Ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa đối với thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn

Thứ Năm, 11/02/2017 - 14:16

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3912/ QĐ-UBND

Tràng Định, ngày 02 tháng 11 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa đối với thủ tục đăng ký

hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000

bản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Pháp lệnh Thư viện, năm 2000;

Căn cứ Nghị định số 72/2002/NĐ-CP ngày 06/8/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh Thư viện;

Căn cứ Nghị định số 02/2009/NĐ-CP, ngày 06/01/2009 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông và giao trách nhiệm ban hành quyết định thực hiện tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 412/QĐ-UBND, ngày 24/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hoá trong lĩnh vực văn hoá, gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Theo hướng dẫn số 1545/HD-SVHTTDL, ngày 14/10/2016 của Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về thực hiện theo cơ chế một cửa đối với TTHC lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định và Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tràng Định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, được niêm yết công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH

 

 

Lý Văn Lâm

 

 

Đính kèmDung lượng
2.-quyết-định-thu-tuc-thu-vien-cap-xa.doc81 KB

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRÀNG ĐỊNH - TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ:  Văn phòng UBND Huyện, Thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.883.072; Fax: (025) 3.883.344 ; Email: trangdinh@langson.gov.vn