KẾ HOẠCH Xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến thành phố Lạng Sơn năm 2017 (ngày 17 tháng 02 năm 2017)

Thứ Sáu, 24/02/2017 - 13:59

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 34 /KH-UBND

TP. Lạng Sơn, ngày 17 tháng 02  năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến

thành phố Lạng Sơn năm 2017

 

 
   

 

 

 

Căn cứ Kết luận số 83-KL/TW ngày 30/8/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị (khoá IX) và Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 20/12/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lạng Sơn về “tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”;

Căn cứ Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về Công tác thi đua khen thưởng năm 2017.

          Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn ban hành Kế hoạch xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trên địa bàn thành phố năm 2017. Cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa to lớn và hiệu quả thiết thực của việc xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

2. Các phòng ban, ngành, đảng, đoàn thể thành phố, UBND các phường, xã (sau đây gọi chung là các đơn vị) chủ động phát hiện, xây dựng và lựa chọn được những điển hình tiêu biểu, toàn diện hoặc trên từng lĩnh vực nhằm tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay và tôn vinh, nêu gương học tập nhân rộng trong toàn thành phố.

3. Thông qua công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng công tác thi đua, khen thưởng nhằm thực hiện tốt tinh thần Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị và Luật Thi đua, Khen thưởng.

4. Các đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả thiết thực.

II. NỘI DUNG

1. Xác định đối tượng, tiêu chí gương điển hình

1.1. Đối tượng

Là các tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực, thật sự là những nhân tố mới, luôn dẫn đầu cụm, khối thi đua trong các cơ quan, đơn vị; được tập thể thừa nhận, mọi người suy tôn. Có tác dụng cổ vũ, lôi cuốn, nêu gương học tập.

1.2. Tiêu chí chung

Mô hình, gương điển hình tiên tiến phải là những tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong lao động sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác và chiến đấu; là nhân tố tiêu biểu, nổi trội, dẫn đầu trong các phong trào thi đua (so sánh trong đơn vị, trong cụm thi đua), gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ các đối tượng khác cùng phát triển; tích cực tham gia xây dựng các quỹ, tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện do các cấp phát động, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

1.3. Tiêu chí mô hình, gương điển hình cụ thể ở một số lĩnh vực

Ngoài tiêu chí chung, gương điển hình trong một số lĩnh vực cần có các tiêu chí sau:

- Mô hình, gương điển hình về phát triển kinh tế hộ gia đình:

Là gia đình có mô hình kinh tế VACR tích cực lao động, sản xuất, đạt hiệu quả cao, hợp pháp; lợi nhuận thu được hằng năm của gia đình cao nhất trong số các hộ gia đình tại địa bàn, có nhiều đóng góp vật chất và công sức cho địa phương, xã hội.

- Mô hình điển hình trong sản xuất - kinh doanh:

Là những đơn vị có nhiều thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp cho xã hội; có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao; tích cực đầu tư mở rộng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh; các chỉ tiêu về doanh thu, nộp thuế, lợi nhuận hằng năm tăng trưởng; thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế và chính sách đối với người lao động; đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự, môi trường; hoạt động, đóng góp tích cực trong các phong trào thi đua, góp phần thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

- Mô hình điển hình Khối phố văn hóa, Thôn văn hóa:

Là các thôn, bản xây dựng được hương ước, quy định về thực hiện nếp sống văn hoá mới và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; giữ gìn an ninh trật tự trong thôn, bản; không có người mắc các tệ nạn xã hội; duy trì tốt các thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hoá tốt đẹp trong nhân dân; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và thực hiện hương ước khối, thôn. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày được nâng lên rõ rệt. Kết quả bình xét cuối năm phải đạt các tiêu chuẩn theo quy định.

- Mô hình điển hình tiên tiến trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo:

Các trường học trên địa bàn thành phố (tỷ lệ học sinh khá giỏi cao; tỷ lệ giáo viên giỏi các cấp cao; cơ sở vật chất, thiết bị được trang bị giữ gìn bảo quản tốt, phát huy có hiệu quả trong công tác dạy và học,..vv); thực sự môi trường nhà trường là thân thiện, học sinh tích cực học tập xây dựng phong trào, nề nếp học tập hiệu quả theo đúng tiêu chí quy định của ngành giáo dục; tập thể đoàn kết, duy trì thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua; các thầy, giáo viên, học sinh đạt nhiều thành tích cao trong công tác giảng dạy và học tập; tập thể đoàn kết; xếp loại cuối năm học phải đạt các tiêu chuẩn theo quy định.

- Mô hình điển hình tiên tiến trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân:

Là các tập thể, cá nhân thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu quốc gia về lĩnh vực y tế; nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân; có phương pháp, giải pháp mới, sáng tạo nâng cao hiệu quả công tác; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của ngành, đặc biệt là y đức của người thầy thuốc, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp phát động.

- Mô hình điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh:

Là các tập thể thuộc các lực lượng vũ trang có nhiều phương pháp, giải pháp mới, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng, phong trào Vì an ninh Tổ quốc, luôn sẵn sàng chiến đấu cao, chủ động trong mọi tình huống không để bị bất ngờ. Là các đơn vị, chiến sĩ dân quân, tự vệ, công an viên tổ chức thực hiện tốt các hoạt động giữ gìn, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn được phân công phụ trách và phối hợp thực hiện lập công,...

- Mô hình tổ chức hội, đoàn thể tiêu biểu:

Là các tổ chức hội, đoàn thể ở cơ sở; các mô hình do các hội, đoàn thể xây dựng, có sự sáng tạo trong hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua trên địa bàn; các thành viên của tổ chức là người gương mẫu đi đầu, là tấm gương để người khác học tập, noi theo; tổ chức đảng, đơn vị đạt trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Mô hình cơ quan, đơn vị kiểu mẫu:

Là các tập thể phòng, ban, đảng, đoàn thể thành phố, UBND các phường, xã thực hiện tốt nhiệm vụ và mục tiêu cải cách hành chính; xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa; phong cách, lề lối làm việc của CCVC khoa học, chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong thực thi chức năng, nhiệm vụ được giao; duy trì, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, thực hiện nghiêm túc chế độ làm việc; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tổ chức đảng, đoàn thể trong cơ quan, đơn vị đạt trong sạch vững mạnh; cơ quan phải đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

         - Gương cá nhân điển hình tiên tiến:

+ Cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan phòng, ban, đảng, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân các phường, xã, các cá nhân làm trong các doanh nghiệp.

 Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo trong công tác; gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực (tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao; tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể; ý thức trách nhiệm với tập thể, với cộng đồng..vv), đặc biệt là gương mẫu trong việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Đổi mới tác phong, lề lối làm việc”,...

Đối với cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải là người luôn nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc tổ chức có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; gắn tiêu chí điển hình cá nhân lãnh đạo với tiêu chí điển hình của tập thể (Cá nhân lãnh đạo, quản lý là gương điển hình tiên tiến khi tập thể do người đó đứng đầu là tập thể điển hình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).

+ Người lao động: Có ý thức tổ chức kỷ luật, sáng tạo trong lao động, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến quy trình để nâng cao năng suất lao động; có tinh thần đoàn kết tương trợ.

+ Người dân trong cộng đồng dân cư: tham gia chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quy định của địa phương; gia đình luôn đảm bảo đạt các danh hiệu “Gia đình văn hóa”;... Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do địa phương, các ngành đoàn thể các cấp tổ chức phát động; có nhiều đóng góp trong thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, thực hiện công tác xã hội hóa và công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nhân điển hình tiên tiến tại đơn vị mình; nộp danh sách đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến (theo mẫu) gửi về UBND thành phố (qua Phòng Nội vụ) thời hạn trước ngày 28/02/2017.

2. Các đơn vị cần tập trung xây dựng và lựa chọn được các mô hình, điển hình tiên tiến; làm tốt công tác tuyên truyền giới thiệu học tập các điển hình để nhân rộng; bên cạnh những điển hình tiên tiến đã có cần chú trọng việc phát hiện các điển hình và nhân tố mới thực sự nổi trội trong các phong trào thi đua yêu nước được quần chúng, tập thể suy tôn để kịp thời biểu dương khen thưởng và bổ sung vào kế hoạch nhân rộng điển hình, đồng thời báo cáo UBND thành phố (qua phòng Nội vụ).

3. Đài Truyền thanh phối hợp với các cơ quan liên quan duy trì tốt chuyên trang “Người tốt, Việt tốt”, kịp thời phát hiện, đưa tin tuyên truyền và nêu gương các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới; phổ biến kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các điển hình tiên tiến; đẩy mạnh tuyên truyền việc đổi mới các hoạt động thi đua, khen thưởng.

4. Giao cho phòng Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này, đồng thời tổng hợp kết quả đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến với các cấp theo quy định.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Kế hoạch và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;

- Ban TĐKT tỉnh;

- TT Thành ủy (b/c);

- TT HĐND TP;

- CT, PCT UBND TP;

- Các ban Đảng, UBMTTTQ và các đoàn thể TP;

- Các phòng, ban, ngành trên địa bàn TP;

- UBND các phường, xã;

- Trang TTĐT TP;

- Lưu VT.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

                   Bùi Văn Côi

 

 

Đính kèmDung lượng
Bieu dang ky.doc35 KB
Bản đồ hành chính

CÁC SỞ, NGÀNH, HUYỆN, TP
Liên kết Websites

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 30 Đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.876.672; Fax: (025) 3.870.145;

Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Tỉnh Lạng Son