THÔNG BÁO Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2017

Thứ Năm, 10/08/2017 - 14:58

ỦY BAN NHÂN DÂN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: 688 /TB-UBND

 

 

TP. Lạng Sơn, ngày 01 tháng 8  năm 2017

                 THÔNG BÁO

Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

tuyển dụng công chức năm 2017

 

 
 

 

 

 

Căn cứ Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 13/8/2017 của Chủ tịch Ủy ban tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2017;

Căn cứ Thông báo số 288/TB-UBND ngày 25/7/2017 của ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc tuyển dụng công chức năm 2917.

Thực hiện Văn bản số 736/SNV-CCVC ngày 27/7/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về việc tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2017;

Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn thông báo thời gian, địa điểm nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2017 tại Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn gồm 03 chỉ tiêu, trong đó:

- Thanh tra thành phố: 01 chỉ tiêu;

- Văn phòng HĐND - UBND thành phố: 02 chỉ tiêu.

(Có Thông báo số 288/TB-UBND ngày 25/7/2017 và Biểu chi tiết kèm theo Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 13/8/2017 của UBND tỉnh để niêm yết)

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 01/8/2017 đến hết ngày 01/9/2017 (trong giờ hành chính, ngày làm việc).

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tại Phòng Nội vụ, tầng 3, trụ sở UBND thành phố Lạng Sơn, số 30, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. Số điện thoại (0205) 3775399.

Uỷ ban nhân dân thành phố thông báo để các tổ chức, cá nhân liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;

- TT Thành ủy (b/c);

- CT, PCT UBND TP;

- Ban Tổ chức Thành ủy;

- Phòng Nội vụ (niêm yết);

- Văn phòng HĐND và UBND TP (niêm yết);

- Đài PT và TH thành phố (đưa tin);

- UBND các phường, xã (niêm yết);

- Trang TT điện tử TP;

- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Bùi Văn Côi

 

Đính kèmDung lượng
to-trinh-phe-duyet.doc64.5 KB
giay de xuat thay thiet bi wifi.doc53 KB
Bản đồ hành chính

CÁC SỞ, NGÀNH, HUYỆN, TP
Liên kết Websites

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 30 Đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.876.672; Fax: (025) 3.870.145;

Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Tỉnh Lạng Son