Về trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế một cửa trong công tác cấp Giấy phép xây dựng theo Nghị định 64/2012/NĐ-CP của Chính phủ thuộc thẩm quyền của UBND huyện Tràng Định (2028/QĐ-UBND)

Thứ Ba, 11/22/2016 - 04:05

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

 

 

Số: 2028 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 

Tràng Định, ngày 06  tháng 7  năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

Về trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế một cửa trong công tác cấp

Giấy phép xây dựng theo Nghị định 64/2012/NĐ-CP của Chính phủ

thuộc thẩm quyền của UBND huyện Tràng Định

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

          Căn cứ Nghị định số 64/2012/NĐ-CP, ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

          Căn cứ Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 về cấp giấy phép xây dựng;

          Căn cứ Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thôngvà giao trách nhiệm ban hành quyết định thực hiện tại các cơ quanhànhchính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

          Căn cứ Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn Về việc quy định thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

          Căn cứ Hướng dẫn số 02/HD-SXD ngày 21/2/2014 của Sở Xây dựng Lạng Sơn hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế một cửa trong việc cấp Giấy phép xây dựng mới; sửa chữa cải tạo; điều chỉnh thiết kế và gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ và các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn.

          Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế một cửa trong việc Cấp Giấy phép xây dựng theo Nghị định 64/2012/NĐ-CP của Chính phủ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2013 của UBND huyện Tràng Định. 

          Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng, ban, cơ quan , đơn vị thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã thị trấn thị; cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH

 

 

Lý Văn Lâm

 

Đính kèmDung lượng
QUY DINH TTHC MOT CUA 2016.doc143.5 KB

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRÀNG ĐỊNH - TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ:  Văn phòng UBND Huyện, Thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.883.072; Fax: (025) 3.883.344 ; Email: trangdinh@langson.gov.vn