Ban hành quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với việc cấp Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Tràng Định (2269/QĐ-UBND) ./.

Thứ Ba, 11/22/2016 - 04:01

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

 


Số: 2269 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Tràng Định, ngày  04 tháng 8  năm 2016

 

 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với việc cấp Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Tràng Định

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị;

Căn cứ Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ Xây dựng  Hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị;

Căn cứ Thông tư số 20/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị.;

Căn cứ Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Quy định thẩm quyền quản lý cây xanh đô thị và quản lý công viên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định 1916/QĐ-UBND ngày 14/12/2012 về việc công bố bộ thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thầm quyền giải quyết của: Sở Xây dựng; UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông và giao trách nhiệm ban hành quyết định thực hiện tại các cơ quan hành chính nhà nước  trên địa bàn tỉnh;

Văn bản Hướng dẫn số 584/HD-SXD ngày 07/7/2016 của Sở Xây dựng quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với việc cấp Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện/thành phố;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với việc cấp Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Tràng Định theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được đăng tải trên Trang thông tin điện tử (Website) của UBND huyện.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện; Chủ tịch UBND xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH

 

 

Lý Văn Lâm

 
Đính kèmDung lượng
Phô lôc di kem Huong dan thuc hien mot cua.doc37.5 KB
Quy dinh thuc hien co che mot cua.doc45.5 KB

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRÀNG ĐỊNH - TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ:  Văn phòng UBND Huyện, Thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.883.072; Fax: (025) 3.883.344 ; Email: trangdinh@langson.gov.vn