Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân huyện (3726/QĐ-UBND ngày 30/10/2017).

Thứ Năm, 11/02/2017 - 14:54

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 3726/QĐ-UBND

Tràng Định, ngày 30 tháng 10 năm 2017

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa

 đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục

thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân huyện

 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục số 44/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn.

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.

Căn cứ Nghị định số 46/2017/NĐ-CP, ngày 24/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông và giao trách nhiệm ban hành quyết định thực hiện tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1014/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc  công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi, chức năng quản lý của UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng GD&ĐT huyện,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, gồm:

01. Thủ tục Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường thị trấn;

02. Thủ tục Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng;

03. Thủ tục Quy trình đánh giá, xếp loại "cộng đồng học tập" cấp xã;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dân huyện.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND , Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; Trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc UBND ; Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các tổ chức cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

Lý Văn Lâm

 

 

Đính kèmDung lượng
11.QD-TTHC-GD.doc136 KB

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRÀNG ĐỊNH - TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ:  Văn phòng UBND Huyện, Thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.883.072; Fax: (025) 3.883.344 ; Email: trangdinh@langson.gov.vn