Kế hoạch Tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang nhân dân huyện Tràng Định giai đoạn 2012-2017 (115/KH-UBND)./.

Thứ Ba, 08/29/2017 - 03:53

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

 

 

           Số: 115 /KH-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Tràng Định, ngày 28 tháng 8 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang

nhân dân huyện Tràng Định giai đoạn 2012-2017

 

 
 

          Căn cứ Chỉ thị 195/CT-BTL, ngày 10/02/2017 của Bộ Tư lệnh Quân khu I về việc tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng cấp cơ sở trong LLVT Quân khu giai đoạn 2012-2017; Hướng dẫn số 430/HD-PCT ngày 21/3/2017 của phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng cấp cơ sở trong LLVT nhân dân tỉnh Lạng Sơn;

          Ủy ban Nhân dân huyện Tràng Định xây dựng Kế hoạch Tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng trong lực lượng vũ trang nhân dân huyện giai đoạn 2012-2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm đánh giá kết quả phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT nhân dân huyện giai đoạn 2012-2017; từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và khẳng định vai trò của công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng trong tình hình mới, đề ra phương hướng, nội dung, hình thức, biện pháp tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng của LLVT nhân dân huyện lên tầm cao mới, góp phần xây dựng LLVT nhân dân huyện vững mạnh toàn diện, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

2. Thông qua Đại hội để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, việc làm sáng tạo, gắn việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; tiếp tục cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân học tập, làm theo các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt.

3. Yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức Đại hội chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao. Sau Đại hội phải tạo được bước phát triển mới về công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng trong LLVT nhân dân huyện.

          II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Nội dung Đại hội

a) Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng LLVT nhân dân huyện giai đoạn 2012-2017. Đề ra phương hướng, mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2018 - 2022.

b) Các tập thể, cá nhân báo cáo thành tích điển hình tiên tiến và tham luận tại Đại hội.

c) Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng của LLVT nhân dân huyện giai đoạn 2012-2017.

2. Thời gian Đại hội: 01 buổi, bắt đầu 07 giờ 30 phút ngày 15/9/2017.

3. Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị huyện (cạnh khu lưu niệm Bác Hồ).

III. THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU THAM DỰ VÀ PHỤC VỤ ĐẠI HỘI

1. Khách mời dự Đại hội (có giấy mời riêng)

- Lãnh đạo, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn.

- Thường trực Huyện uỷ.

- Thường trực HĐND huyện.

- Lãnh đạo UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện.

- Thủ trưởng 4 cơ quan (Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật) Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn.

- Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn (Công an huyện, 02 đồn biên phòng, Trạm ra đa 59).

- Đại biểu các đơn vị kết nghĩa Ban CHQS huyện (08 đơn vị).

- Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban CHQS các xã, thị trấn.

- Phóng viên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện.

2. Đại biểu dự Đại hội

- Cán bộ, Sỹ quan, Quân nhân chuyên nghiệp Ban CHQS huyện.

- Đại biểu 25 Ban CHQS các xã, thị trấn, cơ quan tổ chức (Mỗi đơn vị 04 đại biểu: Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, 02 điển hình tiên tiến).

3. Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội

- Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 05 đồng chí: Chủ tịch UBND huyện; Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban CHQS huyện; 02 đại biểu điển hình tiên tiến.

- Thư ký Đại hội: 01 đồng chí.

(Khoảng 150 đại biểu, khách mời)

IV.  TRANG TRÍ, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Trang trí Đại hội: Theo quy định của Bộ Tổng Tham mưu.

2. Chương trình Đại hội

- Văn nghệ chào mừng.

- Chào cờ.

- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.

- Khai mạc Đại hội.

- Đoàn đại biểu Chi đoàn Quân sự huyện chúc mừng đại hội.

- Báo cáo tổng kết phong trào TĐQT giai đoạn 2012-2017; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phong trào TĐQT giai đoạn 2018-2022.

- Báo cáo tham luận và báo cáo điển hình của các tập thể cá nhân.

- Lãnh đạo cấp trên phát biểu.

- Kết luận.

- Công bố quyết tâm thư của đại hội

- Khen thưởng.

- Bế mạc.

Ngoài chương trình nội dung nêu trên, trước trong và sau Đại hội tổ chức các hoạt động chào mừng như: Giao lưu thể thao; tổ chức trưng bày các Pa nô, bảng ảnh, mô hình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2012-2017.

3. Quy định mang mặc trong đại hội

- Cán bộ, Sĩ quan, Quân nhân chuyên nghiệp Ban CHQS huyện mặc quân phục tiểu lễ mùa hè.

- Cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân, tự vệ mang trang phục theo mùa.

V. CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

1. Hình thức khen thưởng: Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các tập thể, cá nhân.

2. Tiêu chuẩn khen thưởng

a) Đối với tập thể: Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng LLVT nhân dân huyện giai đoạn giai đoạn 2012-2017.

b) Đối với cá nhân: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chức trách được giao; có phẩm chất đạo đức tốt; gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng LLVT nhân dân huyện giai đoạn 2012-2017.

3. Số lượng khen thưởng: Tặng giấy khen cho 05 tập thể và 15 cá nhân.

- Tập thể: 05 đơn vị (do Hội đồng TĐKT Ban CHQS huyện xem xét, lựa chọn căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, Ban CHQS các xã, thị trấn, cơ quan, tổ chức để trình Hội đồng TĐKT huyện xem xét, quyết định).

- Cá nhân: 15 cá nhân là cán bộ, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp Ban CHQS huyện; cán bộ, chiến sĩ DQTV thuộc LLVT nhân dân huyện, là những đồng chí thực sự tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ, chú trọng cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

4. Hồ sơ khen thưởng

a) Thủ tục: Ban CHQS các xã, thị trấn, tự vệ đánh giá, xem xét khen thưởng, tổng hợp gửi hồ sơ về Ban CHQSS huyện; Hội đồng thi đua khen thưởng Ban CHQS huyện xét duyệt, trình Hội đồng TĐKT huyện xem xét, đề nghị tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các tập thể, cá nhân.

b) Hồ sơ đề nghị khen thưởng:

- Tờ trình, biên bản họp xét, danh sách trích ngang nêu tóm tắt thành tích nổi bật của tập thể, cá nhân.

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng có xác nhận của thủ trưởng đơn vị trình khen.

c) Số lượng hồ sơ: 03 bộ

5. Thời gian hoàn thành

- Các cơ quan, đơn vị hoàn thành hồ sơ khen thưởng gửi về Ban CHQS huyện trước ngày 05/9/2017.

- Ban CHQS huyện hoàn thiện hồ sơ gửi về Phòng Nội vụ trước ngày 08/9/2017.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ huy Quân sự huyện

- Chủ trì, tham mưu giúp UBND huyện chỉ đạo, tiến hành các nội dung Đại hội thi đua quyết thắng LLVT nhân dân huyện theo kế hoạch.

- Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong LLVT nhân dân huyện tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Thi đua quyết thắng LLVT nhân dân huyện giai đoạn 2012-2017.

- Chuẩn bị bảng ảnh phản ánh hoạt động phong trào thi đua quyết thắng LLVT nhân dân huyện giai đoạn 2012-2017; các mô hình sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, học cụ trong huấn luyện, SSCĐ để trưng bày, tuyên truyền kết quả thực hiện các mục tiêu của phong trào TĐQT. 

- Đảm nhiệm công tác tổ chức tại đại hội; chuẩn bị kịch bản, chương trình của đại hội; báo cáo trung tâm tại Đại hội. Chuẩn bị tài liệu cho đại biểu dự hội nghị.

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị nhân sự đại biểu và các báo cáo tham luận, điển hình tại đại hội; phối hợp chuẩn bị các Clip phản ánh các hoạt động trong phong trào TĐQT của LLVT nhân dân huyện, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến báo cáo tại đại hội.

- Phối hợp với Phòng Nội vụ rà soát, lựa chọn các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT đề nghị Chủ tịch UBND huyện khen thưởng.

- Phối hợp với 08 đơn vị kết nghĩa chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội (thời lượng 30 phút).

- Phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị hội trường, trang trí khánh tiết; chuẩn bị giấy mời đại biểu; tổ chức đón và tiếp khách, đảm bảo nơi ăn, nghỉ cho đại biểu.

- Phối hợp với Trung tâm VHTT huyện trang trí ma két, băng rôn, khẩu hiệu hai bên, cửa Hội trường, bảo đảm âm thanh, ánh sáng phục vụ Đại hội.

- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch lập dự trù kinh phí, trình UBND huyện phê duyệt bảo đảm cho Đại hội.

- Tổ chức lực lượng bảo đảm an toàn cho quá trình diễn ra đại hội.

2. Văn phòng HĐND-UBND huyện: Phối hợp với Ban CHQS huyện chuẩn bị giấy mời đại biểu, công tác phục vụ đại hội; tổ chức đón và tiếp khách, đảm bảo nơi ăn nghỉ cho các đại biểu.

3. Phòng Nội vụ huyện: Tổng hợp, báo cáo Hội đồng TĐKT huyện để đề nghị Chủ tịch UBND huyện khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng LLVT nhân dân huyện; công bố các quyết định thi đua khen thưởng tại Đại hội.

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Chủ trì, phối hợp tham mưu giúp UBND huyện bảo đảm kinh phí phục vụ đại hội, hướng dẫn thanh quyết toán theo quy định.

5. Phòng Văn hóa –Thông tin: Hướng dẫn và chỉ đạo các UBND các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, cổ động chào mừng Đại hội TĐQT lực lượng vũ trang nhân dân huyện.

6. Trung tâm Văn hóa - Thể thao: Trang trí ma két, băng rôn, khẩu hiệu hai bên, cửa hội trường (Nội dung ma két và băng rôn do Ban CHQS huyện cung cấp); bảo đảm hội trường, âm thanh, ánh sáng phục vụ Đại hội.

7. Đài Truyền thanh - Truyền hình: Tuyên truyền, phản ánh kết quả thực hiện phong trào TĐQT của LLVT nhân dân trước, trong và sau Đại hội.

8. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể khác: Cử đại biểu tham dự Đại hội đúng thành phần.

9. UBND các xã, thị trấn:

- Cử đại biểu tham dự Đại hội đúng thành phần.

- Tổ chức các hoạt động thi đua, tuyên truyền cổ động chào mừng Đại hội TĐQT của LLVT nhân dân huyện.

- Xét và đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT của LLVT nhân dân huyện (trong đó có tập thể, cá nhân báo cáo tham luận tại Đại hội).

          10. Ban CHQS các xã, thị trấn, cơ quan, tổ chức thuộc LLVT nhân dân huyện: Tham mưu, giúp UNBD các xã, thị trấn, cơ quan, tổ chức, tổ chức các hoạt động thi đua, tuyên truyền cổ động chào mừng Đại hội TĐQT của LLVT nhân dân huyện; cử đại biểu tham ra đại hội theo đúng thành phần; lựa chọn các cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến đề nghị khen thưởng và tham luận, báo cáo điển hình tại đại hội.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Đại hội TĐQT lực lượng vũ trang nhân dân huyện Tràng Định giai đoạn 2012-2017, yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc bảo đảm cho Đại hội thành công tốt đẹp./.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

Lý Văn Lâm

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRÀNG ĐỊNH - TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ:  Văn phòng UBND Huyện, Thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.883.072; Fax: (025) 3.883.344 ; Email: trangdinh@langson.gov.vn