Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 02/02/2017 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân

Thứ Ba, 21/02/2017 - 15:44

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN


 

 

Số: 50a  /TB-UBND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

               Lạng Sơn, ngày  04 tháng 02 năm 2017

       

 

THÔNG BÁO

Kết quả tiếp công dân ngày 02/02/2017 và ý kiến

chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân

­ ______________________

 

Thực hiện Quy chế tiếp công dân, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố, ngày 02 tháng 02 năm 2017, ông Lê Tuấn Minh – phó Chủ tịch UBND thành phố đã chủ trì tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân thành phố Lạng Sơn. Tham dự tiếp công dân có:

1. Ông Lê Tuấn Minh

2. Bà Vũ Kim Liên

2. Ông Lý Tiến Quang

3. Ông Nguyễn Văn Huân

4. Ông Hoàng Minh Thắng

5. Ông Hoàng Văn Thành

7. Ông Vi Đức Quỳnh

8. Bà Trần Thị Mai Anh

9. Ông Dương Đức Tuy

10. Ông Chu Đình Sơn

- Phó Chủ tịch UBND thành phố;

- Phó Chủ tịch HĐND thành phố;

- Đại biểu HĐND thành phố;

- P. Trưởng phòng QLĐT thành phố;

- Chuyên viên VP Thành ủy Lạng Sơn;;

 - Đại diện Hội nông dân thành phố;

- Phó giám đốc TT PTQĐ thành phố;

- P. Trưởng phòng TN và MT Thành phố;

- Phó Chánh Thanh Tra thành phố;

- Phó CVP UBND thành phố.

 

I. KẾT QUẢ CHUNG

Trong ngày đã tiếp được 05 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, đề đạt nguyện vọng các nội dung liên quan đến đất đai, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trật tự đô thị…

II. KẾT QUẢ TỪNG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ:

1. Bà Nghiêm Thị Bích Thanh, trú tại số 39A, đường Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, trình bày: Đề nghị xem xét giải quyết việc bồi thường cho gia đình do bị ảnh hưởng bởi việc thực hiện xây dựng đường mương nước, đường Lê Đại Hành.

Kết Luận:

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tiến hành xem xét, gải quyết đơn khiếu nại của gia đình bà Thanh theo quy định, tham mưu văn bản trả lời công dân và báo cáo UBND thành phố.

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất lập phương án bồi thường về phần diện tích đất bị ảnh hưởng của gia đình bà Thanh, theo quy định của pháp Luật.

2. Bà Nông Thị Bồng, trú tại thôn Khòn Phổ, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, trình bày: Đề nghị xem xét giải quyết việc lập phương án BT, HT thỏa đáng cho gia đình bà do bị ảnh hưởng bởi Dự án xây dựng Trụ sở làm việc và kho tang vật cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn.

Kết luận:

Vụ việc của gia đình bà đã được các cơ quan xem xét, kiểm tra, rà soát, trả lời bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhiều lần. Gia đình đã được xem xét, giải quyết đảm bảo đúng quyền lợi và có lợi hơn so với các hộ khác cùng bị ảnh hưởng dự án. UBND tỉnh đã trả lời gia đình bà tại Công văn số 203/UBND-BTCD ngày 16/3/2016.

3. Bà Nguyễn Thị Nga, trú tại phòng trọ số 4, ngõ 2, đường Lê Hồng Phong, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, trình bày: Đề nghị xem xét giải quyết việc di chuyển đường dây trên 02 ô đất TĐC của gia đình đã được giao tại khối 2, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.

Kết Luận:

          UBND thành phố giao cơ quan chuyên môn là Ban quản lý dự án phối hợp với các bên liên quan xem xét giải quyết cho gia đình bà.

4. Bà Trương Thị Đạm, trú tại thôn Khòn Pát, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, trình bày: Gia đình không nhất trí với giá đền bù về đất. Đề nghị tính bồi thường về đất cho gia đình bà theo đơn giá 2016.

Kết Luận:

UBND thành phố đã giao cơ quan chuyên môn là Trung tâm phát triển Quỹ đất thành phố xem xét lại phương án bồi thường và thu hồi đất của gia đình bà và tính toán lại phương án bồi thường theo đơn giá năm 2016. Sau khi có kết quả được thông qua Hội đồng BT, HT và TĐC dự án, Trung tâm PTQĐ sẽ tham mưu văn bản trả lời cho gia đình được biết.

5. Bà Vũ Vũ Thị Thảo, trú tại nhà số 23 phố Mỹ Sơn 5, Khu tái định cư Mỹ Sơn, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, trình bày: Đề nghị xem xét giải quyết việc giao đất miễn tiền sử dụng đất tại khối 9, phường Vĩnh Trại, thành phố lạng Sơn.

Kết Luận:

Nội dung này đã được UBND tỉnh trực tiếp trả lời bà tại buổi Tiếp công dân tỉnh ngày 15/12/2016. Sau khi có thông báo kết quả tiếp công dân tỉnh UBND thành phố sẽ thực hiện theo kết luận của UBND tỉnh;

UBND thành phố đã có Công văn số 1513/UBND-TNMT ngày 30/8/2016 về việc trả lời đơn của bà (theo dó UBND tỉnh đồng ý giao miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích là 60m2 cho gia đình bà).

UBND thành phố thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ để các phòng ban, đơn vị liên quan biết, thực hiện.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao, báo cáo kết quả về Văn phòng HĐND-UBND thành phố đúng thời hạn ấn định để tổng hợp kết quả, báo cáo UBND thành phố (Yêu cầu gửi báo cáo bằng văn bản kèm theo các tài liệu liên quan đến nội dung được giao giải quyết)./.

 

  Nơi nhận:

- UBND Tỉnh (B/c);

- Thanh tra Tỉnh; Phòng TD VP UBND tỉnh;

- TT Thành uỷ (B/c);

- TT HĐNDTP;

- CT, PCT UBND TP;

- VP Thành ủy; UBKT Thành ủy;

- Văn phòng HĐND-UBND TP;

- Phòng QLĐT TP; Phòng TN&MT;

- TTPT quỹ đất; Thanh tra Thành phố;

- UBND các phường, xã:

- Trang thông tin điện tử TP;

- Ban Tiếp công dân TP (niêm yết);

- PCVP+CVXD+TD;

- Lưu VT.

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

 

Chu Đình Sơn

 

Bản đồ hành chính

CÁC SỞ, NGÀNH, HUYỆN, TP
Liên kết Websites

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 30 Đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.876.672; Fax: (025) 3.870.145;

Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Tỉnh Lạng Son