Thông báo: Về việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Lạng Sơn (Số 598/UBND-TNMT ngày 22/03/2017)

Thứ Năm, 23/03/2017 - 11:09

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Số: 598 /UBND-TNMT

Về việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Lạng Sơn

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     TP.  Lạng Sơn, ngày 22 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi:

    

     

      - Văn phòng HĐND-UBND thành phố;

    - Ủy ban nhân dân các phường, xã.

 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ khoản 1, Điều 8, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 02/3/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn Về việc Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh, cấp huyện; lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 – 2020) cấp tỉnh và lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện;

Thực hiện Công văn số 259/STNMT-TNĐ ngày 14/3/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc nộp hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện.

UBND thành phố Lạng Sơn giao các đơn vị, UBND các phường, xã lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Lạng Sơn như sau:

1. Văn phòng HĐND-UBND thành phố:

Có trách nhiệm công khai nội dung dự thảo Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất kỳ năm 2016 của thành phố Lạng Sơn trên Trang thông tin điện tử của Thành phố.

Hồ sơ công khai gồm có:

          a) Dự thảo Báo cáo tóm tắt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, trong đó có các chỉ tiêu sử dụng đất, danh mục dự án, công trình dự kiến thực hiện trong kỳ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của Thành phố Lạng Sơn;

            b) Bản đồ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của Thành phố (file PDF).

 

2. Ủy ban nhân dân các phường, :

- Thông báo đến các khối, thôn để nhân dân được biết và trực tiếp truy cập vào Trang thông tin điện tử Thành phố Lạng Sơn (www.langson.gov.vn/tpls) để biết nội dung và tham gia đóng góp ý kiến về Dự thảo nội dung Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của Thành phố đến năm 2020.

- Nniêm yết công khai tại Trụ sở UBND phường, xã để lấy ý kiến nhân dân và tổ chức lấy ý kiến trực tiếp của các khối, thôn (đồng thời phát Phiếu đóng góp ý kiến để các khối, thôn triển khai đến nhân dân) trong cuộc họp giao ban của UBND các phường, xã đối với toàn bộ danh mục các dự án, công trình dự kiến thực hiện trong kỳ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của Thành phố (Có danh mục công trình dự án kèm theo).

* Nhân dân đóng góp ý kiến bằng Phiếu đóng góp ý kiến (theo mẫu).

- UBND các phường, xã tổng hợp báo cáo kết quả đóng góp ý kiến (theo mẫu) gửi về UBND thành phố (trực tiếp phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 31/3/2017.

UBND thành phố Lạng Sơn thông báo yêu cầu các đơn vị, UBND các phường, xã nhiêm túc triển khai thực hiện. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối, có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị thực hiện và tổng hợp số liệu, tham mưu cho UBND thành phố tổng hợp trình Hội đồng thẩm định của tỉnh theo quy định xong trước ngày 05/4/2017.

(Gửi kèm theo Thông báo này có các tài liệu (trên mạng Eoffice) để các đơn vị triển khai thực hiện:

           1. Báo cáo tóm tắt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất;

             2. Bản đồ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của Thành phố (file PDF);

           3. Danh mục các dự án, công trình dự kiến thực hiện;

          4. Mẫu Phiếu lấy ý kiến nhân dân.

          5. Mẫu tổng hợp báo cáo kết quả đóng góp ý kiến)./.

 

 

 Nơi nhận:

- Như trên;

- CT, PCT UBND TP (đ/c Minh);

- Các Phòng: TNMT, QLĐT TP;

- Công ty CP Tập đoàn Đất Việt;

- Lưu: VT, XD.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Lê Tuấn Minh

 

 

Đính kèmDung lượng
Ban do dieu chinh thanh pho lang sơn.pdf7.21 MB
BAO CAO TOM TAT.pdf741.07 KB
CáC CHỉ TIÊU Sử DụNG ĐấT.xls13.75 MB
Mẫu - bao cao ket qua gop y (cua UBND xa).doc34 KB
Mẫu - Phieu y kien của nhân dân về Đieu chinh quy hoach.doc34.5 KB
DANH MUC.xls14.55 MB
Bản đồ hành chính

CÁC SỞ, NGÀNH, HUYỆN, TP
Liên kết Websites

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 30 Đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.876.672; Fax: (025) 3.870.145;

Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Tỉnh Lạng Son