THÔNG BÁO Về việc công bố số điện thoại đường dây nóng của Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Số 07/TB-VP ngày 10 tháng 01 năm 2017)

Thứ Ba, 10/01/2017 - 10:51

UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

VĂN PHÒNG HĐND-UBND


 

Số: 07 /TB-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

  TP. Lạng Sơn, ngày 10  tháng 01 năm 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc công bố số điện thoại đường dây nóng của

Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn

 

 
 

 

 

 

Để ghi nhận các ý kiến đóng góp của công dân và tổ chức liên quan đến việc giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, các phản ánh, kiến nghị của Nhân dân liên quan đến thái độ làm việc của cán bộ, công chức; nhằm ngăn chặn và đẩy lùi các hiện tượng quan liêu, tham nhũng; xây dựng bộ máy hành chính chuyên nghiệp, phục vụ tốt hơn yêu cầu của Nhân dân, để các cấp chính quyền, cơ quan đơn vị tiếp nhận kịp thời và khách quan xử lý những vấn đề nóng trên địa bàn theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm, kịp thời giải quyết những bức xúc trong Nhân dân, được sự nhất trí của Lãnh đạo UBND thành phố, Văn phòng HĐND-UBND thành phố công bố số điện thoại đường dây nóng của Chủ tịch UBND thành phố cụ thể như sau:

1. Đường dây nóng của Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn gồm:

- Số điện thoại đường dây nóng: 0886.121.666

Do đồng chí Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố hoặc ủy quyền các thành viên khác trong Tổ công tác số điện thoại đường dây nóng của Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn giữ, tiếp nhận, xử lý cuộc gọi trước khi trình hoặc chuyển cuộc gọi đến Lãnh đạo thành phố, hoặc tổng hợp thông tin kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo (Có danh sách thành viên Tổ công tác kèm theo).

- Địa chỉ tiếp nhận thông tin: UBND thành phố Lạng Sơn (qua Văn phòng HĐND-UBND thành phố), Số 30, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn).

2. Quy định về tiếp nhận, xử lý:

- Thời gian hoạt động đường dây nóng của Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn bắt đầu từ 7 giờ 00 phút ngày 16/01/2017 (Thứ hai).

- Thời gian tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng được thực hiện từ 7 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút trong ngày làm việc hành chính (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

- Nội dung phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận qua đường dây nóng là những vấn đề đặc biệt cấp bách, cần giải quyết nhanh chóng, kịp thời thuộc các lĩnh vực sau:

+ Những nội dung thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 trên địa bàn thành phố.

+ Thái độ, trách nhiệm, tác phong trong thi hành công vụ và đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố.

+ Việc chấp hành, thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND thành phố, UBND các phường, xã, các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc UBND thành phố.

+ Những sai sót, sự không phù hợp hoặc trái với quy định của pháp luật hoặc thực tế, hoặc không đồng bộ, thống nhất với các quy định hành chính…; những vướng mắc cụ thể trong thực hiện các quyết định hành chính do UBND thành phố, các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố, UBND các phường, xã ban hành; khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn thành phố.

+ Đề xuất sáng kiến, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đời sống, sản xuất, kinh doanh; giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền; giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh địa phương.

Lưu ý: Riêng đối với các nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo thì thực hiện theo quy trình, quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo hiện hành (Liên hệ qua Ban Tiếp Công dân thành phố theo đúng trình tự, thủ tục).

- Đại diện các tổ chức, cá nhân, tất cả đều có thể phản ánh những vấn đề  cấp bách liên quan đến UBND thành phố qua số điện thoại đường dây nóng.

Khi gọi điện hoặc nhắn tin phản ánh thông tin, tổ chức, cá nhân phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân trong Tin nhắn hoặc bằng Lời nói qua đường dây nóng trước khi trình bày thông tin cần phản ánh, kiến nghị, gồm: họ và tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ thư tín khi cần liên hệ.

Tổ chức, cá nhân có thông tin phản ánh, kiến nghị sẽ được giữ bí mật về họ và tên, số điện thoại, nội dung phản ánh nếu có yêu cầu phù hợp với quy định pháp luật và phải chịu trách nhiệm toàn bộ về tính trung thực, chính xác của các thông tin.

Thời gian đàm thoại phản ánh không quá 3-5 phút/01 cuộc gọi, đảm bảo yêu cầu trình bày ngắn gọn, rõ ràng những vấn đề cấp bách, nổi cộm; với những vấn đề phức tạp hơn, chưa thực sự cấp bách đề nghị liên hệ, phản ánh qua Ban Tiếp Công dân thành phố theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành.

Khi gọi điện hoặc nhắn tin, lưu ý sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt, đảm bảo đúng quy định về chính tả, thể hiện rõ thông tin về địa chỉ, danh tính…, nội dung phản ánh, kiến nghị.

Lưu ý: Không tiếp nhận, xử lý đối với những ý kiến phản ánh, kiến nghị không rõ địa chỉ, đối tượng, nội dung thông tin hay những cuộc gọi, Tin nhắn do đối tượng có dấu hiệu sử dụng chất kích thích… hoặc gọi điện, nhắn tin với mục đích gây rối, tâm sự, rãi bày tình cảm…; đối với những Cuộc gọi, Tin nhắn này sẽ cúp máy từ chối, không giả quyết và sẽ xem xét phối hợp với Công an thành phố, Viễn thông Lạng Sơn (VNPT) để xử lý theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng có dấu hiệu cố ý vi phạm.

- Việc tiếp nhận, kết quả xử lý và công bố các thông tin của tổ chức, cá nhân phản ánh, kiến nghị qua đường dây nóng của Chủ tịch UBND thành phố được lập thành hồ sơ và lưu trữ theo quy định. Danh tính, địa chỉ tổ chức, cá nhân cung cấp, phản ánh thông tin qua đường dây nóng và nội dung Cuộc gọi, Tin nhắn sẽ được Văn phòng HĐND-UBND thành phố ghi chép lại, tổng hợp, phân loại, tùy tính chất của vụ việc tham mưu trình Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo ngay lập tức (hoặc chuyển cuộc gọi trực tiếp tới chủ tịch nếu có thể) hoặc trình xin ý kiến chỉ đạo xử lý ngay trong ngày làm việc đối với những vấn đề cấp bách hoặc tùy theo tính chất cụ thể của vụ việc được thông tin, phản ánh.

Thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị, Văn phòng HĐND-UBND thành phố có văn bản hoặc hình thức ủy quyền phù hợp giao cơ quan, đơn vị có thẩm quyền để xem xét, xử lý, trả lời theo quy định. Kể từ khi nhận được văn bản chỉ đạo, giao việc hoặc cuộc gọi ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố về xử lý các ý kiến được phản ánh, kiến nghị, trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc với vấn đề thuộc thẩm quyền của 01 (một) cơ quan, 07 (bảy) ngày làm việc với vấn đề liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị được giao giải quyết phải hoàn thành việc trả lời tổ chức, cá nhân có ý kiến phản ánh, kiến nghị và báo cáo Chủ tịch UBND thành phố. Các thông tin về khiếu nại tố cáo và các thông tin có tính chất phức tạp, hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố thì phương án và thời gian xử lý theo các quy định của pháp luật hiện hành.

3. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan:

- Văn phòng HĐND-UBND thành phố có trách nhiệm tiếp nhận, tổng hợp, xử lý, công bố, theo dõi, đôn đốc, lưu hồ sơ các ý kiến phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân và quản lý mọi hoạt động về đường dây nóng của Chủ tịch UBND thành phố; phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố, Viễn thông Lạng Sơn (VNPT) thông báo rộng rãi số điện thoại đường dây nóng trên các phương tiện thông tin, Trang Thông tin điện tử thành phố để các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân được biết về đường dây nóng của Chủ tịch UBND thành phố.

- Đề nghị Đài Truyền thanh – Truyền hình thành phố xem xét, nghiên cứu liên hệ trao đổi với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh về việc đề xuất công bố rộng rãi số điện thoại đường dây nóng trên sóng LSTV (Trên Truyền hình Lạng Sơn).

- Đề nghị các phòng ban, ngành, đơn vị trực thuộc thành phố, UBND các phường, xã, Ủy ban MTTQ VN, các ban đảng, đoàn thể thành phố, đặc biệt là Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc quy định quản lý, sử dụng đường dây nóng; phổ biến, quán triệt sâu rộng tới các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức liên quan, quần chúng nhân dân biết về đường dây nóng của Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Nghiên cứu, xem xét niêm yết tuyên truyền tại trụ sở cơ quan, đơn vị; Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố và các phường, xã; Nhà văn hóa các khối, thôn…); Tiếp nhận thông tin, đề xuất xử lý theo quy định khi được Lãnh đạo UBND thành phố ủy quyền.

Lưu ý: Các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc thành phố; UBND các phường, xã khi được ủy quyền tiếp nhận và tham mưu giải quyết thông tin phản ánh căn cứ vào chức năng, thẩm quyền trả lời bằng bằng văn bản và bằng lời nói qua đường dây nóng (trong trường hợp cần thiết và cấp bách), chuyển về cơ quan tiếp nhận, tổng hợp thông tin qua mạng văn phòng điện tử liên thông eOffice của thành phố (địa chỉ eOffice của Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND thành phố hoặc Chuyên viên phụ trách lĩnh vực) trong thời gian quy định và chịu trách nhiệm về nội dung trả lời của cơ quan, đơn vị mình.

Khi nhận được kết quả của cơ quan xử lý, trả lời thông tin, Văn phòng HĐND-UBND thành phố trình xin ý kiến phê duyệt của lãnh đạo thành phố sau đó thông báo kết quả đến tổ chức, cá nhân phản ánh thông tin ngay hoặc ngay trong ngày làm việc bằng hình thức gọi điện thoại trực tiếp hoặc đăng tải trên Trang thông tin điện tử của thành phố hoặc bằng các hình thức phù hợp khác.

- Định kỳ báo cáo hàng tuần, tháng, quý, 06 tháng, 09 tháng, cả năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, tổng hợp báo cáo với Chủ tịch UBND thành phố (thông qua Văn phòng HĐND-UBND thành phố) về tình hình, kết quả tiếp nhận, xử lý và giải đáp ý kiến phản ánh, kiến nghị... thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

- Đề nghị Viễn thông Lạng Sơn (VNPT) cung cấp, duy trì hoạt động thông suốt của số điện thoại đường dây nóng; tư vấn, hỗ trợ các dịch vụ về viễn thông; phối hợp công bố rộng rãi số điện thoại đường dây nóng tới Nhân dân trên địa bàn thành phố bằng hình thức pa nô, áp phích có kích thước lớn tại những vị trí địa điểm công cộng phù hợp với quy định của pháp Luật, phối hợp cơ quan liên quan cung cấp thông tin để thực hiện xử lý đối với những cuộc gọi của các đối tượng có dấu hiệu sử dụng chất kích thích… hoặc gọi điện với mục đích gây rối, cản trở việc thi hành nhiệm vụ của các thành viên tổ công tác số điện thoại đường dây nóng của chủ tịch UBND thành phố.

- Đề nghị Công an thành phố chỉ đạo bộ phận chức năng phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND thành phố, Viễn thông Lạng Sơn (VNPT) trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin qua số điện thoại đường dây nóng đối với những cuộc gọi của các đối tượng có dấu hiệu sử dụng chất kích thích… hoặc gọi điện với mục đích gây rối, cản trở việc thi hành nhiệm vụ của các thành viên tổ công tác số điện thoại đường dây nóng của chủ tịch UBND thành phố.

Việc lập đường dây nóng này nhằm tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của cán bộ, đảng viên, công dân, tổ chức, doanh nghiệp. Đồng thời, đường dây nóng giúp Lãnh đạo thành phố kịp thời nắm bắt, chỉ đạo xử lý được những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong đời sống xã hội hằng ngày trên địa bàn thành phố liên quan tới việc Quản lý Hành chính trên địa bàn. Bên cạnh đó, đường dây nóng sẽ bổ sung thêm một kênh tiếp nhận thông tin bên cạnh các kênh thông tin hiện có để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo thành phố. Văn phòng HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn trân trọng thông báo rộng rãi cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn thành phố biết để liên hệ.

Số điện thoại đường dây nóng của Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn là đề xuất mới trong công tác tiếp nhận, xử lý và công bố thông tin do tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố phản ánh, kiến nghị với mong muốn có những đóng góp tích cực trong việc tiếp tục thực hiện cải cách hành chính tạo ngày càng tạo điều kiện thuận hơn cho việc trao đổi thông tin giữa công dân và Chính quyền thành phố trong giải quyết công vụ, có thể còn những thiếu sót nhất định. Trong quá trình số điện thoại đường dây nóng của Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn đi vào hoạt động, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh các nội dung cần sửa đổi, bổ sung, Văn phòng HĐND-UBND thành phố trân trọng đề nghị và rất mong thường xuyên nhận được ý kiến trao đổi, đóng góp của các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan… để kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét, tiếp thu ý kiến, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp. Đặc biệt, khi số điện thoại đường dây nóng của Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn chính thức đi vào hoạt động, trở thành một kênh tiếp nhận thông tin nhanh chóng và hữu ích trong giải quyết công việc, và được các tổ chức, cá nhân, công dân… đồng tình ủng hộ Văn phòng HĐND-UBND thành phố sẽ xem xét tham mưu Lãnh đạo thành phố Quyết định ban hành Quy định về tiếp nhận, xử lý và công bố thông tin do tổ chức, cá nhân phản ánh, kiến nghị qua đường dây nóng của UBND thành phố Lạng Sơn hoạt động tốt hơn, đồng thời tiếp tục nghiên cứu đề xuất thiết lập thêm số điện thoại đường dây nóng của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách khối, hoặc có chỉ đạo thành lập đường dây nóng của Chủ tịch UBND các phường, xã hoặc đơn vị chức năng trong thời gian tới.

Văn phòng HĐND-UBND thành phố trân trọng thông báo và kính đề nghị tổ chức, cá nhân phối hợp giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi để đường dây nóng của Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn đi vào hoạt động theo kế hoạch đề ra.

Văn phòng HĐND-UBND thành phố trân trọng cám ơn!

Nơi nhận:

- Văn phòng Tỉnh ủy (B/c);

- Văn phòng HĐND tỉnh (B/c);

- Văn phòng Đoàn ĐBQH Lạng Sơn (B/c);

- Văn phòng UBND tỉnh (B/c);

- Văn phòng Các Sở, Ban, Ngành, các Cơ quan, Đơn vị tỉnh; Cơ quan, Đơn vị Trung ương trên địa bàn thành phố (Đ/b);

- Đài PT-TT tỉnh (Đ/b);

- TT Thành ủy (B/c);

- TT HĐND TP (B/c);

- CT, PCT UBND TP (B/c);

- Ban Dân Vận, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể TP (Phối hợp, tuyên truyền);

- Các phòng Ban, Ngành, Đảng, Đoàn thể, Đơn vị TP (Thông báo đến Đảng viên, Cán bộ, Công chức, Viên chức, Người Lao động);

- C,PVP, CV Văn phòng Thành ủy (Biết, phối hợp);

- UBND các phường, xã (Sao gửi văn bản này tới Bí thư, Khối trưởng, Trưởng thôn; Thông báo đến Nhân dân);

- CPVP, CV, QTMT;

- Đài TT-TH TP (Đưa tin, thông báo rộng rãi);

- VNPT Lạng Sơn (Phối hợp);

- Công an; Thanh tra, phòng Tư pháp TP (Phối hợp);

- Bộ phận Lái xe, Bảo vệ, Văn thư, Các thành viên Tổ công tác đường dây nóng Văn phòng HĐND-UBND TP (Biết, T/h);

- Lưu: VT, Trang TTĐT.

 

 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

 

Trần Lệnh Trưởng

DANH SÁCH

Thành viên Tổ công tác số điện thoại đường dây nóng của Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn

(Kèm theo Thông báo số     /TB-VP ngày      tháng 01 năm 2017 của

Văn phòng HĐND-UBND thành phố)

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

1

Ông Trần Lệnh Trưởng

Chánh Văn phòng

2

Ông Chu Đình Sơn

Phó Chánh Văn phòng

3

Bà Bùi Thị Quỳnh Anh

Phó Chánh Văn phòng

4

Bà Lăng Thị Trịnh

Phó Chánh Văn phòng

5

Ông Hoàng Minh Nghĩa

Chuyên viên Tiếp Công dân

6

Ông Hoàng Mạnh Trường

Chuyên viên Kinh tế - Đô thị

7

Bà Dương Thị Thu Thủy

Chuyên viên Xây dựng

8

Bà Lê Hồng Nhung

Chuyên viên HĐND

9

Bà Nông Hồng Nhung

Chuyên viên Văn hóa - Xã hội

 

Bản đồ hành chính

CÁC SỞ, NGÀNH, HUYỆN, TP
Liên kết Websites

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 30 Đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.876.672; Fax: (025) 3.870.145;

Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Tỉnh Lạng Son