Giấy mời Làm việc với ông Mai Đức Lâm bị ảnh hưởng bởi dự án: Chỉnh trang, phát triển đô thị và quy hoạch khu dân cư khối 2, phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn (Số: 412 /GM-UBND ngày 12/09/2016)

Thứ Tư, 14/09/2016 - 13:55

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Số: 412  /GM-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          TP. Lạng Sơn,  ngày 12  tháng 9  năm 2016

 

 

GIẤY MỜI

Làm việc với ông Mai Đức Lâm bị ảnh hưởng bởi dự án: Chỉnh trang, phát triển đô thị và quy hoạch khu dân cư khối 2, phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn

______________________

 

            Thực hiện chương trình công tác, UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức mời đại diện gia đình ông Mai Đức Lâm đến làm việc để thông báo và làm rõ một số nội dung liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với gia đình ông Lâm tại dự án: Chỉnh trang, phát triển đô thị và quy hoạch khu dân cư khối 2, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, cụ thể sau:

          I. Thành phần.

          - Lãnh đạo UBND Thành phố Lạng Sơn;

          - Đại diện: Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh và Tiếp dân tỉnh;

          - Đại diện lãnh đạo các đơn vị: TNMT, QLĐT, Thanh tra Thành phố;

          - Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND thành phố;

          - Trung tâm PTQĐ thành phố: Lãnh đạo và cán bộ (phối hợp phường Vĩnh Trại lập Biên bản tuyên truyền, vận động bàn giao mặt bằng đối với ông Lâm để hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất theo quy định).

- Phường Vĩnh Trại: Lãnh đạo UBND, Chủ tịch MTTQ, CBĐC và các thành phần có liên quan... (nếu có - để tuyên truyền, vận động bàn giao mặt bằng đối với ông Lâm, hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất theo quy định).

- Đại diện hộ gia đình ông Mai Đức Lâm (có Giấy mời riêng).

          II. Thời gian và địa điểm:

          - Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 9 năm 2016.

- Địa điểm: Phòng họp 1 - Trụ sở UBND thành phố Lạng Sơn.

          Trân trọng kính mời các đồng chí đến đúng thời gian, địa điểm trên.

 (Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ buổi làm việc; giao UBND phường Vĩnh Trại phối hợp TTPTQĐ chuẩn bị Biên bản về việc tuyên truyền, vận động gia đình ông Lâm bàn giao mặt bằng để hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định)./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT+XD.

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Chu Đình Sơn

 

Bản đồ hành chính

CÁC SỞ, NGÀNH, HUYỆN, TP
Liên kết Websites

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 30 Đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.876.672; Fax: (025) 3.870.145;

Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Tỉnh Lạng Son