Ban hành quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với việc cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh và cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu tại UBND huyện Tràng Định (2578/QĐ-UBND)./.

Thứ Ba, 11/22/2016 - 04:09

         

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2578 /QĐ-UBND

Tràng Định, ngày 22  tháng 8 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với việc cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh và cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu tại UBND huyện Tràng Định     

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Căn cứ Quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 13/5/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng sơn về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông và giao trách nhiệm ban hành quyết định thực hiện tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Công văn số 180/SCT-VP ngày 08/3/2016 của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn thực hiện theo cơ chế một cửa đối với TTHC lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, xã;

          Theo đề nghị của phòng Kinh tế và Hạ tầng,

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa đối với việc cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh và cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu tại UBND huyện Tràng Định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBND huyện Tràng Định.

          Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trưởng các phòng ban của huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và các tổ chức, các nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

CHỦ TỊCH

 

Lý Văn Lâm

 

 

Đính kèmDung lượng
quy dinh ruou cap huyen.doc105 KB

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRÀNG ĐỊNH - TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ:  Văn phòng UBND Huyện, Thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.883.072; Fax: (025) 3.883.344 ; Email: trangdinh@langson.gov.vn