Về việc xem xét phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án: Khách sạn - Sân golf Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn (2402/VP-KTN, ngày 22/7/2017).

Thứ Hai, 24/07/2017 - 10:06

Về việc xem xét phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án: Khách sạn - Sân golf Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn (2402/VP-KTN, ngày 22/7/2017).

Kính gửi:

 

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- UBND thành phố Lạng Sơn;

- Công ty cổ phần Quốc tế Lạng Sơn.

 

     Sau khi xem xét Báo cáo số 268/BC-STNMT ngày 19/7/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc“giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án: Khách sạn - Sân golf Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn”, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

    Đồng ý với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo trên, cụ thể như sau:

       1. Đối với phần diện tích đất đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ  trước ngày Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành.

       a) Hỗ trợ về đất:  Đồng ý cho phép UBND thành phố áp dụng quy định hỗ trợ 35% giá đất ở liền kề tại điểm 1.1, khoản 1, Điều 30, Quyết định số 07/2005/QĐ-UBND ngày 14/02/2005 để tính toán và phê duyệt phương án hỗ trợ đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp (bao gồm: Đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất ao và đất vườn; không tính đất rừng) cho tất cả các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện dự án. Giá đất để tính hỗ trợ theo giá đất ở Quy định tại Bảng giá đất kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đối với các hộ gia đình, cá nhân đã được phê duyệt phương án tính hỗ trợ theo Quyết định số 1408/QĐ-UB-XD ngày 13/9/2004 của UBND tỉnh, khi chi trả tiền cho các hộ phải đối trừ phần kinh phí đã chi trả cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định.

      b) Về vật lệu, kiến trúc: Đối với các hộ gia đình, cá nhân đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ nhà, vật liệu kiến trúc theo đơn giá quy định tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, nhưng đến thời điểm hiện nay chưa được giao đất tái định cư theo quy định, đồng ý cho phép UBND thành phố áp dụng đơn giá ban hành kèm theo Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 21/4/2015 của UBND tỉnh để tính toán và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ vật liệu, kiến trúc cho các hộ trên, khi chi trả tiền cho các hộ phải đối trừ phần kinh phí bồi thường, hỗ trợ nhà, vật liệu kiến trúc đã chi trả.

      2. Đối với diện tích chưa đo đạc, kiểm đếm và chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đồng ý cho phép UBND thành phố áp dụng cơ chế bồi thường, hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 07/2005/QĐ-UBND ngày 14/02/2005 của UBND tỉnh để tính toán và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân. Đơn giá để tính toán và lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân được áp dụng theo đơn giá tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

         3. Giao Sở Xây dựng đôn đốc Chủ đầu tư thực hiện dự án khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch và đầu tư cơ sở hạ tầng khu tái định cư theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 222/VP-KTTH ngày 23/01/2017 của Văn phòng UBND.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

 

 

 

 

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn

Bản đồ hành chính

CÁC SỞ, NGÀNH, HUYỆN, TP
Liên kết Websites

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 30 Đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.876.672; Fax: (025) 3.870.145;

Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Tỉnh Lạng Son