V/v phát động triển khai Cuộc thi Giao thông học đường năm 2016 - 2017 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn (Số 2008/BATGT ngày 14/11/2016)

Thứ Hai, 14/11/2016 - 14:54

 

UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN AN TOÀN GIAO THÔNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: 2008  /BATGT

TP.Lạng Sơn, ngày 14 tháng 11 năm 2016

V/v phát động triển khai Cuộc thi Giao thông học đường năm 2016 - 2017 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn

 

 

 

 

 

Kính gửi:

 

 

- Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố;

- Đài Truyền thanh - truyền hình thành phố;

- Ban ATGT các phường, xã.

         

 

          Thực hiện Công văn số 142/CV-BATGT ngày 9/11/2016 của Ban ATGT tỉnh Lạng Sơn về việc phát động triển khai Cuộc thi Giao thông học đường năm 2016-2017. Để tiếp tục giúp các em học sinh hiểu biết sâu hơn về An toàn giao thông khi tham gia giao thông, kỹ năng sử lý và những hành vi có văn hóa khi tham gia giao thông, Ban ATGT thành phố đề nghị:

          1. Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố: Phát động triển khai cuộc thi Giao thông học đường năm 2016 - 2017 vào tháng 11/2016 tại tất cả các trường Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

          2. Đài Truyền thanh - truyền hình thành phố: Phối hợp với Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phổ biến thông tin liên quan đến cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

          3. Ban ATGT các phường, xã: Phối hợp với các cơ quan truyền thông thành phố tuyên truyền Cuộc thi Giao thông học đường năm 2016-2017 trên hệ thống phát thanh của phường, xã.

          Phối hợp với Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố chỉ đạo các trường học phổ biến, triển khai cuộc thi trên địa bàn quản lý.

          (gửi kèm Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Giao thông học đường năm 2016-2017" của Ủy Ban an toàn giao thông Quốc gia)

          Ban ATGT thành phố đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (B/c);

- Ban ATGT tỉnh;

- UBND thành phố;

- Các thành viên Ban ATGT thành phố;

- Trang thông tin điện tử UBND thành phố Lạng Sơn;

- Lưu VP, XD.

 KT. TRƯỞNG BAN

 PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

 

Lê Trí Thức

 

Đính kèmDung lượng
358.pdf216.12 KB
Bản đồ hành chính

CÁC SỞ, NGÀNH, HUYỆN, TP
Liên kết Websites

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 30 Đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.876.672; Fax: (025) 3.870.145;

Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Tỉnh Lạng Son