Tình hình tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyền công chức năm 2017 (100/TB-UBND)./.

Thứ Tư, 09/06/2017 - 02:45

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

 

 

Số: 100/TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Tràng Định, ngày 05 tháng 9 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Tình hình tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2017

 

 

­

          Thực hiện Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2017.

Thực hiện Thông báo số 288/TB-UBND ngày 25/7/2017 của  UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tuyển dụng công chức năm 2017;

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀNG ĐỊNH THÔNG BÁO:

          Tình hình tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2017. Từ ngày 01/8/2017 đến hết ngày 01/9/2017 có tổng số là: 75 hồ sơ đăng ký dự tuyển.

          1. Văn phòng HĐND-UBND: Hồ sơ nhóm chuyên ngành Chính trị học, Luật, xây dựng: 23 hồ sơ

          2. Phòng Kinh tế - Hạ tầng:

- Hồ sơ nhóm chuyên ngành Giao thông vận tải, kỹ thuật công trình xây dựng: 10 hồ sơ

- Hồ sơ nhóm chuyên ngành Giao thông vận tải: 04 hồ sơ

- Hồ sơ nhóm chuyên ngành xây dựng công trình: 02 hồ sơ

3. Phòng Tài nguyên – Môi trường: Hồ sơ nhóm chuyên ngành Quản lý đất đai, Địa chính Môi trường: 15 hồ sơ

4. Phòng Tài chính – Kế hoạch: Hồ sơ nhóm chuyên ngành Kinh tế, Giao thông, xây dựng: 7 hồ sơ

5. Phòng Văn hóa – Thông tin: Hồ sơ nhóm chuyên ngành Công nghệ thông tin: 06 hồ sơ

6. Phòng Nông nghiệp & PTNT: Hồ sơ nhóm chuyên ngành Trồng trọt, Khoa học cây trồng: 08 hồ sơ

(Có biểu tổng hợp danh sách kèm theo)

Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định thông báo kết quả tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức hành chính năm 2017 trên địa bàn huyện./.

 

.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Lương Quốc Toản

 

Đính kèmDung lượng
1.THI SINH DU TUYEN CONG CHUC.xls64 KB

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRÀNG ĐỊNH - TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ:  Văn phòng UBND Huyện, Thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.883.072; Fax: (025) 3.883.344 ; Email: trangdinh@langson.gov.vn