THÔNG BÁO V/v phân công nhiệm vụ Thành viên Ban Chỉ đạo Lễ hội truyền thống xuân Đinh Dậu 2017 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn (số 12/TB - BCĐ ngày 09 tháng 01 năm 2017)

Thứ Ba, 10/01/2017 - 07:44

 UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

BCĐ LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG

XUÂN ĐINH DẬU 2017

Số:  12 /TB-BCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                            

TP. Lạng Sơn, ngày 09  tháng 01 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v phân công nhiệm vụ Thành viên Ban Chỉ đạo Lễ hội truyền thống

xuân Đinh Dậu 2017 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Thực hiện Kế hoạch của UBND thành phố về việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017; Quyết định số 3966/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND thành phố về việc thành lập Ban Chỉ đạo Lễ hội truyền thống xuân Đinh Dậu 2017 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn,

Để hoạt động Lễ hội truyền thống xuân Đinh Dậu 2017 diễn ra trên địa bàn đạt kết quả theo kế hoạch đề ra, Ban Chỉ đạo Lễ hội phân công nhiệm vụ cho các thành viên, cụ thể như sau:

1. Bà Nông Bích Diệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng Ban:

Chịu trách nhiệm chung, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Đinh Dậu và các hoạt động Lễ hội truyền thống xuân Đinh Dậu 2017 trên địa bàn theo kế hoạch.

2. Bà Hoàng Minh Thảo - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin - Phó Trưởng Ban Thường trực:

Tham mưu trực tiếp cho Trưởng Ban trong công tác chỉ đạo tổ chức các hoạt động lễ hội truyền thống; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn các phường, xã tổ chức các lễ hội theo đúng quy định; chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền quảng bá và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT diễn ra tại các lễ hội.

Phát hành tờ rơi tuyên truyền quảng bá du lịch cho du khách đến dự các hoạt động lễ hội; chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra hoạt động của các cơ sở lưu trú trên địa bàn. Phối hợp duyệt chương trình, kịch bản, trang trí khánh tiết, đôn đốc công tác chuẩn bị tăng âm loa đài, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ... phục vụ lễ hội.

Phân công cán bộ, công chức của đơn vị phụ trách, kiểm tra và đôn đốc công tác tổ chức đối với từng lễ hội. Tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức lễ hội truyền thống trên địa bàn theo quy định.

3. Ông Nguyễn Văn Bàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố - Phó Trưởng Ban:

Phối hợp chỉ đạo UBND các phường, xã tổ chức các hoạt động lễ hội theo kế hoạch. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị, Ủy ban MTTQ phường, xã triển khai công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia các hoạt động lễ hội với tinh thần vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, thực hiện nếp sống văn minh trong mùa lễ hội gắn với thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Tăng cường tuyên truyền tới Ban Quản lý, Ban Khánh tiết các đền, chùa và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

4. Bà Đỗ Thị Thủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy - Ủy viên:

Phối hợp chỉ đạo UBND các phường, xã tổ chức các hoạt động lễ hội theo kế hoạch. Phối hợp chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền nhằm quảng bá các hoạt động lễ hội và vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh khi tham gia các hoạt động lễ hội.

5. Ông Nguyễn Phương Lâm, Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ - Ủy viên:

Phối hợp chỉ đạo UBND các phường, xã tổ chức các hoạt động lễ hội theo kế hoạch. Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền nhân dân tham gia các hoạt động lễ hội với tinh thần vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong mùa lễ hội.

6. Bà Lăng Thị Lê Thùy, Phó Bí Thư Thành đoàn - Ùy viên:

Chỉ đạo Đoàn thanh niên các phường, xã vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động tại các lễ hội với tinh thần vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong mùa lễ hội; hỗ trợ chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ lễ hội trên địa bàn.

Hướng dẫn, phụ trách Lễ hội Chùa Tam Thanh.

7. Bà Ngô Bích Hợp, Trưởng phòng Nội vụ - Ủy viên:

Tham mưu cho Ban Chỉ đạo Lễ hội theo dõi, kiểm tra các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra tại lễ hội, đảm bảo theo đúng quy định.

Hướng dẫn và thẩm định hồ sơ trình Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức lễ hội truyền thống xuân Đinh Dậu 2017.

Hướng dẫn, phụ trách Lễ hội Đền Kỳ Cùng.

8. Ông Nguyễn Hoàng, Trưởng phòng Lao động - TB&XH - Ủy viên:

Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các phường, xã tăng cường công tác quản lý, kiểm tra chấm dứt tình trạng người ăn xin tại các địa điểm tổ chức lễ hội.

Hướng dẫn, phụ trách Lễ hội xuống đồng Khòn Lèng.

9. Ông Trần Lệnh Trưởng, Chánh Văn phòng HĐND-UBND - Ủy viên:

Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu bố trí, tổ chức, sắp xếp các cuộc họp triển khai các nhiệm vụ liên quan đến lễ hội; phối hợp đôn đốc các đơn vị, các thành viên Ban Chỉ đạo lễ hội thực hiện tốt nhiệm vụ đã được phân công.

10. Bà Đoàn Thu Biền, Trưởng Đài Truyền thanh - Truyền hình - Ủy viên:

Tăng cường đưa các tin, bài tuyên truyền, phản ánh về các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân; tuyên truyền về an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống các hành vi buôn bán, vận chuyển, đốt pháo trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2017.

Đưa các tin, bài tuyên truyền quảng bá về các lễ hội trên địa bàn và tuyên truyền về thực hiện nếp sống văn minh lễ hội tới đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Hướng dẫn, phụ trách Lễ hội Đình Pác Moòng.

11. Ông Nguyễn Hồng Khanh, Giám đốc Trung tâm Văn hoá - Thể thao - Ủy viên:

Tăng cường tuyên truyền lưu động tới nhân dân trên địa bàn thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội. Phối hợp với Ban Tổ chức các lễ hội trang trí khánh tiết, treo băng rôn, khẩu hiệu, phục vụ tăng âm loa đài các hoạt động tại các lễ hội.

Chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Ban Tổ chức các lễ hội xây dựng chương trình văn nghệ phục vụ khai mạc lễ hội.

Hướng dẫn, phụ trách Lễ hội Đền Vua Lê.

12. Ông Trần Đức Thọ, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường - Ủy viên:

Đôn đốc các đơn vị liên quan đảm bảo vệ sinh môi trường trước, trong và sau tổ chức các hoạt động tại khu vực diễn ra lễ hội truyền thống.

Hướng dẫn, phụ trách Lễ hội Chùa Tiên.

13. Ông Nguyễn Văn Huân, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị - Ủy viên:

Chủ trì tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn theo quy định, đặc biệt trên các tuyến đường diễn ra lễ hội.

Phối hợp với các phường, xã nhắc nhở, yêu cầu các gia đình, các Tổ liên gia thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị, không dựng rạp lấn chiếm lòng đường khi tham gia các hoạt động lễ hội.

Hướng dẫn, phụ trách Lễ hội Đền Tả Phủ.

14. Ông Hoàng Đức Tú, Phó Trưởng Công an thành phố - Ủy viên:

Chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với các phường, xã có lễ hội xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; tăng cường công tác kiểm tra các hình thức cờ bạc trá hình, hoạt động mê tín dị đoan trên địa bàn; phát hiện ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Thường xuyên tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông, phối hợp với các đơn vị, các phường, xã nhắc nhở, yêu cầu các gia đình, các Tổ liên gia không dựng rạp lấn chiếm lòng đường khi tham gia các hoạt động lễ hội.

15. Bà Hoàng Thị Anh, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch - Ủy viên:

Tham mưu cho UBND thành phố bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động mừng Đảng - Mừng xuân; hướng dẫn các phường, xã sử dụng kinh phí tổ chức lễ hội và chỉ đạo Ban Quản lý, Ban Khánh tiết các đền, chùa quản lý quỹ công đức theo quy định.

Phối hợp hướng dẫn, phụ trách Lễ hội Đền Tả Phủ.

16. Bà Hoàng Thị Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố - Ủy viên:

Chỉ đạo các Trạm Y tế phường, xã tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn; xây dựng phương án chuẩn bị lực lượng và các điều kiện cần thiết để phục vụ việc chăm sóc sức khoẻ nhân dân trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nhất là trong thời gian diễn ra các lễ hội truyền thống.

Phối hợp hướng dẫn, phụ trách Lễ hội Đền Kỳ Cùng.

17. Ông Trần Quang Minh,  Phó Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin - Ủy viên:

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn Ban Tổ chức các lễ hội truyền thống tổ chức các lễ hội theo đúng quy định, đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động thể dục thể thao, các trò chơi, trò diễn dân gian, truyền thống, hướng dẫn các môn thi đấu trong lễ hội.

18. Chủ tịch UBND các phường, xã:

Chủ trì tổ chức thành công lễ hội trên địa bàn quản lý đảm bảo theo đúng quy định. Triển khai cho các Tổ liên gia và Nhân dân trên địa bàn ký cam kết thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia các hoạt động lễ hội.

Trên đây là Thông báo phân công nhiệm vụ các Thành viên Ban Chỉ đạo Lễ hội truyền thống xuân Đinh Dậu 2017 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các công việc được phân công đạt hiệu quả./.

 

Nơi nhận:                                                          

- TT Thành ủy (b/c);

- TT HĐND TP;

- CT, PCT UBND TP;

- Sở VH-TT&DL;

- Các thành viên BCĐ;

- UBND các phường, xã;

- CPVP, CVVX;

- Lưu: VT, Trang TTĐT.

 

 

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND

Nông Bích Diệp

 

Bản đồ hành chính

CÁC SỞ, NGÀNH, HUYỆN, TP
Liên kết Websites

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 30 Đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.876.672; Fax: (025) 3.870.145;

Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Tỉnh Lạng Son