Công tác tháng 9 năm 2017 của UBND huyện (13/CTr-UBND)./.

Thứ Tư, 09/06/2017 - 02:49

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

 

 

Số: 13 /CTr-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Tràng Định, ngày 05 tháng 9 năm 2017

                                                                                                                                     

 

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác tháng 9 năm 2017 của UBND huyện

 

 I. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của UBND tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, HĐND huyện và quyết định của UBND huyện về nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2017. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

2. Tập trung chỉ đạo chăm sóc cây trồng vụ mùa, đẩy mạnh phát triển các mô hình sản xuất thực phẩm an toàn theo quy hoạch; Tổ chức Lễ đón nhận Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Tràng Định” cho cây Thạch đen của huyện. Tăng cường kiểm tra an toàn các hồ, đập, công trình thuỷ lợi. Chủ động phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai. Chủ động phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Thực hiện tốt công tác chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng nông thôn mới đối với xã Chi Lăng và xã Cao Minh.

3. Tăng cường tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân thanh toán các công trình đầu tư xây dựng, nhất là các dự án trọng điểm. Tập trung thực hiện các giải pháp để cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của huyện. Tiếp tục tăng cường các biện pháp kết nối, thu hút doanh nghiệp tham gia hoạt động kinh doanh, xuất, nhập khẩu qua địa bàn huyện gắn với công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu và gian lận thương mại. Quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước.

4. Chỉ đạo tổ chức tốt khai giảng và triển khai các nhiệm vụ năm học 2017 – 2018, đón nhận trường chuẩn quốc gia; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, Tết Trung thu vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng, chống ngộ độc thực phẩm. Thực hiện tốt các chính sách về giải quyết việc làm, giảm nghèo, an sinh xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo. Thực hiện Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017. Tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác đối ngoại, thực hiện công tác quản lý xuất khẩu lao động theo quy định.

5. Tăng cường công tác quản lý biên giới, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện nghiêm các quy định sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an toàn cháy nổ; chủ động xử lý các tình huống, không để xảy ra điểm nóng. Thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các trường hợp sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác hoà giải ở cơ sở.

II. TỔ CHỨC, THAM DỰ CÁC HỘI NGHỊ

1. Dự giao ban Thường trực Huyện ủy

Thời gian vào các ngày thứ sáu hằng tuần

2. Họp UBND huyện thường kỳ tháng 9/2017

- Tổ chức ngày 20 tháng 9 năm 2017, gồm các nội dung sau:

1. Dự thảo báo cáo của UBND huyện về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 3 tháng cuối năm 2017 (Trình lần 2).

2. Dự thảo Báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ quý IV năm 2017 (Trình lần 2).

* Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

3. Dự thảo báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017.

4. Dự thảo Báo cáo Tổng kết sản xuất Đông Xuân năm 2016 - 2017, phương hư­ớng nhiệm vụ sản xuất Đông - Xuân năm 2017 - 2018.

* Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Phòng NN&PTNT, Văn phòng Điều phối NTM.

5. Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 37- NQ/TU, ngày 13/2/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ công chức xã, phường, thị trấn đến năm 2015 và những năm tiếp theo.

* Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Phòng Nội vụ huyện.

3. Dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 26

Thời gian: 01 ngày,  ngày 28 tháng 9 năm 2017.

4. Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ mười

Thời gian: 01 buổi,  ngày 09 tháng 10 năm 2017.

5. Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện

Tổ chức vào buổi chiều các ngày thứ sáu hằng tuần.

Trong quá trình thực hiện, nếu có điều chỉnh, bổ sung nội dung công tác, UBND huyện sẽ thông báo./.

 

 

 

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

Nông Văn Lâm

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRÀNG ĐỊNH - TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ:  Văn phòng UBND Huyện, Thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.883.072; Fax: (025) 3.883.344 ; Email: trangdinh@langson.gov.vn