Thông báo kết quả điểm kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2016 (133/TB-UBND)./.

Thứ Năm, 12/15/2016 - 08:56

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

Số: 133 /TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tràng Định, ngày 05 tháng 12  năm 2016

        

THÔNG BÁO

Kết quả điểm kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2016

 

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, về việc Phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2016;

Căn cứ Hướng dẫn số 169/HD-SNV ngày 10/8/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lạng Sơn năm 2016;

Căn cứ Báo cáo số 321/BC-HĐTD ngày 30/11/2016 của Hội đồng tuyển dụng viên chức về kết quả điểm kỳ thi tuyển viên chức năm 2016

Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định thông báo:

1. Kết quả điểm thi tuyển viên chức và dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2016: 58/59 chỉ tiêu tuyển dụng

                 (Có kết quả điểm thi của từng thí sinh kèm theo)

2. Giao Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2016 niêm yết công khai kết quả điểm thi môn điều kiện tại trụ sở UBND huyện.

3. Văn phòng HĐND & UBND huyện đăng tải Thông báo này trên trang thông tin điện tử của huyện.

4. Thời hạn nhận đơn phúc khảo là 10 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành văn bản này./.

 

CHỦ TỊCH

 

 

Lý Văn Lâm

 

Đính kèmDung lượng
Kêt qua điểm ky thi tuyen vien chuc su nghiep nam 2016.xls62.5 KB

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRÀNG ĐỊNH - TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ:  Văn phòng UBND Huyện, Thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.883.072; Fax: (025) 3.883.344 ; Email: trangdinh@langson.gov.vn