Quyết định thực hiện cơ chế một cửa đối với lĩnh vực viễn thông và internet (1611/QĐ-UBND)

Thứ Ba, 11/22/2016 - 03:46

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

 


Số: 1611 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Tràng Định, ngày  06 tháng 06  năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với việc cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Tràng Định

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Viễn thông năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

         Căn cứ Thông tư 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

Căn cứ Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 08/01/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn về Quy định về quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; Thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

            Căn cứ Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng sơn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Viễn thông và Internet thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông và giao trách nhiệm ban hành quyết định thực hiện tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Thực hiện Công văn số 317/STTTT-BCVT ngày 16/5/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc Hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa đối với lĩnh vực viễn thông và internet.

          Xét đề nghị tại tờ trình số: 43/TTr-VHTT, ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tràng Định.

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với việc cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định này được đăng tải trên trang thông tin điện tử (Website) của UBND huyện Tràng Định.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

CHỦ TỊCH

 

Lý Văn Lâm

 

Đính kèmDung lượng
quy dinh thuc hien quy che mot cua trong linh vuc thong tin va internet.doc89.5 KB

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRÀNG ĐỊNH - TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ:  Văn phòng UBND Huyện, Thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.883.072; Fax: (025) 3.883.344 ; Email: trangdinh@langson.gov.vn