V/v thực hiện nghi thức Quốc tang đồng chí Phi-đen Cát-xtơ-rô

Thứ Sáu, 02/12/2016 - 16:34

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

 


Số: 2151 /UBND

V/v thực hiện nghi thức Quốc tang đồng chí Phi-đen Cát-xtơ-rô

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


TP. Lạng Sơn, ngày 02 tháng 12 năm 2016

 

 

Kính gửi:

 

 

 

 

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị trực thuộc thành phố;

- Ủy ban nhân dân các phường, xã.

 

Thực hiện Công văn số 1154/UBND-NC ngày 02/12/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện nghi thức Quốc tang đồng chí Phi-đen Cát-xtơ-rô, UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị trực thuộc thành phố và UBND các phường, xã thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Trong ngày tổ chức Quốc tang đồng chí Phi-đen Cát-xtơ-rô (04/12/2016, Chủ nhật) tại trụ sở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố treo cở rủ, có dải băng tang như quy định tại Điều 10 Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ về tổ chức Lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

2. Thực hiện quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan, đơn vị không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng trong ngày Quốc tang.

UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị trực thuộc thành phố; UBND các phường, xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- UBND tỉnh (b/c);

- TT Thành uỷ (b/c);

- TT HĐND TP (b/c);

- CT, PCT UBND TP;

- Đài TT-TH TP (đưa tin);

- CPVP, CV VP;

- Lưu: VT, Trang TTĐT.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 Bùi Văn Côi

 

Bản đồ hành chính

CÁC SỞ, NGÀNH, HUYỆN, TP
Liên kết Websites

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 30 Đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.876.672; Fax: (025) 3.870.145;

Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Tỉnh Lạng Son