KẾ HOẠCH Khắc phục những tồn, tại hạn chế về công tác Cải cách hành chính thành phố Lạng Sơn năm 2016

Thứ Sáu, 17/03/2017 - 14:58

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

 

 
   

 Số: 64 /KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


        TP. Lạng Sơn, ngày 15 tháng 3  năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Khắc phục những tồn, tại hạn chế về công tác

Cải cách hành chính thành phố Lạng Sơn năm 2016

 

 
   

 

 

 

Căn cứ Quyết định số 2589/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn năm 2016; Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 26/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế và triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của UBND thành phố, Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017;

Để phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC năm 2016, UBND thành phố xây dựng Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2016, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố; phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nội dung cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố năm 2016 và những năm tiếp.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu; cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị.

2. Yêu cầu

- Các cơ quan, đơn vị đánh giá đúng thực trạng, kết quả thực hiện các nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kế hoạch của UBND thành phố.

- Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo; công chức kiêm nhiệm công tác cải cách hành chính tập trung nghiên cứu, tham mưu có hiệu quả triển khai công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức chủ động nghiên cứu, tìm hiểu các nội dung công tác cải cách hành chính áp dụng vào công việc được giao.

II. NỘI DUNG KHẮC PHỤC

1. Nội dung chỉ đạo, điều hành CCHC

          a) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn; UBND các phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch CCHC trong Quý IV năm trước theo đúng quy định của tỉnh. Kế hoạch cần xác định cụ thể, rõ ràng, nhiệm vụ, trách nhiệm và thời gian hoàn thành của từng bộ phận thực hiện;

b) Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan hành chính nhà nước với kết quả triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính.

c) Tăng cường công tác theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị. Xây dựng kế hoạch kiểm tra CCHC đối với các cơ quan chuyên môn, UBND các phường, xã (kiểm tra đạt trên 30% số cơ quan, đơn vị); xây dựng Quyết định ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện CCHC đối với các cơ quan chuyên môn, UBND phường xã trên địa bàn thành phố đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn và theo Quyết định của UBND tỉnh.

d) Tổ chức khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước; lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức làm mục tiêu phục vụ của các cơ quan.

           đ) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn; UBND các phường, xã thực hiện chế độ báo cáo CCHC đúng thời gian quy định; Tăng cường các biện pháp, nâng cao công tác tuyên truyền đối với người dân, tổ chức về CCHC trên địa bàn thành phố.

e) Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng gắn với thực hiện nhiệm vụ CCHC; tích cực cải tiến lề lối làm việc phát huy sáng kiến trong triển khai công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị.

2. Nội dung xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật

a) Ban hành kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; kế hoạch kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật đúng thời gian quy định;

b) Tăng cường công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của thành phố, xem xét, lấy ý kiến của cá nhân, tổ chức về mức độ phù hợp với tình hình thực tế, tính khả thi và hiệu quả của các văn bản quy phạm pháp luật;

c) Tiếp tục quan tâm các tiêu chí thành phần về thực hiện văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến: xử lý kết quả rà soát; mức độ thực hiện kế hoạch kiểm tra và xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; kết quả tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; kết quả kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật.

3. Nội dung cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

          a) Tiếp tục đôn đốc các cơ quan chuyên môn; UBND các phường, xã rà soát các TTHC sửa đổi bổ sung hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung các TTHC theo đúng quy định.

b) Đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu đặt ra tại Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

            c) Cập nhật, công khai đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính mới được  công bố, ban hành tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Thực hiện tốt việc niêm yết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” của thành phố và các phường, xã;

          d) Tiếp tục triển khai việc xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên một số lĩnh vực với các tiêu chí: tiếp cận dịch vụ, quy định về TTHC, thái độ phục vụ của công chức, kết quả giải quyết TTHC;

          đ)  Nâng cấp cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị làm việc đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Quyết định số 09/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp huyện theo Công văn số 5274/BNV-CCHC về việc hướng dẫn triển khai nhân rộng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp huyện theo Quyết định số 09/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

          Xây dựng Đề án hình thành Trung tâm dịch vụ hành chính công thành phố Lạng Sơn. Đầu tư trang thiết bị hệ thống phòng họp trực tuyến từ thành phố đến UBND các phường, xã.

          e) Xem xét lựa chọn thủ tục hành chính đang được thực hiện theo cơ chế một cửa để xây dựng cơ chế một cửa liên thông.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

a) Nâng cao chất lượng thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức, Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ. Triển khai có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về Chính sách tinh giản biên chế.

b) Nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 108/2014/NQ-CP của Chính phủ.

c) Thực hiện tốt việc xây dựng cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo vị trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp theo quy định tại Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức.

5. Đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

Nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị; UBND các phường, xã kịp thời ban hành, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công; thực hiện tiết kiệm kinh phí phân bổ để thực hiện tự chủ trong năm.

6. Nội dung Hiện đại hóa nền hành chính

a) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch của UBND thành phố về thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

            b) Thực hiện có hiệu quả việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan  hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố; Cập nhật hệ thống tài liệu kịp thời, tổ chức đánh giá nội bộ, công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

c) Tăng cường sử dụng hòm thư điện tử của thành phố trong trao đổi văn bản, công việc; hạn chế sử dụng các hòm thư miễn phí có tính bảo mật thấp, dễ bị mất, lộ lọt tài liệu quan trọng.

d) Tăng cường các biện pháp khuyến khích cán bộ, công chức viết bài, đăng bài lên trang thông tin điện tử của UBND thành phố.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Nội vụ (cơ quan thường trực công tác CCHC của thành phố).

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này, kịp thời đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố để chỉ đạo thực hiện;

- Tham mưu giúp UBND thành phố tổ chức đánh giá xếp loại công tác CCHC năm 2017 của các cơ quan chuyên môn; UBND các phường, xã và của UBND thành phố theo quy định;

          - Thường xuyên tiến hành kiểm tra công vụ để kịp thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, giờ giấc làm việc và văn hóa ứng xử nơi công sở.   Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp liên quan đến TTHC và đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã;

- Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng gắn với thực hiện nhiệm vụ CCHC; tích cực cải tiến lề lối làm việc phát huy sáng kiến trong triển khai công tác CCHC tại cơ quan chuyên môn, UBND các phường, xã;

          - Triển khai phương pháp đo lường Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên một số lĩnh vực với các tiêu chí: tiếp cận dịch vụ, quy định về TTHC, thái độ phục vụ của công chức, kết quả giải quyết TTHC;

          - Phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND thành phố xây dựng đề án hình thành Trung tâm hành chính công của thành phố và xây dựng hệ thống phòng họp trực tuyến từ thành phố xuống phường, xã. .

          2. Văn phòng HĐND-UBND thành phố

          - Nâng cấp cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị làm việc đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Quyết định số 09/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Chủ trì xây dựng Đề án hình thành Trung tâm dịch vụ hành chính công thành phố Lạng Sơn. Đầu tư trang thiết bị hệ thống phòng họp trực tuyến từ thành phố đến UBND các phường, xã;

          - Tiếp tục công bố công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên trang thông tin điện tử của thành phố; cập nhật Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC;

          - Hướng dẫn các cơ quan chuyên môn, các đơn vị phường, xã thực hiện tốt việc quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9000: 2008: Cập nhật hệ thống tài liệu kịp thời, tổ chức đánh giá nội bộ, công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008;

- Đầu tư, nâng cao chất lượng hoạt động của trang thông tin điện tử thành phố. Tiếp tục công khai số điện thoại để tổ chức, cá nhân phản ánh về việc giải quyết các TTHC trên địa bàn thành phố.

4. Phòng Tư pháp

          - Tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã tự rà soát các TTHC sửa đổi bổ sung hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung các TTHC. Đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp;

          - Tiếp tục, xem xét lựa chọn rút ngắn thời gian giải quyết một số TTHC; rà soát, đưa ra thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” thành phố các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố hiện nay đang thực hiện tại phòng chuyên môn khi có hướng dẫn;

          - Theo dõi, cập nhật thường xuyên các quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh để bổ sung vào danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã, đăng tải lên trang Thông tin điện tử của thành phố vào ngày 30 hàng tháng.

          5. Phòng Văn hóa và Thông tin

          Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 của thành phố. Thực hiện tốt các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 1,2 và tăng cường triển khai các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3,4.

6. Đài Truyền thanh- Truyền hình

           Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt về công tác CCHC trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về công tác CCHC.

          7. Phòng Tài chính- Kế hoạch

          Tham mưu cho UBND thành phố bố trí kinh phí đảm bảo cho công tác CCHC được thực hiện có hiệu quả; dự toán kinh phí để nâng cấp bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành Trung tâm hành chính công thành phố; đầu tư trang thiết bị hệ thống phòng họp trực tuyến từ thành phố đến UBND các phường, xã.

 

8. Các cơ quan chuyên môn, UBND các phường xã

Căn cứ Kế hoạch này, các cơ quan chuyên môn, UBND các phường, xã khẩn trương tổ chức quán triệt, cụ thể hoá ban hành kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế của cơ quan, đơn vị mình trước ngày 27/3/2017 và gửi về UBND thành phố (qua Phòng Nội vụ) để theo dõi, tổng hợp báo cáo cho UBND thành phố; tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về nhiệm vụ được phân công;

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác cải cách hành chính theo Văn bản số 974/UBND-NV ngày 09/6/2016 của UBND thành phố;

          - Thường xuyên rà soát, cập nhật các TTHC mới ban hành và niêm yết đầy đủ, đúng quy định các TTHC tại Bộ phận "Tiếp nhận và trả kết quả" của thành phố và phường, xã.

9. Các thành viên Ban chỉ đạo CCHC thành phố

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tại cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách và cơ quan, đơn vị nơi công tác. chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về nhiệm vụ được phân công.

Trên đây là Kế hoạch của UBND thành phố về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế về công tác CCHC thành phố Lạng Sơn năm 2016./.

 

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ (b/c);

- TT Thành ủy (b/c);

- TT HĐND TP;

- CT, các PCT UBND TP;

- Ban chỉ đạo CCHC TP;

- Các cơ quan, UBND các phường, xã;

- Trang TTĐT TPLS;

- Đài TH-THTP (đưa tin);

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Côi

 

 

Bản đồ hành chính

CÁC SỞ, NGÀNH, HUYỆN, TP
Liên kết Websites

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 30 Đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.876.672; Fax: (025) 3.870.145;

Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Tỉnh Lạng Son