Về việc xây dựng đề án vị trí việc làm và kế hoạch biên chế năm 2015(84/UBND-PNV)./.

Thứ Ba, 03/11/2014 - 00:20

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

 


Số: 84 /UBND-PNV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Tràng Định, ngày  11  tháng 3  năm 2014

V/v Xây dựng Đề án vị trí việc làm và kế hoạch biên chế năm 2015

 

     

 

 

Kính gửi:  Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện.

 

          Thực hiện Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 27/01/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn về ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Hướng dẫn số 40/HD-SNV ngày 28/02/2014 của Sở Nội vụ về việc xây dựng đề án vị trí việc làm và kế hoạch biên chế năm 2015;

          Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức và Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP; Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP; Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức và Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2010/NĐ-CP,

           Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng Đề án vị trí việc làm và kế hoạch biên chế năm 2015 theo các nội dung sau:

          1. Đối với các cơ quan hành chính

- Việc xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức theo các Phụ lục sau:

+ Phụ lục số 1A-CC: Thống kê công việc cá nhân;

+ Phụ lục số 1B-CC: Thống kê công việc theo chức năng, nhiệm vụ;

+ Phụ lục số 2-CC: Phân nhóm công việc;

+ Phụ lục số 3-CC: Các yếu tố ảnh hưởng;

+ Phụ lục số 4-CC: Danh mục vị trí việc làm;

+ Phụ lục số 5-CC: Bản mô tả công việc của vị trí việc làm;

+ Phụ lục số 6-CC: Khung năng lực của vị trí việc làm;

+ Phụ lục số 7-CC: Đề án mẫu.

- Hồ sơ thẩm định vị trí việc làm gồm:

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt Đề án vị trí việc làm;

+ Đề án vị trí việc làm;

+ Bản sao Quyết định về việc thành lập; quyết  định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

+ Các văn bản có liên quan đến việc xây dựng đề án.

- Việc xây dựng kế hoạch biên chế năm 2015 gồm:

+ Công văn đề nghị phê duyệt kế hoạch biên chế (Nêu rõ lý do tăng thêm biên chế);

+ Biểu số 1-KH: Kế hoạch biên chế trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2015.

2. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức Hội:

- Việc xác định vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp theo các Phụ lục sau:

+ Phụ lục số 1-VC: Thống kê công việc theo chức năng, nhiệm vụ;

+ Phụ lục số 2-VC: Phân nhóm công việc;

+ Phụ lục số 3-VC: Các yếu tố ảnh hưởng;

+ Phụ lục số 4-VC: Thống kê thực trạng đội ngũ viên chức và hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Phụ lục số 5-VC: Danh mục vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Phụ lục số 6-VC: Bản mô tả công việc của vị trí việc làm;

+ Phụ lục số 7-VC: Khung năng lực của vị trí việc làm;

+ Phụ lục số 8-VC: Đề án mẫu;

- Hồ sơ thẩm định vị trí việc làm gồm:

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt Đề án vị trí việc làm;

+ Đề án vị trí việc làm;

+ Bản sao Quyết định về việc thành lập; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

+ Các văn bản có liên quan đến việc xây dựng đề án.

- Việc xây dựng kế hoạch biên chế năm 2015 gồm:

+ Công văn đề nghị phê duyệt kế hoạch biên chế (Nêu rõ lý do tăng thêm biên chế);

+ Biểu số 2-KH: Kế hoạch biên chế trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015.

          3. Các cơ quan, đơn vị hoàn chỉnh đề án vị trí việc làm và kế hoạch biên chế  gửi về UBND huyện (qua phòng Nội vụ 01 bản dấu đỏ và 1 file mềm theo địa chỉ Email: noivutrangdinh@gmail.com đề tổng hợp) trước ngày 31/3/2014.

          Từ ngày 01/4/2014 UBND huyện sẽ tổ chức thẩm định (Thời gian cụ thể của từng đơn vị và địa điểm sẽ có thông báo sau)

(Các cơ quan, đơn vị tải các biểu mẫu và các văn bản có liên quan về theo hướng dẫn sau:  Truy cập vào địa chỉ cổng thông tin điện tử huyện Tràng Định http://www.langson.gov.vn/trangdinh/ )

          Nhận được Công văn này yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Nguyễn Anh Tuấn

 

Đính kèmDung lượng
VB huong dan_chinhthuc.rar12.2 MB

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRÀNG ĐỊNH - TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ:  Văn phòng UBND Huyện, Thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.883.072; Fax: (025) 3.883.344 ; Email: trangdinh@langson.gov.vn