KẾ HOẠCH Cải cách hành chính năm 2017 thành phố Lạng Sơn

Thứ Sáu, 06/01/2017 - 08:27

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

 

 
 

Số: 253/KH-UBND    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   

TP. Lạng Sơn, ngày 22 tháng 12  năm 2016

 

 

KẾ HOẠCH

Cải cách hành chính năm 2017 thành phố Lạng Sơn

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 06/4/2012 của UBND thành phố Lạng Sơn Phê duyệt chương trình tổng thể cải cách hành chính thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2011–2020;

Thực hiện Công văn số 2153/SNV-CCHC ngày 19/12/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về việc đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm xây dựng Kế hoạch CCHC năm 2017;

UBND thành phố Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2017. Cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 06/4/2012 của UBND thành phố Lạng Sơn, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2016-2020.

2. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thẩm định, ban hành và thực hiện văn bản Quy phạm pháp luật; đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa bàn thành phố, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

3. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), theo hướng minh bạch, gọn nhẹ, đơn giản; giảm được chi phí mà tổ chức, cá nhân phải bỏ ra khi giải quyết TTHC với cơ quan hành chính nhà nước. Tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị ngay sau khi TTHC được công bố chuẩn hóa, đảm bảo phù hợp với thể chế hiện hành.

4. Rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn theo hướng tinh gọn, giảm bớt đầu mối, giảm tổ chức trung gian. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị, khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ được giao.

 5. Từng bước đổi mới chế độ công vụ, công chức theo hướng năng động, linh hoạt; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm số lượng, cơ cấu hợp lý, có trình độ, phẩm chất và năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ; thu hút người có trình độ cao về làm việc tại các cơ quan, đơn vị của thành phố.

6. Nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công, đảm bảo sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trên tất cả các lĩnh vực; tăng cường xã hội hóa, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia cung ứng dịch vụ công, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế.

7. Đảm bảo các chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã theo quy định của Chính phủ.

8. Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan nhà nước; thực hiện đầy đủ các quy định tại Nghị quyết số 36a /NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố và các phường, xã.

8. Tăng cường kiểm tra, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức; trong đó quan tâm đến kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ.

          Trọng tâm của CCHC năm 2017 là: Tiếp tục đẩy mạnh CCHC mà trọng tâm là cải cách TTHC; xây dựng, nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo thực hiện các chế độ, chính sách nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, viên chức làm việc, nâng cao phẩm chất đạo đức, tinh thần, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Cải cách thể chế:

- Thực hiện đúng các quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và tính khả thi của văn bản, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước;

- Thực hiện tự kiểm tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền; đôn đốc, theo dõi việc xử lý văn bản trái pháp luật của UBND các phường, xã; thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ cho phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành;

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản về tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị; sửa đổi, thay thế kịp thời khi có bổ sung, thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị;

- Thực hiện theo hướng dẫn của tỉnh quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức, bộ máy và biên chế;

- Thực hiện thể chế về tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoá các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, các hoạt động văn hoá, thể thao trên địa bàn thành phố;

- Xây dựng cụ thể hóa các quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động, sản xuất, kinh doanh; bảo đảm công khai và tạo thuận lợi cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận các văn bản quy phạm pháp luật.

2. Cải cách thủ tục hành chính:

- Xây dựng và triển khai thực hiện có chất lượng Kế hoạch rà soát, Kế hoạch kiểm soát TTHC; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa TTHC trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, quan tâm chú trọng đến các TTHC có liên quan trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh; kiến nghị loại bỏ TTHC, quy định hành chính gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức; công bố kịp thời, đầy đủ, đúng quy định các TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung;

- Tiếp tục thực hiện cải cách TTHC giữa các cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp, giữa các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và trong nội bộ từng cơ quan hành chính nhà nước;

- Tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng cải cách TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Thực hiện kịp thời việc rà soát, thống kê chính xác số lượng các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền trách nhiệm giải quyết của các cơ quan, UBND các phường, xã; đề xuất với cơ quan có thẩm quyền ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế các TTHC cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn tại thành phố; công bố công khai, duy trì và cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính;

- Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính nhằm nâng cao chất lượng các quy định hành chính, nâng cao vai trò của cá nhân, tổ chức trong giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của cơ quan hành chính nhà nước;

          - Đẩy mạnh công tác truyền thông về kiểm soát TTHC nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác kiểm soát thủ tục hành chính; thông tin rộng rãi về hoạt động và kết quả kiểm soát thủ tục hành chính đến mọi đối tượng; khuyến khích cá nhân, tổ chức tham gia cải cách hành chính;

- Thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC đối với các cơ quan, đơn vị, UBND phường, xã trên địa bàn thành phố;

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính:

- Tiếp tục tổ chức tốt việc rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị của thành phố; tránh chồng chéo, trùng lắp chức năng nhiệm vụ giữa các cơ quan; rà soát, sắp xếp lại bộ máy nội bộ của các cơ quan, đơn vị bảo đảm cơ cấu hợp lý;

- Tổ chức xây dựng, thực hiện Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, UBND phường, xã theo Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 Hội nghị lần thứ bẩy, Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về Chính sách tinh giản biên chế; Kết luận số 49-KL/TU ngày 22/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lạng Sơn tại kỳ họp thứ mười;

- Ban hành kế hoạch và tổ chức kiểm tra tình hình và hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn thành phố; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đảm bảo hoạt động theo đúng chức năng quản lý nhà nước. Không ngừng đổi mới lề lối, phương thức làm việc của các cơ quan chuyên môn, UBND các phường, xã; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính; xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của các cơ quan, đơn vị, phường, xã kịp thời, đúng quy định;

- Tổ chức triển khai, thực hiện các quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế theo văn bản chỉ đạo của Tỉnh;

- Tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết các nhiệm vụ có liên quan. Trong đó, UBND thành phố là trung tâm chỉ đạo và đôn đốc phối hợp thực hiện.

          4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức:

- Tiếp tục thực hiện Đề án vị trí việc làm, đảm bảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước có số lượng và cơ cấu hợp lý;

- Thực hiện các quy trình chuyển xếp ngạch, bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp, chuyển xếp lương đối với công chức, viên chức theo Thông tư mới ban hành;

- Tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp theo đúng các quy định hiện hành; tham gia thi nâng ngạch công chức và thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức. Thực hiện tốt công tác sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định pháp luật và thẩm quyền được phân cấp

- Thực hiện đổi mới công tác đánh giá công chức theo hướng đề cao trách nhiệm người đứng đầu và gắn với kết quả công vụ; thực hiện tốt quy trình đánh giá cán bộ, công chức; cán bộ, công chức phường, xã do tỉnh hướng dẫn, đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai, chính xác; triển khai thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm hằng năm đối với công chức lãnh đạo theo hướng dẫn của tỉnh;

- Thực hiện chính sách thu hút, tiến cử, phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ;

- Thực hiện việc giải quyết cho thôi việc và miễn nhiệm đối với cán bộ, công chức; cán bộ, công chức phường, xã không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật theo quy định hiện hành;

- Đổi mới thực hiện quản lý về chế độ, chính sách, đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã;

- Xây dựng và thực hiện tốt các quy định về chế độ trách nhiệm, về đạo đức cán bộ, công chức, văn hóa công sở nhằm nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức.

5. Cải cách tài chính công:

- Tiếp tục thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số  115/2005/NĐ-CP; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

- Tổ chức triển khai việc thống kê rà soát các cơ quan, đơn vị ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với các quy định mới được ban hành theo Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ (Đối với các cơ quan hành chính) và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ (Đối với các đơn vị sự nghiệp).

- Thực hiện tốt việc công khai, minh bạch về tài chính, tài sản theo Quyết định số 192/2009/QĐ-TTg ngày 16/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tăng cường công tác kiểm soát đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả sử dụng tài sản, kinh phí từ ngân sách nhà nước; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực cho việc chăm lo phát triển giáo dục, đào tạo, y tế, dân số -  kế hoạch hoá gia đình, thể dục thể thao;

- Tích cực đổi mới cơ chế hoạt động, nhất là cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công, các cơ sở giáo dục, đào tạo, y tế công. Tổ chức thực hiện các chính sách bảo hiểm y tế, khám, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

6. Hiện đại hoá nền hành chính:

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

- Tập trung đẩy mạnh CCHC gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa, chuẩn hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện TTHC.

- Tiếp tục thực hiện, triển khai có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động các cơ quan, đơn vị, phường, xã;

- Đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị và các phường, xã, tập trung ở những nơi có điều kiện, đảm bảo hiện đại hoá, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới;

- Tiếp tục triển khai, đầu tư trang thiết bị đối với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố và các phường, xã.

          7. Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC:

- Tích cực đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, phường, xã trên địa bàn thành phố trong việc xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch cải cách hành chính đã được ban hành;

- Ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác CCHC; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước; Chương trình tổng thể CCHC của tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 - 2020; Chương trình tổng thể CCHC thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2011 - 2020, trọng tâm là giai đoạn 2016 – 2020;

- Tăng cường công tác kiểm tra về cải cách hành chính, thực hiện nhiệm vụ, kỷ luật kỷ cương hành chính và văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị, phường, xã; kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, hạn chế trong công tác cải cách hành chính, thực hiện nhiệm vụ và văn hóa công sở.

- Tổ chức điều tra đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức; thực hiện việc đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác CCHC đối với các cơ quan; UBND các phường, xã theo quy định;

- Thông báo kết quả xếp loại thực hiện công tác CCHC đối với các cơ quan, UBND các phường, xã; xây dựng Kế hoạch khắc phục đối với những nội dung còn hạn chế, bị đánh giá thấp tại chỉ số CCHC năm 2016.

- Phân công cán bộ, công chức phụ trách công tác CCHC, cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố, phường, xã tham gia các lớp bồi dưỡng, hội nghị tập huấn về CCHC do tỉnh tổ chức;

- Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện công tác CCHC ở các cơ quan, UBND phường, xã; tổ chức kiểm tra, đôn đốc kịp thời việc thực hiện các nội dung về CCHC; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hanh chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường và đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành, thông tin tuyên truyền về CCHC, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và lâu dài; chịu trách nhiệm chỉ đạo thống nhất việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; xây dựng kế hoạch CCHC năm 2017 trên cơ sở cụ thể hóa kế hoạch của thành phố phù hợp chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

          2. CCHC được triển khai thống nhất, đồng bộ từ thành phố đến các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã; khắc phục tính thụ động của các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện CCHC.

          3. Để công tác CCHC được triển khai đồng bộ, kịp thời đạt kết quả cao, các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã cần phân công lãnh đạo phụ trách về công tác CCHC, đồng thời phân công công chức phụ trách công tác tổng hợp, tham mưu triển khai thực hiện công tác CCHC tại đơn vị; thường xuyên nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác CCHC; có chế độ, chính sách hợp lý đối với cán bộ, công chức thực hiện công tác CCHC.

          4. Thực hiện đồng bộ việc ứng dụng công nghệ thông tin với CCHC nhằm nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực thi công vụ và giám sát chất lượng thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

          5. Đẩy mạnh công tác kiểm tra CCHC, thực hiện nhiệm vụ, thực hiện kỷ cương hành chính và văn hóa công sở; kịp thời phát hiện những bất cập, hạn chế. Từ đó, có các giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác.

          6. Các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã thực hiện tốt công tác đánh giá, xếp loại công tác CCHC, thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và hoàn thiện hồ sơ gửi UBND thành phố (qua Phòng Nội vụ). Quy định kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính và thực hiện nhiệm vụ là tiêu chí để đánh giá công tác thi đua, khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện công tác CCHC được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Phòng Nội vụ (là cơ quan thường trực CCHC của thành phố) theo quy định hiện hành.

2. Các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của CCHC trong dự toán ngân sách hàng năm được UBND thành phố giao.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các thành viên Ban chỉ đạo CCHC thành phố có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tại cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách và cơ quan, đơn vị nơi công tác; kịp thời đề xuất biện pháp giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC.

2. Các cơ quan, UBND các phường, xã có trách nhiệm:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế xây dựng kế hoạch CCHC năm 2017 của cơ quan, đơn vị mình và gửi về Phòng Nội vụ trong tháng 12/2016 để theo dõi quản lý;

- Tổ chức quán triệt triển khai thực hiện tốt các nội dung Kế hoạch CCHC năm 2017 của thành phố, đặc biệt các cơ quan, UBND các phường, xã cần lưu ý đối với các nội dung được phân công tại biểu phân công nhiệm vụ (kèm theo Kế hoạch này);

          - Chủ động chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các bộ phận trực thuộc, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện kế hoạch CCHC năm 2017 của thành phố và của cơ quan, đơn vị đã ban hành; có kế hoạch định kỳ kiểm tra công tác CCHC thuộc thẩm quyền;

- Phân công, bố trí cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị, phường, xã; quan tâm bố trí hợp lý kinh phí cho triển khai các nội dung của công tác CCHC theo quy định.

- Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm hoặc đột xuất báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính về UBND thành phố (qua Phòng Nội vụ) để tổng hợp báo cáo UBND thành phố theo quy định.

5. Phòng Nội vụ thành phố là cơ quan thường trực công tác CCHC của thành phố có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (B/c);

- Sở Nội vụ;

- TT Thành uỷ (B/c);

- TT HĐND TP;

- CT, PCT UBND TP;

- Các cơ quan chuyên môn;

- UBND các phường, xã;

- Trang thông tin điện tử TPLS;

- Đài TTTH TP;

- Lưu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Bùi Văn Côi

 

Đính kèmDung lượng
Phu luc kem Ke hoach CCHC nam 2017.doc180.5 KB
Bản đồ hành chính

CÁC SỞ, NGÀNH, HUYỆN, TP
Liên kết Websites

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 30 Đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.876.672; Fax: (025) 3.870.145;

Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Tỉnh Lạng Son