THÔNG BÁO Niêm yết việc nhận cha, mẹ, con (số 240/TB-UBND ngày 12/4/2017)

Thứ Sáu, 14/04/2017 - 14:46

UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

­

Số: 240  /TB - UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TP. Lạng Sơn, ngày 12 tháng 4 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

Niêm yết việc nhận cha, mẹ, con

 

 
   

 

          Căn cứ Điều 43, Điều 44 Luật Hộ tịch năm 2014;

          UBND Thành phố Lạng Sơn đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký nhận cha, mẹ, con của:

          Họ, tên, chữ đệm của người yêu cầu: WANG TAI SHAN

          Ngày, tháng, năm sinh: 17/05/1971.

          Quốc tịch: Trung Quốc

          Nơi cư trú: Số 149, Chi 2, đường Bình Sơn, thành phố Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

          Giấy tờ tùy thân: Hộ chiếu số G55409729 cấp ngày 28/10/2013 tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.

          Đang lập hồ sơ đăng ký nhận cha, mẹ, con với:

          Họ, tên, chữ đệm: NÔNG VƯƠNG CÁT TƯỜNG

          Ngày, tháng, năm sinh: 19/11/2012

          Dân tộc: Tày ; Quốc tịch: Việt Nam

          Nơi cư trú: Số 14/9 Trần Đăng Ninh, khối 12, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

          Là con của người có tên dưới đây:

          Họ, tên, chữ đệm: NÔNG MINH HUYỀN

          Ngày, tháng, năm sinh: 17/12/1987

          Dân tộc: Tày ; Quốc tịch: Việt Nam

          Nơi cư trú: Số 14/9 Trần Đăng Ninh, khối 12, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

          Giấy tờ tùy thân: Chứng minh thư nhân dân số 082061184 do Công an tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 05/9/2005.

          Thông báo này sẽ được niêm yết tại trụ sở UBND Thành phố Lạng Sơn (tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Trang TTĐT thành phố) và UBND phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn trong thời hạn 7 ngày.

          Trong thời hạn 7 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết thông báo này, nếu không có khiếu nại, tố cáo việc nhận cha, mẹ, con nói trên thì UBND Thành phố Lạng Sơn sẽ thực hiện đăng ký nhận cha, mẹ, con theo quy định của pháp luật./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                        

- CT UBNDTP (B/c);                                                                          

- Phòng Tư pháp TP (2b);      

- UBND P. Hoàng Văn Thụ (Niêm yết);                                           - TT HĐND TP;                                                                               

- Lưu: VT, PTP.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Nông Bích Diệp

 

Bản đồ hành chính

CÁC SỞ, NGÀNH, HUYỆN, TP
Liên kết Websites

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 30 Đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.876.672; Fax: (025) 3.870.145;

Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Tỉnh Lạng Son