V/v thành lập Hội đồng thẩm định biểu tr­ưng (logo) thành phố Lạng Sơn (Số 3546/QĐ-BTC ngày 16/11/2016)

Thứ Năm, 17/11/2016 - 13:52

UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

BTC CUỘC THI SÁNG TÁC

BIỂU TRƯNG THÀNH PHỐ

Số: 3546 /QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Lạng Sơn, ngày 16  tháng 11 năm 2016

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Hội đồng thẩm định biểu tr­ưng (logo) thành phố Lạng Sơn

 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI SÁNG TÁC BIỂU TRƯNG (LOGO)

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 17/5/2016 của UBND thành phố Lạng Sơn về việc tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) thành phố Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND thành phố Lạng Sơn về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) thành phố Lạng Sơn;

Căn cứ Thể lệ số 889/TL-BTC ngày 31/5/2016 của Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) thành phố Lạng Sơn về việc ban hành Thể lệ cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) thành phố Lạng Sơn;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

         Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định biểu trưng (logo) thành phố Lạng Sơn gồm các Thành viên có tên sau đây:

1. Bà Nông Bích Diệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố - Chủ tịch Hội đồng;

2. Mời bà Đỗ Thị Thủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy - Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Mời ông Nông Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Ủy viên;

4. Mời ông Hà Ngọc Minh, Trưởng phòng Quản lý Văn hoá, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;

5. Mời bà Nguyễn Lan Huyền, Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tại Lạng Sơn - Ủy viên;

6. Bà Hoàng Minh Thảo, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố - Ủy viên.

          * Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng gồm:

          1. Bà Hoàng Thúy Lam, Chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin thành phố;

          2. Bà Lương Mai Anh, Cán bộ Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố.

         Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ giúp Ban Tổ chức cuộc thi biểu trưng (logo) thành phố Lạng Sơn thực hiện các nội dung công việc sau:

         Vòng 1: Chấm sơ khảo lựa chọn một số mẫu biểu tr­ưng (logo) tiêu biểu thể hiện được những nét khái quát cô đọng về truyền thống lịch sử - văn hoá, đặc trưng thiên nhiên, đất nước con ng­ười thành phố Lạng Sơn để trưng bày lấy ý kiến quần chúng nhân dân; góp ý cho mẫu được chọn làm mô hình giai đoạn 2.

         Vòng 2: Chấm để chọn các giải thưởng theo cơ cấu giải thưởng quy định tại Thể lệ cuộc thi; đề xuất chọn 01 mẫu chính thức làm biểu trưng (logo) thành phố Lạng Sơn. Hình thức lựa chọn thông qua biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín.

         Hội đồng thẩm định tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

         Điều 3. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thiểu số phục tùng đa số. Trong trường hợp các ý kiến trái ngư­ợc nhau hoặc bằng nhau thì kết luận theo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các Thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Sở VHTT&DL;

- Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh;

- TT Thành ủy (b/c);

- TT HĐND TP;

- CT, PCT UBND TP;

- Như Điều 4;

- Các phòng, ban, đơn vị TP;

- UBND các phường, xã;

- CPVP, CVVX;

- Lưu: VT, Trang TTĐT.

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND

Nông Bích Diệp

 

 

Bản đồ hành chính

CÁC SỞ, NGÀNH, HUYỆN, TP
Liên kết Websites

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 30 Đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.876.672; Fax: (025) 3.870.145;

Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Tỉnh Lạng Son