Quyết định V/v thay thế thành viên Ban Tổ chức Chương trình kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập thành phố Lạng Sơn (17/10/2002 - 17/10/2017)

Thứ Năm, 07/09/2017 - 10:07

UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

BAN CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Số: 3508 /QĐ-BCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Lạng Sơn, ngày 05 tháng 9  năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thay thế thành viên Ban Tổ chức Chương trình kỷ niệm

15 năm Ngày thành lập thành phố Lạng Sơn

(17/10/2002 - 17/10/2017)

 

 
 

 

 

 

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG

KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

 

Căn cứ Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND thành phố Lạng Sơn về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập thành phố Lạng Sơn (17/10/2002 - 17/10/2017);

Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND thành phố về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập thành phố Lạng Sơn (17/10/2002 - 17/10/2017);

Căn cứ Quyết định số 3424/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND thành phố về việc thay thế và bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập thành phố Lạng Sơn (17/10/2002 - 17/10/2017);

Căn cứ Quyết định số 1240/QĐ-BCĐ ngày 03/5/2017 của Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập thành phố Lạng Sơn về việc thành lập Ban Tổ chức Chương trình kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập thành phố Lạng Sơn (17/10/2002 - 17/10/2017);

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 Điều 1. Thay thế thành viên Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập thành phố Lạng Sơn tại Quyết định số Quyết định số 1240/QĐ-BCĐ ngày 03/5/2017 của Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập thành phố Lạng Sơn như sau:

          1. Ông Phạm Công Cường - Trưởng phòng Kinh tế thành phố thay ông Phạm Đình Duy đã chuyển công tác;

          2. Ông Hoàng Thái Lâm - Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố thay ông Trần Lệnh Trưởng đã chuyển công tác;

          3. Ông Vũ Lê Dũng - Phó Bí thư Thành đoàn thay bà Lăng Thị Lê Thùy đã chuyển công tác;

          4. Ông Vương Lê Hoàng - Chủ tịch UBND phường Tam Thanh thay ông Hoàng Thái Lâm đã chuyển công tác.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 1240/QĐ-BCĐ ngày 03/5/2017 của Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập thành phố Lạng Sơn không thay đổi.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị có liên quan và các Thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- TT Thành ủy (b/c);

- TT HĐND TP;

- CT, PCT UBND TP;

- Như Điều 3;

- Thành viên BCĐ (QĐ số 353/QĐ-UBND);

- Thành viên BTC (QĐ số 1240/QĐ-BCĐ);

- UBND các phường, xã;

- CPVP, CVVX;

- Lưu: VT, Trang TTĐT.

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND

Nông Bích Diệp

 

 

Bản đồ hành chính

CÁC SỞ, NGÀNH, HUYỆN, TP
Liên kết Websites

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 30 Đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.876.672; Fax: (025) 3.870.145;

Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Tỉnh Lạng Son