Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện; thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn tập; thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn xét tuyển công chức Trưởng Công an xã và Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã, năm 2016

Thứ Ba, 25/10/2016 - 13:51

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

 

 

Số: 431/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TP. Lạng Sơn,  ngày 20  tháng 10  năm 2016

 

                  

THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh đủ điều kiện; thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn tập; thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn xét tuyển công chức Trưởng Công an xã và Chỉ huy trưởng quân sự  cấp xã, năm 2016

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP, ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 06/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND, ngày 06/11/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng và quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

          Căn cứ Hướng dẫn số 99/HD-SNV ngày 28/4/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Công văn số 1059/SNV-XDCQ ngày 06/10/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về việc ý kiến thống nhất không thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã;

Thực hiện Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 05/8/2016 của UBND thành phố Lạng Sơn, Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016;

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm tra sát hạch xét tuyển công chức cấp xã năm 2016, ngày 19/10/2016;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ thành phố,

 

Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn thông báo:

 

1. Thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển công chức cấp xã thành phố Lạng Sơn, năm 2016: 02 người. Trong đó:

- 01 thí sinh đăng ký dự tuyển chức danh Chỉ huy trưởng quân sự xã Hoàng Đồng;

- 01 thí sinh đăng ký dự tuyển chức danh Trưởng Công an xã Mai Pha.

(Có danh sách kèm theo)

2. Đúng 14 giờ 00 phút ngày 04/11/2016, các thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển công chức cấp xã năm 2016 đến UBND thành phố Lạng Sơn (tại Hội trường tầng 4, UBND thành phố) để thực hiện một số nội dung như sau:

a) Nộp lệ phí thi tuyển: 260.000 đồng/1 thí sinh;

b) Hướng dẫn ôn tập.

Trong thời gian trên, nếu thí sinh không có mặt coi như không có nhu cầu xét tuyển công chức cấp xã, năm 2016.

3. Về thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn

a) Lịch tổ chức phỏng vấn:

- Từ 8 giờ 00 phút ngày 08/11/2016 (trùng với thời gian đi Malaysia, Singapore – đề nghị đ/c Chủ tịch Hội đồng xem xét, cho ý kiến trước khi trình Chủ tịch UBND TP);

- Thời gian chuẩn bị: 15 phút/1 thí sinh;

- Thời gian phỏng vấn: 15 phút/1 thí sinh.

- Hình thức: Thí sinh dự phỏng vấn thực hiện bốc thăm đề và trả lời đề phỏng vấn theo các câu hỏi, không tính điểm, chỉ đánh giá: Đạt/không đạt.

- Nội dung phỏng vấn: Gồm 2 câu hỏi theo nội dung tại Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 05/8/2016 của UBND thành phố Lạng Sơn, Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 và các văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến chức danh dự tuyển.

- Kết quả thí sinh trả lời được từ 50% trở lên trong tổng số nội dung phải trả lời thì đánh giá là đạt, dưới 50% trở xuống trong tổng số nội dung phải trả lời thì đánh giá là không đạt.

* Lưu ý: Các thí sinh đến trước 30 phút theo thời gian trên để làm thủ tục

b) Địa điểm:

Hội trường tầng 4, trụ sở UBND thành phố Lạng Sơn, số 30, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.

Ủy ban nhân dân thành phố thông báo để các thí sinh biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ tỉnh;

- CT, các PCT UBND TP;

- Các TV Ban KTSH (5b);

- Các TV Ban GS (3b);

- 02 thí sinh theo danh sách;

- Phòng Nội vụ TP (3b);

- VP HĐND-UBND TP (niêm yết);

- UBND các xã: HĐ, MP (niêm yết);

- Đài TT-TH TP (đưa tin);

- Trang thông tin điện tử TP;

- Lưu: VT.  

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Côi

 

Đính kèmDung lượng
BB hop BKTSH.doc81.5 KB
DS (kem TB).xls29 KB
Bản đồ hành chính

CÁC SỞ, NGÀNH, HUYỆN, TP
Liên kết Websites

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 30 Đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.876.672; Fax: (025) 3.870.145;

Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Tỉnh Lạng Son