THÔNG BÁO: Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện, hết chỉ tiêu thi tuyển viên chức năm 2016

Thứ Ba, 13/12/2016 - 07:37

 

UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN

 VIÊN CHỨC NĂM 2015

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số:  457/TB-HĐTT

     TP. Lạng Sơn, ngày 01  tháng 11  năm 2016

 

THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện, hết chỉ tiêu

 thi tuyển viên chức năm 2016

       

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ Thông tư ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối vơi viên chức;

Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kế hoạch, nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2016; Hướng dẫn số 169/HD-SNV ngày 10/8/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn Hướng dẫn tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lạng Sơn năm 2016;

Căn cứ Thông báo số 326/TB-UBND ngày 26/8/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố Lạng Sơn năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 3076/QĐ-UBND ngày 03/10/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2016.

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày ngày 10/10/2016 của Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2016 thành phố Lạng Sơn;

Căn cứ biên bản kiểm tra, sát hạch ngày 29/10/2016 của Hội đồng Kiểm tra, sát hạch đối với các trường hợp xét tuyển đặc cách viên chức năm 2016;

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2016

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN THÔNG BÁO:

 

1. Thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức năm 2016: 75 người.

2. Thí sinh không đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức năm 2016: 0 người.

3. Thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển nhưng không còn chỉ tiêu thi tuyển viên chức năm 2016: 12 người. (Nhóm chuyên ngành Quản lý giáo dục).

(Có 02 Biểu kèm theo).

Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2016 thành phố Lạng Sơn thông báo để các thí sinh biết./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;

- Chủ tịch UBND TP (b/c);                                                             

- Các TV Hội đồng thi tuyển;

- Các TV Ban Giám sát;

- Phòng Nội vụ 3b (niêm yết);

- Phòng Giáo dục và Đào tạo (niêm yết);

- Văn phòng HĐND-UBND TP (niêm yết);

- Các phường, xã (niêm yết);

- Trang thông tin điện tử UBND TP;

-  Các thí sinh thi tuyển;                                                     

- Lưu: VT, HSTD.

 

TM. HỘI ĐỒNG THI TUYỂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ

Nông Bích Diệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Danh sách thý sinh du dieu kien, khong du dieu kien, hét chi tieu thi tuyen vc nam 2016.xls62.5 KB
Bản đồ hành chính

CÁC SỞ, NGÀNH, HUYỆN, TP
Liên kết Websites

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 30 Đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.876.672; Fax: (025) 3.870.145;

Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Tỉnh Lạng Son