V/v trang trí, treo Cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh 02/9

Thứ Sáu, 18/08/2017 - 16:05

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

 

 
 

 

 


Số: 1935  /UBND-VHTT

V/v trang trí, treo Cờ Tổ quốc

chào mừng Quốc khánh 02/9

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 

 

 


TP. Lạng Sơn, ngày 18  tháng 8 năm 2017

 

 Kính gửi:

 

 

 

 

 

- Các phòng, ban, ngành, đảng, đoàn thể thành phố;

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- UBND các phường, xã.

 

Thực hiện Kế hoạch về tổ chức các hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2017). Để các hoạt động chào mừng kỷ niệm có ý nghĩa thiết thực, sôi nổi, có sức lan tỏa, UBND thành phố Lạng Sơn đề nghị một số nội dung sau:

1. Trân trọng đề nghị Sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh trên địa bàn thành phố và các phòng, ban, ngành, đảng, đoàn thể thành phố chỉ đạo việc chỉnh trang các biển hiệu, Cờ Tổ quốc, thực hiện treo băng rôn hoặc chạy bảng chữ điện tử chào mừng Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 -02/9/2017) tại trụ sở cơ quan, đơn vị. Thời gian: từ ngày 28/8/2017 đến ngày 05/9/2017.

2. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã có trách nhiệm tuyên truyền, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị kinh tế, doanh nghiệp, trường học và các hộ gia đình trên địa bàn treo Cờ Tổ quốc; vệ sinh môi trường nơi công cộng, khu dân cư, các nhà văn hóa khối, thôn... Yêu cầu không treo Cờ đã cũ, bạc màu nhằm đảm bảo trang trọng và mỹ quan đô thị.

Thời gian treo Cờ Tổ quốc: từ ngày 28/8/2017 đến ngày 05/9/2017.

3. Giao phòng Văn hóa và Thông tin thành phố phối hợp với UBND các phường, xã kiểm tra, đôn đốc việc treo cờ Tổ quốc tại trụ sở các cơ quan, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể và các hộ gia đình trên địa bàn thành phố.

4. Giao Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố thông báo nội dung văn bản này trên hệ thống Truyền thanh thành phố; giao Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố tuyên truyền lưu động trên địa bàn.

UBND thành phố trân trọng đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn thành phố phối hợp thực hiện; yêu cầu các phòng, ban, ngành, đảng, đoàn thể thành phố, UBND các phường, xã triển khai thực hiện./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- UBND tỉnh (b/c);

- TT Thành ủy (b/c);

- TT HĐND TP;

- CT, PCT UBND TP;

- CPVP, CVVX;

- Lưu: VT, Trang TTĐT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nông Bích Diệp

 

 

Bản đồ hành chính

CÁC SỞ, NGÀNH, HUYỆN, TP
Liên kết Websites

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 30 Đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.876.672; Fax: (025) 3.870.145;

Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Tỉnh Lạng Son