Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện; thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn tập; thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn xét tuyển công chức Trưởng công an xã Hoàng Đồng, năm 2017

Thứ Ba, 29/08/2017 - 14:42

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

 

Số: 717/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TP. Lạng Sơn,  ngày 23  tháng 8 năm 2017

 

                  

THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh đủ điều kiện; thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn tập; thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn xét tuyển công chức Trưởng Công an

xã Hoàng Đồng, năm 2017

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP, ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 06/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND, ngày 06/11/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng và quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

          Căn cứ Hướng dẫn số 99/HD-SNV ngày 28/4/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Công văn số 746/SNV-XDCQ&CTTN ngày 02/8/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về việc ý kiến thống nhất không thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã;

Thực hiện Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 16/6/2017 của UBND thành phố Lạng Sơn, Kế hoạch tuyển dụng Trưởng Công an xã Hoàng Đồng năm 2017;

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm tra sát hạch xét tuyển Trưởng Công an xã năm 2017, ngày 23/8/2017;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ thành phố,

 

Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn thông báo:

 

          1. Thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển công chức Trưởng Công an xã Hoàng Đồng thành phố Lạng Sơn, năm 2017 là: 01 người (Có danh sách kèm theo).

2. Đúng 14 giờ 00 phút ngày 25/8/2017, thí sinh đến UBND thành phố Lạng Sơn (tại Hội trường tầng 4, UBND thành phố) để thực hiện một số nội dung như sau:

a) Nộp lệ phí thi tuyển: 500.000 đồng;

b) Được thành viên Ban kiểm tra sát hạch hướng dẫn ôn tập;

Trong thời gian trên, nếu thí sinh không có mặt coi như không có nhu cầu xét tuyển công chức cấp xã, năm 2017.

3. Về thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn

a) Thời gian, nội dung phỏng vấn:

* Thời gian tiến tổ chức phỏng vấn:

- Từ 14 giờ 00 phút ngày 11/9/2017;

- Thời gian chuẩn bị: 15 phút;

- Thời gian phỏng vấn: 15 phút.

Thí sinh đến trước 30 phút theo thời gian trên để làm thủ tục.

* Nội dung phỏng vấn:

Theo Mục IV, Thông báo số 436/TB-UBND, ngày 21/6/2017 của UBND thành phố Lạng Sơn về việc tuyển dụng Trưởng Công an xã năm 2017 (gồm 2 câu hỏi, thang điểm 100; thí sinh đạt có tổng điểm từ 50 điểm trở lên).

b) Địa điểm:

Hội trường tầng 4, trụ sở HĐND- UBND thành phố Lạng Sơn, số 30, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.

Ủy ban nhân dân thành phố thông báo để  thí sinh biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ tỉnh;

- CT, các PCT UBND TP;

- Các TV Ban KTSH (5b);

- Các TV Ban GS (3b);

- Thí sinh theo danh sách;

- Phòng Nội vụ TP (3b);

- VP HĐND-UBND TP (niêm yết);

- UBND xã HĐ (niêm yết);

- Trang thông tin điện tử TP;

- Lưu: VT.  

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Côi

 

Đính kèmDung lượng
BB hop BKTSH (23.8) .doc79.5 KB
DS (kem TB).xls26.5 KB
717.signed.pdf216.1 KB
Bản đồ hành chính

CÁC SỞ, NGÀNH, HUYỆN, TP
Liên kết Websites

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 30 Đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.876.672; Fax: (025) 3.870.145;

Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Tỉnh Lạng Son