Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp huyện Tràng Định lần thứ VII – năm 2013

Thứ Hai, 11/26/2012 - 09:00

 

UỶ BAN NHÂN DÂN
 HUYỆN TRÀNG ĐỊNH
 
Số: 63 /KH-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Tràng Định, ngày 22 tháng 11 năm 2012
 
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp
huyện Tràng Định lần thứ VII – năm 2013
                                                         
Căn cứ Hướng dẫn số 917/HD-BCĐ ngày 6/9/2012 của Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh Lạng sơn lần thứ VII năm 2013-2014 về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội TDTT các cấp, tiến tới Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ VII năm 2013-2014.
Thực hiện Kế hoạch số 133/KH-BCĐ, ngày 24/9/2012 của Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ VII năm 2013-2014, về việc tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Lạng Sơn lần thứ VII năm (2013-2014).
 Uỷ ban nhân dân huyện Tràng Định xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT các cấp lần thứ VII năm 2013 như sau:
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
Đại hội TDTT các cấp huyện Tràng Định năm 2013-2014, tiến tới Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ VII là hoạt động thể dục thể thao rộng lớn của đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, nhằm:
- Thực hiện đưa Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 vào thực tế cuộc sống của nhân dân.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn thể xã hội về lợi ích, vai trò của thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực cho nhân dân, góp phần tạo cho con người phát triển toàn diện.
- Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hoàn xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2013), 63 năm ngày giải phóng Thất Khê (10/10/1950-10/10/2013) và các ngày lễ lớn của tỉnh và đất nước.
- Đẩy mạnh các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng để thực hiện ngày càng hiệu quả hơn cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” phát triển phong trào TDTT quần chúng rộng khắp trên các địa bàn, đối tượng, tăng nhanh về số lượng người tập luyện TDTT. Bảo tồn và phát huy các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian, truyền thống ở các địa phương, góp phần phát triển phong trào và nâng cao thành tích thể thao, hưởng ứng tham gia Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VII đạt hiệu quả cao. Đồng thời thông qua Đại hội TDTT các cấp, thu hút nhân dân các dân tộc trong huyện thường xuyên tập luyện góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, tăng cường đoàn kết các dân tộc, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
- Thông qua Đại hội TDTT các cấp, đánh giá thực chất kết quả phát triển sự nghiệp Thể dục thể thao của huyện trong giai đoạn 2010-2014
2. Yêu cầu:
- Tập hợp đông đảo quần chúng, trước hết là thanh, thiếu niên, học sinh, lực lượng vũ trang, công nhân viên chức lao động tham gia tập luyện TDTT, nâng cao sức khỏe, phục vụ học tập, lao động và sản xuất, giữ gìn an ninh, quốc phòng, gắn các hoạt động TDTT với các hoạt động văn hóa, tạo ra một chất lượng mới của phong trào TDTT tại cơ sở, thành tích thể thao không ngừng được nâng lên.
- Thông qua tổ chức Đại hội TDTT là dịp tiếp tục tăng cường và nâng cấp một bước cơ sở vật chất, trang thiết bị thể dục thể thao; nâng cao năng lực quản lý, tổ chức và điều hành của đội ngũ cán bộ huấn luyện viên, hướng dẫn viên, trọng tài thể dục, thể thao ở các cấp, tăng cường sự phối hợp các ngành, các cấp, đoàn thể quần chúng, các tổ chức xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển phong trào và nâng cao thành tích thể thao.
- Đại hội TDTT các cấp phải được tổ chức đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn, đoàn kết, vui tươi phấn khởi trong quần chúng nhân dân. Ngăn chặn các hành vi hoạt động tiêu cực trong hoạt động TDTT.
II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:
1. Thành lập Ban chỉ đạo và Ban tổ chức Đại hội TDTT các cấp:
a) Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Đại hội TDTT cấp huyện: Do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách khối văn xã làm Trưởng ban; Thành viên do Trưởng ban quyết định.
b) Ban tổ chức Đại hội TDTT cấp xã, thị trấn: Do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND xã, thị trấn làm Trưởng ban; thành viên do Chủ tịch UBND xã, thị trấn quyết định.
c) Ban tổ chức khối cơ quan Đảng, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn huyện: Do Văn phòng Huyện uỷ chủ trì phối hợp với thủ trưởng các đơn vị tổ chức Đại hội và thành lập 01 đoàn VĐV tham gia Đại hội cấp huyện
d) Khối cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc UBND huyện: Do Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức Đại hội và thành lập 01 đoàn VĐV tham gia Đại hội cấp huyện.
e) Khối các cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn huyện: Do Chi cục trưởng Chi cục thuế làm Trưởng ban, Giám đốc Ngân hàng No-PTNT làm Phó Trưởng ban chủ trì phối hợp với thủ trưởng các cơ quan tổ chức Đại hội và thành lập 01 đoàn VĐV tham gia Đại hội cấp huyện.
f) Khối lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn huyện: Do Lãnh đạo các đơn vị lực lượng vũ trang: Công an, các Đồn Biên phòng, Ban CHQS huyện chỉ đạo tổ chức Đại hội ở cơ sở và thành lập đoàn VĐV tham gia Đại hội cấp huyện.
g) Khối các Trường THPT Tràng Định, Trường THPT Bình Độ, Trung tâm Giáo dục thường xuyên: Do lãnh đạo nhà trường đứng ra tổ chức Đại hội. Mỗi Trường thành lập 01 đoàn VĐV tham gia Đại hội cấp huyện.
2. Công tác tuyên truyền:
- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp các ngành và toàn xã hội về lợi ích của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần phát triển cho con người, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, vận động mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia tập luyện thể dục thể thao, thiết thực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; đề cao trách nhiệm, sự quan tâm của các cấp Đảng ủy, chính quyền, của toàn xã hội đối với công tác thể dục thể thao.
- Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống cho vận động viên, thực hiện nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa, kiên quyết loại trừ các hành vi tiêu cực trong thể thao, tích cực biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động thể dục, thể thao và trong công tác tổ chức Đại hội TDTT các cấp.
- Tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú: Khẩu hiệu, pa nô, áp phích, hình ảnh, tin bài, tổ chức phát sóng thường xuyên trên hệ thống truyền thanh của địa phương các bài hát tuyên truyền về thể dục thể thao như: “Khỏe vì nước”, “Sáng mãi niềm tin”, “Niềm tin chiến thắng”... trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội TDTT các cấp.
- Công tác tuyên truyền về Đại hội TDTT các cấp cần được triển khai sớm, nội dung tuyên truyền cần hướng vào mục đích, yêu cầu chung và yêu cầu chuyên môn của Đại hội TDTT, gắn với nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội cũng như các ngày lễ, ngày truyển thống của ngành, địa phương, cơ sở... (tập trung vào dịp kỷ niệm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4; ngày chiến thắng Điện Biên Phủ 07/5; ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9, kỷ niệm 63 năm ngày giải phóng Thất Khê (10/10/1950–10/10/2013).
3. Cơ sở vật chất và kinh phí:
a) Cơ sở vật chất:
Tận dụng tối đa cơ sở vật chất, trang thiết bị TDTT hiện có ở các cấp, các ngành. Tiến hành kiểm tra, xem xét đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất để có kế hoạch tu sửa, cải tạo, nâng cấp, đầu tư trang thiết bị dụng cụ cần thiết phục vụ cho Đại hội TDTT. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá cho hoạt động TDTT để vận động, huy động lực lượng, kinh phí từ nhân dân; các Doanh nghiệp, các tập thể, cá nhân có lòng hảo tâm tài trợ, đóng góp cho Đại hội. Tránh tổ chức Đại hội TDTT một cách phô trương, hình thức gây lãng phí tiền của và thời gian.
b) Kinh phí tổ chức Đại hội TDTT các cấp:
Đại hội TDTT cấp nào tổ chức, cấp đó lập dự toán kinh phí trình Ban chỉ đạo. Ban tổ chức và thủ trưởng cấp đó phê duyệt.
Nguồn kinh phí: Từ nguồn ngân sách cấp, vận động tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, sự ủng hộ của nhân dân. Việc chi tiêu đảm bảo tiết kiệm, hợp lý, hiệu quả.
Định mức chi, hình thức hỗ trợ Đại hội cấp cơ sở năm 2013-2014 theo hướng dẫn liên ngành Sở Tài chính và Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch quy định (Khi có văn bản hướng dẫn sẽ gửi sau).
4. Bồi dưỡng hướng dẫn viên, trọng tài:
Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trọng tài cho hướng dẫn viên, cộng tác viên ở cơ sở xã, thị trấn và khối các cơ quan với những nội dung trọng tâm, phương pháp tập luyện TDTT cho quần chúng và phương pháp tổ chức thi đấu các môn trong chương trình Đại hội TDTT. Cử cán bộ, huấn luyện viên, hướng dẫn viên, trọng tài đi tập huấn tại tỉnh.
5. Chuẩn bị kế hoạch và điều lệ Đại hội TDTT:
Điều lệ Đại hội TDTT cấp nào do cấp đó ban hành, trên cơ sở kế hoạch và điều lệ của Ban chỉ đạo, Ban tổ chức cấp huyện. Cấp cơ sở căn cứ nội dung các môn thi trong Đại hội TDTT cấp huyện để ban hành điều lệ cụ thể sớm để có cơ sở tổ chức các môn thi ở Đại hội cấp mình và chuẩn bị lực lượng VĐV tham gia Đại hội TDTT cấp huyện.
III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TDTT CÁC CẤP:
Khai mạc Đại hội TDTT huyện cũng như các cấp cơ sở cần theo đúng nghi thức truyền thống thể thao đảm bảo thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng kinh tế - xã hội của từng địa phương, đơn vị.
1. Tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở:(Từ tháng 01/2013 đến hết 7/2013)
Đại hội TDTT cấp cơ sở (xã, thị trấn; khối Đảng - đoàn thể, cơ quan chuyên môn, cơ quan trung ương, tỉnh, lực lượng vũ trang, trường học) căn cứ vào điều kiện, đặc điểm và phong trào của cơ sở để tổ chức Đại hội nhằm thu hút nhiều người tham gia tập luyện TDTT, tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, nâng cao sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ, lao động, sản xuất, học tập, công tác và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
- Thời gian tổ chức trong Đại hội TDTT: Không quá 01 ngày.
- Nội dung thi đấu các môn trước và trong Đại hội: Tổ chức thi đấu 05 môn thể thao trở lên, tập trung vào các môn thể thao được nhân dân yêu thích. Tùy điều kiện cụ thể, có thể lựa chọn tổ chức các môn thể thao dân tộc, truyền thống của địa phương.
- Đối tượng: Mọi tầng lớp nhân dân là lực lượng học sinh, thanh niên, dân quân, lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức - lao động... đóng trên địa bàn huyện.
Đại hội kết hợp với các hoạt động văn hóa ở địa phương. Những xã nào khó khăn về địa điểm, thì có thể đồng tổ chức Đại hội liên xã hoặc cụm xã (từ 02 - 03 xã).
2. Tổ chức Đại hội TDTT cấp huyện: Từ tháng 9/2013 đến tháng 10/2013.
Thời gian tổ chức Đại hội TDTT cấp huyện: Không quá 03 ngày, số lượng môn thi đấu ít nhất là 09 môn trở lên. Đại hội tổ chức gắn với các hoạt động văn hoá, lễ hội hoặc ngày truyền thống của ngành, địa phương...
* Nội dung thi đấu Đại hội TDTT cấp huyện gồm 09 môn thể thao:
a) Những môn thi trước Đại hội: 06 môn
1. Bóng đá
2. Bóng chuyền
3.Cầu lông
4. Bóng bàn
5.Cờ tướng
          6. Điền kinh
b) Những môn thi đấu trong Đại hội: 03 môn
1. Môn Bắn nỏ;
2. Môn Đẩy gậy
3. Kéo co.
c) Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội TDTT cấp huyện:
- Thời gian: Đại hội TDTT huyện Tràng Định lần thứ VII – năm 2013 được tổ chức trong 03 ngày, trong tháng 9 hoặc tháng 10 năm 2013 (sẽ có công văn thông báo thời gian cụ thể sau).
- Địa điểm khai mạc: Tại sân vận động trung tâm huyện Tràng Định.
- Bế mạc: Tại Hội trường UBND huyện.
IV. TỔNG KẾT VÀ KHEN THƯỞNG:
1. Tổng kết:
Công tác tổ chức Đại hội TDTT các cấp cần được tiến hành tổng kết đánh giá chặt chẽ từ cơ sở trở lên. Nội dung tổng kết tập trung vào những vấn đề sau:
- Số người tập luyện tham gia đồng diễn, biểu diễn, diễu hành và số lượng vận động viên tham gia thi đấu ở Đại hội TDTT các cấp.
- Số đơn vị đã tổ chức Đại hội TDTT trên địa bàn quản lý.
- Số môn thi, nội dung thi trong Đại hội TDTT từng cấp. Thành tích, thứ hạng các đơn vị dự thi.
- Số kinh phí đã chi, số kinh phí vận động nhân dân ủng hộ, tài trợ, kinh phí ngân sách do Nhà nước cấp...
Sau khi tổ chức Đại hội xong, cấp cơ sở cần gửi ngay báo cáo kịp thời, đầy đủ các nội dung trên (có số liệu cụ thể) về Ban chỉ đạo, Ban tổ chức TDTT cấp huyện (Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện) để làm căn cứ xét thi đua khen thưởng.
2. Khen thưởng:
Ban tổ chức Đại hội TDTT ở cấp nào, căn cứ vào thành tích tổ chức Đại hội TDTT ở cấp đó, để xem xét khen thưởng cho cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc. Hình thức khen thưởng là cờ, giấy khen và phần thưởng.
Hình thức khen thưởng ở Đại hội TDTT cấp huyện gồm:
- Đề nghị UBND huyện tặng giấy khen cho những đơn vị cơ sở tổ chức xuất sắc Đại hội TDTT ở cơ sở.
- Ban tổ chức Đại hội huyện tặng cờ cho những đơn vị cơ sở tổ chức xuất sắc Đại hội TDTT ở cơ sở và khen thưởng các đoàn có thành tích xuất sắc tại Đại hội TDTT cấp huyện.
V. BIỂU TRƯNG CỜ VÀ KHẨU HIỆU CỦA ĐẠI HỘI:
1. Biểu trưng, cờ của Đại hội: (Sẽ có mẫu gửi sau)
2. Khẩu hiệu:
- Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.
- Khoẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ.
- Nhanh hơn - Cao hơn - Mạnh hơn.
- Các khẩu hiệu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.
3. Trang trí trên phông khán đài (Lễ khai mạc ĐH TDTT các cấp): Sẽ có mẫu hướng dẫn (gửi sau).
VI. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:
1.     Phòng Văn hoá và Thông tin:
-Là cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo,  Tham mưu cho UBND huyện xây dựng Kế hoạch, thành lập Ban tổ chức và ban hành các văn bản chỉ đạo và các điều kiện khác để chỉ đạo thành công Đại hội TDTT các cấp tiến tới Đại hội TDTT cấp huyện năm 2013.
- Có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, triển khai tổ chức Đại hội, tổng hợp báo cáo tình hình tổ chức Đại hội TDTT các cấp huyện Tràng Định năm 2013.
2. Trung tâm Văn hoá - Thể thao:
- Là cơ quan giúp việc của Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Đại hội TDTT các cấp; Tham mưu ban hành điều lệ Đại hội TDTT các cấp.
- Chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp huyện. Hướng dẫn cấp cơ sở tổ chức tốt Đại hội TDTT.
- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền trực quan: Pa nô, băng zôn, khẩu hiệu, cờ dây trên trục đường khu vực trung tâm thị trấn Thất Khê trước ngày khai mạc Đại hội TDTT cấp huyện lần thứ VII.
- Chủ trì ,phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch lập dự toán kinh phí tổ chức Đại hội TDTT cấp huyện và thành lập Đoàn vận động viên của huyện tham gia Đại hội TDTT cấp tỉnh trình UBND huyện.
3. Phòng Giáo dục & Đào tạo:
Chỉ đạo các Trường tham gia đồng diễn, biểu diễn phục vụ lễ khai mạc cấp cơ sở, phục vụ lễ khai mạc Đại hội TDTT cấp huyện.
4. Phòng Tài chính - Kế hoạch:
Hướng dẫn định mức chi và cân đối phân bổ kinh phí cho Đại hội TDTT cấp cơ sở và Đại hội cấp huyện, kinh phí tham dự Đại hội cấp tỉnh.
5. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện:
Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, đưa tin về Đại hội TDTT các cấp. Chuẩn bị phương tiện kỹ thuật để đưa tin Lễ khai mạc và quá trình diễn biến Đại hội TDTT cấp huyện đạt chất lượng, hiệu quả.
6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:
Tham mưu cho UBND huyện cân đối nguồn vốn đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình TDTT phục vụ tổ chức Đại hội TDTT các cấp theo quy định hiện hành.
7. Công an huyện:
Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện đảm bảo công tác an ninh trật tự trong quá trình Đại hội TDTT các cấp và Đại hội TDTT cấp huyện.
Xây dựng kế hoạch và tổ chức Đại hội TDTT ngành, đảm bảo số lượng, cán bộ chiến sĩ tham gia diễu hành phục vụ Lễ khai mạc Đại hội TDTT cấp huyện.
8. Ban Chỉ huy quân sự huyện:
Phối hợp với Công an huyện xây dựng phương án và chỉ đạo thực hiện đảm bảo công tác an ninh trật tự trong quá trình tổ chức Đại hội TDTT các cấp và Đại hội TDTT cấp huyện.
Xây dựng Kế hoạch và tổ chức Đại hội TDTT ngành, đảm bảo số lượng, cán bộ chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ tham gia diễu hành phục vụ Lễ khai mạc Đại hội TDTT cấp huyện.
9. Liên đoàn Lao động huyện:
Chỉ đạo và huy động lực lượng cán bộ, CNVC- LĐ tham gia diễu hành phục vụ lễ khai mạc Đại hội TDTT huyện.
10. Trung tâm Y tế:
Xây dựng kế hoạch phục vụ, chăm lo sức khoẻ cho VĐV tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT cấp huyện.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Trên cơ sở Kế hoạch của UBND huyện, Ban tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở có trách nhiệm triển khai thực hiện, chủ động xây dựng Kế hoạch cụ thể, chi tiết để tổ chức Đại hội TDTT ở cấp mình, đảm bảo kịp thời gian quy định. Để không ảnh hưởng đến thành tích chung của huyện, yêu cầu các đơn vị xã, thị trấn, khối các cơ quan, đơn vị nhất thiết phải tổ chức Đại hội, thường xuyên báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện về Ban Tổ chức Đại hội TDTT cấp huyện (qua Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện) để kịp thời chỉ đạo tiến tới Đại hội TDTT cấp huyện lần thứ VII năm 2013 theo đúng kế hoạch./.
 

 

 
 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
Nguyễn Anh Tuấn

 

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRÀNG ĐỊNH - TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ:  Văn phòng UBND Huyện, Thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.883.072; Fax: (025) 3.883.344 ; Email: trangdinh@langson.gov.vn