HƯỚNG DẪN Công tác thi đua, khen thưởng trong công tác tổ chức Lễ hội truyền thống xuân Đinh Dậu 2017 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn

Thứ Hai, 09/01/2017 - 15:52

UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

BCĐ LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG

XUÂN ĐINH DẬU 2017

             Số: 23  /HD-BCĐ                               

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                            

TP. Lạng Sơn, ngày 09  tháng 01 năm 2017

 

HƯỚNG DẪN

Công tác thi đua, khen thưởng trong công tác tổ chức Lễ hội truyền thống xuân Đinh Dậu 2017 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn

 

 
 

 

 

 

 

          Thực hiện Kế hoạch của UBND thành phố Lạng Sơn về tổ chức Lễ hội truyền thống xuân Đinh Dậu 2017 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn;

          Nhằm kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong tổ chức Lễ hội truyền thống xuân Đinh Dậu 2017 trên địa bàn thành phố, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Lễ hội truyền thống thành phố hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức Lễ hội truyền thống xuân Đinh Dậu 2017.

2. Việc biểu dương, khen thưởng phải được tổ chức trang trọng, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. Các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng phải là những tấm gương thật sự tiêu biểu, được lựa chọn công khai, dân chủ từ cơ sở, đảm bảo khách quan chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục và thời gian.

II. NỘI DUNG

1.     Đối tượng khen thưởng

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong tổ chức Lễ hội truyền thống xuân Đinh Dậu 2017.

2.     Tiêu chuẩn

a)     Đối với tập thể

Ban Tổ chức Lễ hội các phường, xã; cơ quan tổ chức trên địa bàn thành phố có thành tích xuất sắc trong tổ chức Lễ hội truyền thống xuân Đinh Dậu 2017, cụ thể:

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định khi tổ chức và tham gia các hoạt động lễ hội theo quy định tại Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/6/2016 của Ban Chấp hành đảng bộ thành phố và Quyết định số 2291/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của UBND thành phố. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền quảng bá và các hoạt động diễn ra tại các lễ hội.

- Tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường... khu vực tổ chức lễ hội. Thực hiện có hiệu quả công tác xã hội hóa để tổ chức lễ hội…

b)    Đối với cá nhân

- Có phẩm chất đạo đức, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Là thành viên BCĐ Lễ hội truyền thống thành phố, Ban Tổ chức Lễ hội các phường, xã; cán bộ, chiến sỹ, công chức, người lao động… cơ quan, đơn vị thuộc thành phố và nhân dân trên địa bàn có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức lễ hội, như: thực hiện tốt công tác tuyên truyền quảng bá lễ hội, tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội, thực hiện có hiệu quả công tác xã hội hóa để tổ chức lễ hội…

3. Hình thức và số lượng khen thưởng

a) Hình thức: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố.

b) Số lượng: 12 tập thể và 18 cá nhân.

4. Thủ tục, hồ sơ

a) Thủ tục: Các cơ quan, đơn vị tổ chức đánh giá, xem xét khen thưởng, trình BCĐ Lễ hội truyền thống thành phố thẩm định để đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố xem xét tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác tổ chức Lễ hội truyền thống xuân Đinh Dậu 2017.

b) Hồ sơ đề nghị khen thưởng:

- Tờ trình, biên bản họp xét, danh sách trích ngang nêu tóm tắt thành tích nổi bật của tập thể, cá nhân.

- Báo cáo thành tích theo quy định của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị trình khen.

c) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao phòng Văn hóa và Thông tin đôn đốc, xem xét, tổng hợp, thẩm định hồ sơ khen thưởng, trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố xem xét tặng Giấy khen tại Hội nghị tổng kết công tác Lễ hội truyền thống xuân Đinh Dậu 2017 theo quy định.

2. Phòng Nội vụ thành phố có trách nhiệm xem xét, thẩm định hồ sơ trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố khen thưởng theo quy định.

3. Các đơn vị nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng về phòng Văn hóa và Thông tin thành phố - Cơ quan Thường trực chậm nhất ngày 01/3/2017./.

 

Nơi nhận:

- TT Thành ủy (b/c);

- TT HĐND TP;

- CT, các PCT UBND TP;

- Thành viên BCĐ lễ hội TP;

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể TP;

- UBND phường, xã;

- CPVP, CVVX;

- Lưu: VT; VHTT; NV; Trang TTĐT.

 

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND

Nông Bích Diệp

 

Bản đồ hành chính

CÁC SỞ, NGÀNH, HUYỆN, TP
Liên kết Websites

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 30 Đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.876.672; Fax: (025) 3.870.145;

Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Tỉnh Lạng Son