Giấy mời Dự diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Mai Pha năm 2016 (Diễn tập chính thức) (GM số 407-GM-UBND ngày 12/09/2016)

Thứ Ba, 13/09/2016 - 14:26

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

 

Số: 407  /GM-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TP.  Lạng Sơn, ngày  12  tháng  9  năm 2016

 

 

GIẤY MỜI

Dự diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Mai Pha năm 2016

(Diễn tập chính thức)

 

  

Thực hiện Lịch số 42/L-BCĐ ngày 10/8/2016 của Ban Chỉ đạo diễn tập thành phố Lạng Sơn về thời gian chuẩn bị và thực hành diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Mai Pha,

UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Mai Pha năm 2016 với thành phần, thời gian, địa điểm như sau:

1. Thành phần:

- Ban chỉ đạo diễn tập “điểm” chiến đấu phòng thủ xã, phường, thị trấn Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn (có Giấy mời riêng);

- Đại biều Đại đội cơ động Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lạng Sơn (có Giấy mời riêng);

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HDND thành phố;

- Thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Mai Pha, phường Tam Thanh năm 2016 theo Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn;

- Thành viên Ban Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Mai Pha, phường Tam Thanh năm 2016 theo Quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn;

- Thành viên Tổ Đạo diễn diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Mai Pha, phường Tam Thanh năm 2016 theo Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn;

- Thành viên Tổ Bảo đảm diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Mai Pha, phường Tam Thanh năm 2016 theo Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn;

- Chủ tịch UBND các phường, xã;

- Chỉ huy trưởng Ban CHQS các phường, xã (UBND các phường, xã mời giúp);

          - Xã Mai Pha: Cán bộ tham gia diễn tập (khối chính quyền, khối Đảng, ban, ngành, đoàn thể), lực lượng phục vụ diễn tập do UBND xã Mai Pha mời.

2. Thời gian: 01 ngày, từ 07 giờ 00 phút ngày 15/9/2016.

3. Địa điểm: Tại Nhà văn hóa xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

4. Tổ chức thực hiện:

- Văn phòng HĐND-UBND thành phố, Ban CHQS thành phố phối hợp với UBND xã Mai Pha chuẩn bị các điều kiện cho diễn tập.

- Các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tổ đạo diễn, tổ bảo đảm chuẩn bị nội dung, tài liệu để diễn tập.

- UBND xã Mai Pha hoàn thành công tác chuẩn bị diễn tập xong trước 17giờ 00 phút ngày 14/9/2016.

Trân trọng kính mời đại biểu đến dự đúng thời gian, địa điểm trên.

(Kết thúc diễn tập trân trọng kính mời các đồng chí đại biểu dự bữa cơm tổng kết diễn tập tại Nhà văn hóa  xã Mai Pha )./.

 

 

Nơi nhận:                                                                           

- Như thành phần mời và các cơ quan được phân công chuẩn bị;

- CPVP, CVNC, QTM;

- Lưu: VT.                              

 

TL. CHỦ TỊCH

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

Bùi Thị Quỳnh Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản đồ hành chính

CÁC SỞ, NGÀNH, HUYỆN, TP
Liên kết Websites

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 30 Đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.876.672; Fax: (025) 3.870.145;

Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Tỉnh Lạng Son