THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển và dự kiến thí sinh trúng tuyển chức danh công chức Trưởng công an xã và Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã, năm 2016

Thứ Năm, 24/11/2016 - 10:18

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

 

 

Số: 507 /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


TP. Lạng Sơn,  ngày 23 tháng 11  năm 2016

 

                  

 

THÔNG BÁO

Kết quả xét tuyển và dự kiến thí sinh trúng tuyển chức danh công chức Trưởng công an xã và Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã, năm 2016

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 06/11/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng và quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 2335/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016;

Thực hiện Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 05/8/2016 của UBND thành phố Lạng Sơn, kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016;

Sau khi xem xét Báo cáo số 493/BC-BKTSH ngày 21/11/2016 của Ban kiểm tra sát hạch xét tuyển công chức Trưởng công an xã và Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã về kết quả tổ chức xét tuyển công chức Trưởng công an xã và Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2016,

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THÔNG BÁO:

 

1. Kết quả xét tuyển đối với 02 thí sinh dự tuyển và dự kiến thí sinh trúng tuyển chức danh công chức Trưởng công an xã và Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã thuộc thành phố Lạng Sơn được tổ chức vào ngày 17/11/2016.

(Có kết quả xét tuyển và danh sách dự kiến trúng tuyển kèm theo).

2. Giao Phòng Nội vụ niêm yết công khai kết quả xét tuyển, danh sách dự kiến thí sinh trúng tuyển tại trụ sở cơ quan; thông báo kết quả xét tuyển đến từng thí sinh, UBND xã Hoàng Đồng, UBND xã Mai Pha và nhận đơn phúc khảo theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ tỉnh;

- CT, các PCT UBND TP;

- Các TV Ban KTSH, Ban GS (8b);

- 02 thí sinh theo danh sách;

- Phòng Nội vụ TP (3b);

- VP HĐND-UBND TP (niêm yết);

- Đài phát thanh – Truyền hình TP (đưa tin);

- Trang thông tin điện tử TP;

- Lưu: VT.  

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Côi

 

Đính kèmDung lượng
DS kq xet tuyen (kem TB).xls32 KB
493.signed.pdf1.61 MB
Bản đồ hành chính

CÁC SỞ, NGÀNH, HUYỆN, TP
Liên kết Websites

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 30 Đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.876.672; Fax: (025) 3.870.145;

Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Tỉnh Lạng Son