KẾ HOẠCH Công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

Thứ Sáu, 23/12/2016 - 14:03

 

  ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHÔ LẠNG SƠN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 254 /KH-UBND

TP. Lạng Sơn, ngày 23  tháng 12  năm 2016

 

 

 

KẾ HOẠCH

Công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

 

 

          Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

          Căn cứ kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về Công tác thi đua khen thưởng năm 2017.

          Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

 Đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2017.

Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, chú trọng khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được, khen thưởng thành tích đột xuất, trong đó quan tâm đến tập thể nhỏ và người lao động trực tiếp, nông dân. Làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến.

 2. Yêu cầu

 Các cụm thi đua, các đơn vị thi đua triển khai phong trào thi đua và công tác khen thưởng đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tạo động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

II. NỘI DUNG

 

TT

Nội dung nhiệm vụ chủ yếu

 

Đơn vị thực hiện

 

QUÝ I

1

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016, ký kết giao ước thi đua, phát động các phong trào thi đua năm 2017, đặc biệt là phong trào thi đua kỷ niệm 15 năm thành lập thành phố Lạng Sơn. (17/10/2002 – 17/10/2017).

Các đơn vị, các cụm thi đua của thành phố

2

Xây dựng, ban hành kế hoạch thi đua, đăng ký thi đua năm 2017.

Các đơn vị trong cụm thi đua của thành phố

3

Tổng hợp, thẩm định hồ sơ và trình các cấp khen thưởng thành tích năm 2016 cho các cơ quan đơn vị.

- UBND thành phố.

- Hội đồng TĐKT thành phố.

4

 Đăng ký các chỉ tiêu thi đua năm 2017 với Hội đồng TĐKT tỉnh

- UBND thành phố;

- Các đơn vị.

5

Thông báo phân khối, cụm thi đua năm 2017 của UBND thành phố

- UBND thành phố;

- Phòng Nội vụ.

6

Phối hợp tổ chức gặp mặt, biểu dương khen thưởng các doanh nghiệp tiêu biểu trong hoạt động kinh doanh trên địa bàn thành phố.

- UBND thành phố;

- Hội đồng TĐKT thành phố;

- Các đơn vị liên quan.

7

Tham gia Hội nghị tổng kết công tác TĐKT năm 2016 của Cụm thi đua các huyện và thành phố nội địa

- UBND thành phố;

- Phòng Nội vụ.

QUÝ II

8

Hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trong cụm thi đua của thành phố sơ kết công tác TĐKT 6 tháng đầu năm 2017

- UBND thành phố;

- Các đơn vị.

9

Ban hành Báo cáo sơ kết công tác TĐKT 6 tháng đầu năm 2017 của thành phố

- UBND thành phố;

- Phòng Nội vụ.

10

Xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác TĐKT năm 2017 của Hội đồng TĐKT thành phố

- UBND thành phố;

- Phòng Nội vụ.

11

Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

- UBND thành phố;

- Phòng Nội vụ.

12

Hướng dẫn tổng kết khen thưởng ngành GD&ĐT thành phố năm học 2016-2017

- UBND thành phố;

- Phòng Nội vụ.

 

QUÝ III

13

Phối hợp với đơn vị tổ chức Hội nghị sơ kết công tác TĐKT 6 tháng đầu năm 2017 của Cụm thi đua các huyện và thành phố nội địa

- UBND thành phố;

- Phòng Nội vụ.

14

Tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác TĐKT năm 2017

- UBND thành phố;

- Phòng Nội vụ.

- Các đơn vị liên quan.

15

Tổ chức họp HĐTĐKT xem xét khen thưởng thành tích năm học 2016 - 2017 của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố

- UBND thành phố;

- Hội đồng TĐKT thành phố;

- Phòng Nội vụ.

16

Trình các cấp khen thưởng thành tích năm học 2016 - 2017 của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố

- UBND thành phố;

- Phòng Nội vụ.

QUÝ IV

17

Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác TĐKT năm 2017

- Hội đồng TĐKT thành phố;

- Phòng Nội vụ.

 

18

Ban hành Hướng dẫn tổng kết công tác TĐKT năm 2017

- UBND thành phố;

- Phòng Nội vụ.

 

19

Chỉ đạo, đôn đốc các cụm thi đua, các đơn vị tổng kết công tác TĐKT, bình xét, suy tôn, đề nghị khen thưởng công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.

- UBND thành phố;

- Phòng Nội vụ.

 

20

 

Xây dựng, ban hành báo cáo tổng kết công tác TĐKT của tỉnh năm 2017, Phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch công tác TĐKT năm 2018.

- UBND thành phố;

- Phòng Nội vụ.

 

       

 

III. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

          1. Nâng cao vai trò quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; Các đơn vị nghiên cứu, ban hành, bổ sung quy chế, quy định về thi đua, khen thưởng phù hợp với các quy định của pháp luật và phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị.

          2. Tổ chức phát động phong trào thi đua, triển khai sâu rộng đến tận cơ sở. Nội dung thi đua phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao, cụ thể hoá các nhiệm vụ thành chỉ tiêu thi đua phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của từng đơn vị, hướng vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong sạch vững mạnh.

Tăng cường đổi mới phương thức tổ chức, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể nhân dân trong tổ chức các phong trào thi đua để vận động đông đảo quần chúng nhân dân tham gia thi đua; coi trọng công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng các điển hình tiên tiến.

          3. Gắn công tác kiểm tra, đánh giá chuyên môn với đánh giá phong trào thi đua và bình xét khen thưởng. 

         4. Thực hiện nghiêm túc các quy trình, thủ tục công nhận danh hiệu thi đua; các hình thức khen thưởng; đảm bảo tỷ lệ, tiêu chuẩn khen thưởng, trong đó chú trọng khen thưởng đối với người lao động trực tiếp, công nhân, nông dân, các tập thể nhỏ, tránh khen thưởng tràn lan.

Coi trọng công tác phát hiện và khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình mới trên tất cả các lĩnh vực; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất. 

           5. Chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

          6. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng.

         7. Các cơ quan thông tin đại chúng của thành phố tăng cường công tác tuyên truyền: tình hình tổ chức các phong trào thi đua; tích cực nêu gương người tốt, việc tốt, các mô hình điển hình tiến.

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Yêu cầu các đơn vị trong cụm thi đua của thành phố thực hiện một số nội dung như sau:

- Xây dựng kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2017;

- Đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2017; (Theo mẫu gửi kèm)

- Thời gian thực hiện: Các đơn vị gửi về UBND thành phố (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 15/01/2017 để theo dõi, tổng hợp.

Đơn vị nào không xây dựng kế hoạch khen thưởng của đơn vị hoặc không đăng ký các danh hiệu thi đua thì Hội đồng thi đua, khen thưởng thành phố không xem xét khen thưởng.

Khi xây dựng kế hoạch sơ kết, tổng kết hoặc hướng dẫn sơ kết, tổng kết có nội dung khen thưởng thì cơ quan, đơn vị đó phải thống nhất với cơ quan thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng thành phố và được UBND thành phố phê duyệt, ban hành.

          2. Giao Phòng Nội vụ (Cơ quan Thường trực Hội đồng TĐKT thành phố) theo dõi, đôn đốc các đơn vị trong cụm thi đua của thành phố triển khai thực hiện kế hoạch này, định kỳ báo cáo theo quy định./.

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ; (b/c)

- TT Thành uỷ (b/c);

- TT HĐND thành phố;

- CT, PCT UBND thành phố;

- Các đơn vị trong cụm thi đua TP;

- Trang TTĐT thành phố;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Côi

 

Đính kèmDung lượng
file dinh kem.doc38 KB
Bản đồ hành chính

CÁC SỞ, NGÀNH, HUYỆN, TP
Liên kết Websites

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 30 Đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.876.672; Fax: (025) 3.870.145;

Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Tỉnh Lạng Son