CHƯƠNG TRÌNH Công tác tháng 11 năm 2017 của UBND huyện (15/CTr-UBND ngày 30/10/2017).

Thứ Năm, 11/02/2017 - 14:57

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác tháng 11 năm 2017 của UBND huyện

 

 

I. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Rà soát, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2017, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm đã được phê duyệt năm 2017. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018.

2. Chỉ đạo thu hoạch vụ mùa, chuẩn bị các điều kiện để sản xuất vụ đông năm 2017. Đẩy nhanh thực hiện các mô hình phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi, đảm bảo nước tưới cho sản xuất. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; công tác chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng. Rà soát, thẩm định các tiêu chí Chương trình xây dựng nông thôn mới đối với xã Chi Lăng, đề nghị cấp trên công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về XDNTM năm 2017; rà soát, xây dựng kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2018.

3. Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản. Tăng cường công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu và gian lận thương mại những tháng cuối năm 2017, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy phát triển hàng nội địa. Tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách, thực hiện các giải pháp thu các khoản còn thất thu, hoàn thành dự toán các khoản giao thu năm 2017.

4. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2017 - 2018. Tăng cường giám sát dịch bệnh, công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Giải quyết tốt các chế độ, chính sách an sinh xã hội, chăm sóc người có công, xóa nhà dột nát cho hộ nghèo, người có công, nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm. Đẩy mạnh hoạt động văn hóa, thông tin nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm theo kế hoạch.

5. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ biên giới; chủ động đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 18/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường quản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020. Tổ chức tốt công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã năm 2017; chỉ đạo, thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại xã Chí Minh. Thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác đối ngoại theo kế hoạch.

6. Thực hiện đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp gắn với thực hiện đề án vị trí việc làm. Chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ kỳ họp HĐND huyện cuối năm 2017.

          II. TỔ CHỨC, THAM DỰ CÁC HỘI NGHỊ

          1. Dự giao ban Thường trực Huyện ủy

          - Thời gian: vào các ngày thứ hai hằng tuần.

          2. Họp UBND huyện thường kỳ tháng 10/2017

- Tổ chức ngày 14 tháng 11 năm 2017 (Thứ ba), gồm các nội dung sau:

1. Dự thảo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 12 năm 2017.

* Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Văn phòng HĐND-UBND.

2. Dự thảo Báo cáo của UBND huyện về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2017; nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch năm 2018 (Trình lần 1).

3. Dự thảo Báo cáo của UBND huyện về tình hình và kết quả thực hiện đầu tư công năm 2017, dự kiến kế hoạch năm 2018 (Trình lần 1).

4. Dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2017; dự toán thu – chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2018 (Trình lần 1).

5. Dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 (Trình kỳ họp HĐND cuối năm).

6. Dự thảo Tờ trình của UBND huyện và Nghị quyết của HĐND huyện về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2018 (Trình kỳ họp HĐND cuối năm).

7. Dự thảo Tờ trình đề nghị và Nghị quyết phê chuẩn Kế hoạch đầu tư công năm 2018.

8. Tờ trình của UBND huyện và dự thảo Nghị quyết của HDND huyện về điều chỉnh, bổ sung dự toán một số khoản thu - chi ngân sách huyện năm 2017.

* Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Phòng Tài chính – Kế hoạch.

9. Dự thảo Báo cáo của UBND huyện về tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội năm 2017; nhiệm vụ năm 2018.

* Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Công an huyện.

10. Dự thảo Báo cáo của UBND huyện về kết quả công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm, tình hình và kết quả phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện năm 2017; nhiệm vụ năm 2018.

* Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Thanh tra huyện.

11. Dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về thông qua chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2018;

12. Dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về thông qua chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND năm 2018.

13. Dự thảo Báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

* Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Văn phòng HĐND&UBND huyện

14. Dự thảo Báo cáo về kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2017, nhiệm vụ năm 2018.

* Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Cục Thi hành án dân sự.

15. Dự thảo Báo cáo của UBND huyện về tình hình công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện năm 2017, nhiệm vụ năm 2018.

* Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Phòng Dân tộc huyện.

16. Báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2017; nhiệm vụ năm 2018.

* Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

17. Dự thảo Báo cáo của UBND huyện về tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp huyện năm 2017.

* Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Phòng Nội vụ.

3. Dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, kỳ thứ 28

- Thời gian: ngày 20 tháng 11 năm 2017.

4. Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện

Tổ chức vào buổi chiều các ngày thứ sáu hằng tuần.

Trong quá trình thực hiện, nếu có điều chỉnh, bổ sung nội dung công tác, UBND huyện sẽ thông báo./.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRÀNG ĐỊNH - TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ:  Văn phòng UBND Huyện, Thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.883.072; Fax: (025) 3.883.344 ; Email: trangdinh@langson.gov.vn