Giấy mời Họp làm việc với Ban quản lý chợ Giếng Vuông Thành phố Lạng Sơn (Số: 413 /GM-UBND ngày 12/09/2016)

Thứ Tư, 14/09/2016 - 13:52

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 413 /GM-UBND

TP. Lạng Sơn, ngày 12  tháng 9 năm 2016

 

 

 

GIẤY MỜI

Họp làm việc với Ban quản lý chợ Giếng Vuông

Thành phố Lạng Sơn

  

  

Thực hiện chương trình công tác. UBND thành phố tổ chức họp với Ban quản lý chợ Giếng Vuông với thành phần, thời gian, địa điểm như sau:

1. Thành phần mời

- Lãnh đạo UBND thành phố( Đ/c Lê Trí Thức);

- Lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch; Kinh tế; Tài nguyên và Môi trường; Quản lý đô thị; Chi cục Thuế thành phố; Đội quản lý thị trường số 1; Công an Thành phố;

- Lãnh đạo UBND phường Hoàng Văn Thụ;

- Lãnh đạo, Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND thành phố;

- Lãnh đạo Ban quản lý chợ Giếng Vuông.

2. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 9 năm 2016.

3. Địa điểm: Tại Trụ sở Ban Quản lý chợ Giếng Vuông

4. Nội dung: Nghe Ban quản lý chợ Giếng Vuông báo cáo phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh trong chợ Giếng Vuông.

(Giao cho Ban Quản lý chợ Giếng Vuông chuẩn bị tài liệu phục vụ cuộc họp)

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự đúng thời gian, địa điểm trên./.

 

 

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;       

- CT UBND TP (b/c);

- CPVP, CVKT, QTM;                                                    

- L­ưu VT.

TL. CH TCH

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

Bùi Thị Quỳnh Anh

 

 

 

 

 

 

Bản đồ hành chính

CÁC SỞ, NGÀNH, HUYỆN, TP
Liên kết Websites

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 30 Đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.876.672; Fax: (025) 3.870.145;

Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Tỉnh Lạng Son