Thông báo V/v Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (34/TB-TCKH)./.

Thứ Ba, 09/26/2017 - 15:02

UBND HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số: 34/TB-TCKH

 

Tràng Định, ngày 26 tháng 9  năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

V/v Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản


 

               Kính gửi: Các Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn

                                tỉnh Lạng Sơn.

 

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 56 Luật Bán đấu giá tài sản năm 2016, để đảm bảo việc xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính đã có quyết định tuyên tịch thu, sung công quỹ nhà nước theo Quyết định số 124/QĐ-CCTHADS, ngày 23/3/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn thông báo về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:  

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tràng Định, địa chỉ: Khu V, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

- Là 128 bao kim loại Đồng (được đúc thành thỏi) có tổng trọng lượng: 4.697 kg là tang vật vụ án, tài sản của người bị kết án tịch thu sung quỹ nhà nước theo bản án đã có hiệu lực pháp luật do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tràng Định chuyển giao. Lô hàng trên hiện đang được bảo quản tại kho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

3. Giá khởi điểm của tài sản: 563.640.000 đồng; (Số tiền bằng chữ: Năm trăm sáu mươi ba triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn).

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

- Cơ sở vật chất: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với tài sản đấu giá.

- Có phương án bán đấu giá khả thi, hiệu quả. 

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Có tối thiểu 02 đấu giá viên đang hoạt động thường xuyên tại trụ sở, đã đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp, có đầy đủ bản sao chứng chỉ hành nghề đấu giá, thẻ đấu giá viên; có tối thiểu 03 hợp đồng bán đấu giá tài sản đối với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh trong thời hạn 03 tháng gần nhất, báo cáo hoạt động gửi Sở Tư pháp trong kỳ báo cáo gần nhất.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật.

-  Là tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh và có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Hồ sơ pháp lý: 01 Bản chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

Thời gian nhận hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.

 Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện (hồ sơ gửi theo đường Bưu điện được tính theo dấu Bưu điện trước 17 giờ của ngày kết thúc thông báo).

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tràng Định, địa chỉ: Khu V, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn thông báo để các Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh biết và đăng ký.

Trân trọng !

 

     TRƯỞNG PHÒNG

     

 

 

Chu Lệ Hằng

 

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRÀNG ĐỊNH - TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ:  Văn phòng UBND Huyện, Thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.883.072; Fax: (025) 3.883.344 ; Email: trangdinh@langson.gov.vn