V/v phối hợp thông báo di chuyển đường dây điện, dây viễn thông ảnh hưởng đến việc vận hành màn hình Led tại Công trình vườn hoa 17/10

Thứ Ba, 04/04/2017 - 08:23

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Số: 679 /UBND-VHTT

V/v phối hợp thông báo di chuyển

đường dây điện, dây viễn thông ảnh hưởng đến việc vận hành màn hình Led tại Công trình vườn hoa 17/10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Lạng Sơn, ngày 03 tháng 4 năm 2017

 

Kính gửi: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lạng Sơn.

 

Thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, tháng 01/2017 UBND thành phố đã triển khai lắp đặt màn hình Led tại Công trình vườn hoa 17/10. Khi đưa vào vận hành có một số đường dây điện, cáp viễn thông... chạy qua trước màn hình làm ảnh hưởng đến hiệu quả tuyên truyền phát trên màn hình Led.

UBND thành phố đã có Công văn số 151/UBND-VHTT ngày 24/01/2017 và Công văn số 554/UBND-VHTT ngày 17/3/2017 gửi các đơn vị điện lực, viễn thông và truyền hình cáp trên địa bàn về việc đề nghị chuyển đường dây sang vị trí khác, không làm ảnh hưởng đến việc vận hành màn hình Led tại Công trình vườn hoa 17/10. Tuy nhiên đến hết ngày 02/4/2017, một số đơn vị chưa thực hiện chuyển đường dây theo văn bản đề nghị của UBND thành phố.

Nhằm thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị, UBND thành phố trân trọng đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lạng Sơn đăng tải miễn phí 02 số trên sóng truyền hình nội dung Thông báo gửi kèm Công văn này để các đơn vị liên quan biết, thực hiện.

UBND thành phố trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- CT, PCT UBND TP;

- Phòng VHTT; QLĐT;

- Đài Truyền thanh - TT TP (P/h đưa tin);

- CPVP, CVVX;

- Lưu: VT, Trang TTĐT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nông Bích Diệp

 

 

Bản đồ hành chính

CÁC SỞ, NGÀNH, HUYỆN, TP
Liên kết Websites

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 30 Đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.876.672; Fax: (025) 3.870.145;

Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Tỉnh Lạng Son