THÔNG BÁO: V/v thay đổi thời hạn dự thi Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) thành phố Lạng Sơn (Số 527/TB-BTC ngày 09/12/2016)

Thứ Hai, 12/12/2016 - 10:56

 

UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

BTC CUỘC THI SÁNG TÁC

BIỂU TRƯNG THÀNH PHỐ

Số: 527  /TB-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  TP. Lạng Sơn, ngày 09  tháng 12 năm 2016

 

 

THÔNG BÁO

V/v thay đổi thời hạn dự thi Cuộc thi sáng tác

biểu trưng (logo) thành phố Lạng Sơn

 

  

Thực hiện Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 17/5/2016 của UBND thành phố Lạng Sơn về việc tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) thành phố Lạng Sơn; Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND thành phố Lạng Sơn về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) thành phố Lạng Sơn,

Ngày 31/5/2016, Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) thành phố Lạng Sơn đã ban hành Thể lệ số 889/TL-BTC về Thể lệ cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) thành phố Lạng Sơn. Theo Điều 10 tại Thể lệ, thời hạn dự thi từ ngày 01/7/2016 đến hết ngày 31/7/2017.

Tuy nhiên căn cứ tình hình thực tế, được sự thống nhất của các thành viên, nhằm đảm bảo chất lượng của cuộc thi, Ban Tổ chức thông báo thay đổi thời hạn dự thi Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) thành phố Lạng Sơn như sau:

Thời hạn nộp tác phẩm dự thi cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) thành phố Lạng Sơn chậm nhất ngày 28/02/2017 (đối với những tác phẩm gửi qua đường bưu điện, Ban Tổ chức sẽ căn cứ dấu bưu điện để tính ngày nộp tác phẩm).

Các nội dung khác tại Thể lệ số 889/TL-BTC ngày 31/5/2016 của Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) thành phố Lạng Sơn không thay đổi.

Địa điểm nhận tác phẩm dự thi: Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố Lạng Sơn, số 02 đường Chu Văn An, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Điện thoại: 0253 712 150; 0985 512 006. Email: phongvhtttpls@gmail.com.

Ban Tổ chức cuộc thi rất mong nhận được sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của các tác giả trong và ngoài nước.

Trân trọng cám ơn./.

 

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);

- TT Thành ủy (b/c);

- TT HĐND TP;

- CT, PCT UBND TP;

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh;

- Thông tấn xã VN thường trú tại LS;

- Báo Nhân dân, Báo Tiền phong thường trú tại LS;

- Báo Lạng Sơn;  Đài PT-TH tỉnh LS;

- Cổng TTĐT tỉnh LS;

- Thành viên BTC cuộc thi;

- Thành viên HĐ thẩm định;

- Các phòng, ban, ngành, đảng, đoàn thể TP;

- Đài Truyền thanh - Truyền hình TP (đưa tin);

- UBND các phường, xã;

- Trang TTĐT TP (đưa tin);

- Lưu: VT.

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND

Nông Bích Diệp

 

Bản đồ hành chính

CÁC SỞ, NGÀNH, HUYỆN, TP
Liên kết Websites

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 30 Đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.876.672; Fax: (025) 3.870.145;

Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Tỉnh Lạng Son