Thông báo kết quả điểm thi tuyển công chức xã năm 2016 (142/TB-UBND)./.

Thứ Ba, 12/20/2016 - 02:13

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

Số:  142 /TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tràng Định, ngày 17 tháng 12  năm 2016

       THÔNG BÁO

Kết quả điểm kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2016

 

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND  ngày 24/9/2010 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc giao số lượng cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 06/11/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành quy chế tuyển dụng và quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 4137/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của Uỷ ban nhân dân huyện Tràng Định về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã huyện Tràng Định năm 2016;

Căn cứ Văn bản số 1136/UBND-NC, ngày 29/11/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tiếp nhận công chức cấp xã không qua thi tuyển của huyện Tràng Định,

Căn cứ Báo cáo số 342/BC-HĐTD ngày 15/12/2016 của Hội đồng tuyển công chức cấp xã năm 2016 về kết quả điểm kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2016.

Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định thông báo:

1. Kết quả điểm thi tuyển công chức cấp xã và dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2016: 26/26 chỉ tiêu tuyển dụng

                 (Có kết quả điểm thi của từng thí sinh kèm theo)

2. Giao Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 niêm yết công khai kết quả điểm thi tại trụ sở UBND huyện.

3. Văn phòng HĐND & UBND huyện đăng tải Thông báo này trên trang thông tin điện tử của huyện.

4. Thời hạn nhận đơn phúc khảo là 15 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành văn bản này./.

 

CHỦ TỊCH

 

 

Lý Văn Lâm

 

Đính kèmDung lượng
Ket qua thi tuyen CCCX 2016 so 142.xls49 KB

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRÀNG ĐỊNH - TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ:  Văn phòng UBND Huyện, Thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.883.072; Fax: (025) 3.883.344 ; Email: trangdinh@langson.gov.vn