Thông báo Kết quả điểm thi tuyển và dự kiến người trúng tuyển viên chức năm 2017 thành phố Lạng Sơn

Thứ Hai, 25/12/2017 - 22:55

 

THÔNG BÁO

Kết quả điểm thi tuyển và dự kiến người trúng tuyển

viên chức năm 2017 thành phố Lạng Sơn

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ Thông tư ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối vơi viên chức;

Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 1739/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Lạng Sơn; Hướng dẫn số 126/HD-SNV ngày 11/5/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp huyện năm 2017;

Căn cứ Kế hoạch số 336/KH-UBND ngày 25/9/2017 của Uỷ ban nhân dân thành phố Lạng Sơn về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố Lạng Sơn năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 4399/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn về việc tổ chức kỳ thi tuyển viên chức năm 2017 thành phố Lạng Sơn;

Trên cơ sở kết quả tại Báo cáo số 660/BC-HĐTT ngày 20/12/2017 của Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2017 về việc Báo cáo kết quả điểm thi tuyển viên chức năm 2017 thành phố Lạng Sơn,

 

 UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN THÔNG BÁO:

 

1. Kết quả điểm thi tuyển viên chức năm 2017 thành phố Lạng Sơn tổ chức từ ngày 01/12/2017 đến hết ngày 03/12/2017 như sau:

- Tổng số thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển: 120 người.

- Số thí sinh tham gia thi tuyển: 112 người.

- Số thí sinh không tham gia thi tuyển: 08 người.

- Số thí sinh dự kiến trúng tuyển: 32 người.

 (Có kết quả điểm thi tuyển của từng thí sinh và danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển kèm theo).

2. Giao cho Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2017 thành phố Lạng Sơn niêm yết công khai  kết quả điểm thi và dự kiến thí sinh trúng tuyển tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố; trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân các phường, xã; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Trang thông tin điện tử thành phố; Thông báo kết quả điểm thi tuyển đến từng thí sinh và nhận đơn phúc khảo theo quy định.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày niêm yết công khai kết quả điểm thi tuyển đến hết 17h 00 phút ngày 03/01/2018, thí sinh dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả điểm thi tuyển về UBND thành phố Lạng Sơn (Qua phòng Nội vụ), số 30, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn./.

 

 

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ (b/c);

- VP HĐND&UBND TP (niêm yết);

- Phòng Nội vụ (niêm yết) 4b;

- Phòng GD và ĐT (niêm yết);

- UBND các phường, xã (niêm yết);

- HĐTT viên chức năm 2017;

- Ban Giám sát kỳ thi tuyển;

- Trang TTĐT TP (đưa tin);

- Lưu: VT+ HS TT.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Bùi Văn Côi

 

Đính kèmDung lượng
1225.signed.pdf210.04 KB
KET QUA DIEM THI TUYEN VC NAM 2017 (Kem theo TB so 1225 ).xls81.5 KB
Mau Don de nghi phuc khao.doc32 KB
Bản đồ hành chính

CÁC SỞ, NGÀNH, HUYỆN, TP
Liên kết Websites

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 30 Đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.876.672; Fax: (025) 3.870.145;

Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Tỉnh Lạng Son