Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác Nội vụ

Thứ Hai, 12/05/2014 - 13:57

CÁC VĂN BẢN QPPL, VĂN BẢN HƯỚNG DẪN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC NỘI VỤ

 

 

 TT

 Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

 

 I. LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

1

22/2008/QH12

13/11/2008

 Luật Cán bộ, công chức

2

06/2010/NĐ-CP

25/01/2010

 Quy định những người là công chức

3

24/2010/NĐ-CP

15/3/2010

 Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

4

46/2010/NĐ-CP

27/4/2010

 Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức

5

93/2010/NĐ-CP

31/8/2010

 Sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của  Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

6

13/2010/TT-BNV

30/12/2010

 Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của  Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về  tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

7

08/2011/TT-BNV

02/6/2011

 Hướng dẫn một số điều của nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010  của Chính phủ quy định những người là công chức

8

34/2011/NĐ-CP

17/5/2011

 Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức

9

34/2012/NĐ-CP

15/4/2012

 Về chế độ phụ cấp công vụ

10

158/2007/NĐ-CP

27/10/2007

 Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí  công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức

11

05/2008/QĐ-BNV

26/11/2008

 Về việc ban hành danh mục các vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên  chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành Tổ chức nhà nước  phải thực hiện định kỳ chuyển đổi

12

163/2010/TTLT-BTC-BNV

20/10/2012

 Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển  và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức

13

49/2007/TTLT/BTC-BGDĐT

18/5/2007

 Hướng dẫn tạm thời về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực  hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông,  chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực

 

 II. QUẢN LÝ BIÊN CHẾ

 

14

21/2010/NĐ-CP

08/3/2010

 Về quản lý biên chế công chức

15

41/2012/NĐ-CP

08/5/2012

 Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

16

07/2010/TT-BNV

26/7/2010

 Hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP  ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức

 

III. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

 

17

18/2010/NĐ-CP

05/03/2010

 Về đào tạo, bồi dưỡng công chức

18

03/2011/TT-BNV

25/01/2011

 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày  05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức

19

139/2010/TT-BTC

21/9/2012

 Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà  nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

20

28/2008/QĐ-UBND

26/11/2008

 Quy định về chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, chính sách thu hút  người có trình độ cao về công tác tại tỉnh.

21

230/HD-SNV-STC

27/4/2010

 Về việc hướng dẫn thanh toán cho các đối tương đi học theo quyết định số  28/2008/QĐ-UBND

 

 IV. LUẬT VIÊN CHỨC VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

22

58/2010/QH12

15/11/2010

 Luật Viên chức

23

27/2012/NĐ-CP

06/4/2012

 Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả  của viên chức

24

29/2012/NĐ-CP

12/4/2012

 Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

25

41/2012/NĐ-CP

08/5/2012

 Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

26

55/2012/NĐ-CP

28/6/2012

 Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

 

V. CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH, TIỀN LƯƠNG

27

204/2004/NĐ-CP

14/12/2004

 Quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực  lượng vũ trang

28

03/2005/TT-BNV

05/01/2005

 Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc  lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức viên chức;

29

04/2005/TT-BNV

05/01/2005

 Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ,  công chức viên chức;

30

83/2005/TT-BNV

10/8/2005

 Hướng dẫn, sủa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ  cấp  lương đối với cán bộ, công chức viên chức;

31

32/2007/QĐ-UBND

01/10/2007

 Quy định điều kiện, tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán  bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm  vụ.

 

VI. TỔ CHỨC BỘ MÁY, TỔ CHỨC HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

32

30/2012/NĐ-CP

12/4/2012

 Về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

33

33/2012/NĐ-CP

13/4/2012

 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày  21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

34

45/2010/NĐ-CP

21/4/2010

 Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

35

55/2012/NĐ-CP

28/6/2012

 Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

36

11/2010/TT-BNV

26/11/2010

 Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010  của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

37 12/2012/NĐ-CP 01/3/2012  Nghị định về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ  nước ngoài tại Việt Nam
38 05/2012/TT-BNG 12/11/2012  Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01 tháng  3 năm 2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ  chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

39

68/2010/QĐ-TTg

01/11/2010

 Về việc quy định Hội có tính chất đặc thù

40

1025/QĐ-UBND

30/6/2011

 Về việc xác định các tổ chức Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong  phạm vi tỉnh Lạng Sơn

 

VII. CỬ TUYỂN

 

41

134/2006/NĐ-CP

14/11/2006

 Quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao  đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

42

13/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH- BTC-BNV-UBDT

07/4/2008

 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày  14/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo  dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc  dân

 

 VIII. CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

43

112/2011/NĐ-CP

05/12/2011

 Về công chức xã, phường, thị trấn

 

44

92/2009/NĐ-CP

22/10/2009

 Về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công  chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên  trách ở cấp xã.

45

03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH

27/5/2010

 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của  Chính phủ.

 

IX. CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

46

30c/NQ-CP

08/11/2011

 Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn  2011-2020

47

254/QĐ-UBND

08/3/2012

 Phê duyệt Chương trình tổng thể cải các hành chính tỉnh Lạng Sơn giai  đọan 2011-2020

48

23/KH-UBND

27/4/2012

 Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-  2015

49

41/KH-UBND

19/7/2012

 Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2012

50

1787/QĐ-UBND

15/11/2010

 Ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải  cách hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh  Lạng Sơn

 

 X. CÔNG TÁC THANH NIÊN

 

 1. Chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong

51

40/2011/QĐ-TTg

27/7/2011

 Quy định về chế đội đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm  vụ trong kháng chiến

52

08 /2012/TTLT-BLĐTBXH- BNV-BTC

16/4/2012

 Hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã  hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-  TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

53

98/HD-SNV

09/8/2012

 Thực hiện chế độ đối với thanh niên xung phong theo Quyết định số  40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Chính phủ và Thông tư số  08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 15/4/2012 của Liên Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính

 

2. Chiến lược phát triển thanh niên

54

2474/QĐ-TTg

30/12/2011

 Phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn  2011 –  2020

55

674/QĐ-UBND

07/6/2012

 Ban hành Chiến lược Phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 -  2020

 

 XI. TÔN GIÁO

 

 

56

21/2004/PL-UBTVQH11

18/6/2004

 Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo

57

22/2005/NĐ-CP

01/3/2005

 Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo

58 92/2012/NĐ-CP 08/11/2012  Nghị định Quy định chi tiết và biện Pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng,  tôn giáo (Nghị định này hiệu lực từ ngày 01/01/2013,  thay  thế Nghị định số 22/2005/NĐ-CP)

59

31/2005/QĐ-UBND

08/11/2005

 Quy chế quản lý hoạt động đền chùa và các hoạt động tín ngưỡng, tôn  giáo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được ban hành kèm theo Quyết định số  31/2005/QĐ-UBND ngày 08/11/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

60

01/2005/CT-TTg

04/02/2005

 Về một số công tác đối với đạo Tin Lành

61

1940/2008/CT-TTg

31/12/2008

 Về nhà, đất liên quan đến tôn giáo

 

XII. THI ĐUA KHEN THƯỞNG

62

15/2003/QH11

26/11/2003

 Luật Thi đua, Khen thưởng

63

47/2005/QH11

14/6/2005

 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi đua, Khen thưởng

64

42/2010/NĐ-CP

15/4/2010

 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

65

02/2011/TT-BNV

24/01/2011

 Hướng dẫn thực hiện Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2011 ngày  15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật  Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi  đua, Khen thưởng

66

39/2012/NĐ-CP

27/4/2012

 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15  tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của  Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật  thi đua, khen thưởng

67

71/2011/TT-BTC

24/05/2011

 Hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng  theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định  chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

68

76/2012/NQ-HĐND

13/7/2012

 Về trích lập, quản lý Quỹ thi đua, khen thưởng trong dự toán ngân sách  nhà nước hàng năm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

69

23/2012/QĐ-UBND

30/8/2012

 Về trích lập, quản lý Quỹ thi đua, khen thưởng trong dự toán ngân sách  hàng năm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

XIII. VĂN THƯ LƯU TRỮ

 

70

01/2011/QH13

11/11/2011

 Luật Lưu trữ

71

110/2004/NĐ-CP

08/4/2004

 Về công tác văn thư

72

13/2011/TT-BNV

24/10/2011

 Quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của Uỷ  ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

73

09/2011/TT-BNV

03/6/2011

 Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong  hoạt động của các cơ quan, tổ chức

74

14/2011/TT-BNV

08/11/2011

 Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong  hoạt động của các cơ quan, tổ chức

75

20/2007/QĐ-UBND

18/4/2007

 Quyết định này Quy định quản lý công tác lưu trữ và hồ sơ tài liệu lưu trữ  tỉnh Lạng Sơn

76

14/2011/QĐ-UBND

02/9/2011

 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 20/2007/QĐ-  UBND ngày 18/4/2007 của UBND tỉnh ban hành quy định quản lý công tác  lưu trữ và hồ sơ tài liệu lưu trữ tỉnh Lạng Sơn

77

871/QĐ-UBND

03/7/2012

 Về việc phê duyệt đơn giá thuê khoán nhân công chỉnh lý tài liệu lưu trữ  giấy tiếng việt

 

Bản đồ hành chính

CÁC SỞ, NGÀNH, HUYỆN, TP
Liên kết Websites

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 30 Đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.876.672; Fax: (025) 3.870.145;

Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Tỉnh Lạng Son