Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thứ Sáu, 08/09/2017 - 16:07

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Số: 749 /UBND-TCKH

V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

TP. Lạng Sơn, ngày 08 tháng 9 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

         

Thực hiện quy định tại Khoản 5 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2006;

Căn cứ Quyết định số 1652/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất 02 khu đất tại khu TĐC Phai Luông, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn;

UBND thành phố Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo các nội dung cụ thể như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: UBND thành phố Lạng Sơn.

Địa chỉ: số 30, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

2.1. Khu đất thứ nhất (Tại đường Chùa Tiên).

a) Mục đích sử dụng đất: đất ở tại đô thị;

b) Diện tích đất đấu giá: 172,9m2 được chia làm 02 ô:

- Ô số 01: Diện tích 82,7m2 thuộc thửa số 296.1 - Mảnh trích đo số 80; theo bản đồ địa chính là thửa đất số 372, tờ bản đồ địa chính số 57 phường Chi Lăng, ô đất chỉ có một mặt tiếp giáp với đường Chùa Tiên.

+ Đơn giá khởi điểm: 17.000.000 đồng/m2;

+ Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất: 1.405.900.000 đồng (Một tỷ, bốn trăm linh năm triệu, chín trăm nghìn đồng chẵn).

- Ô số 02: Diện tích 90,2m2 thuộc thửa số 296.2 - Mảnh trích đo số 80; theo bản đồ địa chính là thửa đất số 373, tờ bản đồ địa chính số 57 phường Chi Lăng, tiếp giáp với 02 mặt đường là đường Chùa Tiên và phố Phai Luông 7.

+ Đơn giá khởi điểm: 18.000.000 đồng/m2;

+ Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất: 1.623.600.000 đồng (Một tỷ, sáu trăm hai mươi ba triệu, sáu trăm nghìn đồng chẵn).

2.2. Khu đất thứ hai (Tại phố Phai Luông 7).

a) Mục đích sử dụng đất: đất ở tại đô thị;

b) Diện tích đất đấu giá: 534,2 m2 được chia làm 02 lô:

- Ô số 01: Diện tích 311,6m2 thuộc thửa số 572 - Mảnh trích đo số 81; theo bản đồ địa chính là thửa đất số 746 tờ bản đồ địa chính số 67 phường Chi Lăng, tiếp giáp với 02 mặt đường là phố Phai Luông 6 và phố Phai Luông 7.

+ Đơn giá khởi điểm: 20.000.000 đồng/m2;

+ Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất: 6.232.000.000 đồng (Sáu tỷ, hai trăm ba mươi hai triệu đồng chẵn).

- Ô số 02: Diện tích 222,6m2 thuộc thửa số 572.1 - Mảnh trích đo số 81; theo bản đồ địa chính là thửa đất số 747, tờ bản đồ địa chính số 67 phường Chi Lăng, tiếp giáp với 02 mặt đường là phố Phai Luông 7 và đường Bê tông;

+ Đơn giá khởi điểm: 20.000.000 đồng/m2;

+ Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất: 4.452.000.000 đồng  (Bốn tỷ, bốn trăm năm mươi hai triệu đồng chẵn)

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

a) Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với khu đất;

b) Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

c) Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;

d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

đ) Là Tổ chức có tên trong danh sách các Tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

e) Hồ sơ pháp lý: Có bản sao đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, quyết định thành lập.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá.

- Thời gian: Từ ngày 08/9/2017 đến hết ngày 15/9/2017 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố.

- Địa chỉ: Số 30, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện.

UBND thành phố thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản biết và đăng ký theo quy định./.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (B/c);

- Các Sở: TN&MT, XD, TC;

- CT, PCT UBND TP;

- Trang thông tin điện tử của TPLS;

- Lưu: VT, TCKH, Hồ sơ.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Lê Trí Thức

 

Bản đồ hành chính

CÁC SỞ, NGÀNH, HUYỆN, TP
Liên kết Websites

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 30 Đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.876.672; Fax: (025) 3.870.145;

Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Tỉnh Lạng Son