Giấy mời Dự họp nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 42-TB/TU của Thường trực Tỉnh ủy; Nghị quyết số 62-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. (GM số 408/GM-UBND ngày 12/09/2016)

Thứ Ba, 13/09/2016 - 14:21

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Số: 408  /GM-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 TP. Lạng Sơn, ngày  12  tháng 9  năm 2016

 

 

 

GIẤY MỜI

Dự họp nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện

Thông báo kết luận số 42-TB/TU của Thường trực Tỉnh ủy;

Nghị quyết số 62-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

           

Thực hiện chương trình công tác, UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức họp nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 42-TB/TU của Thường trực Tỉnh ủy; Nghị quyết 62-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:

1. Thành phần:

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND thành phố;

- Lãnh đạo UBND thành phố (Đ/c Bùi Văn Côi);

- Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Quản lý đô thị; Tài chính - Kế hoạch; Nội vụ; Tài nguyên - Môi trường; Kinh tế; Văn hóa - Thông tin; Phòng Giáo dục và Đào tạo; phòng Y tế; Lao động - TBXH; Chi cục thống kê; Trung tâm PTQĐ thành phố; Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố;

- Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND thành phố;

- Lãnh đạo UBND các phường, xã.

          2. Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 14 tháng 9 năm 2016 (Thứ Tư).

          3. Địa điểm: Phòng họp II - UBND thành phố Lạng Sơn.

4. Phân công chuẩn bị hội nghị:

4.1. Phòng Tài chính - Kế hoạch:

- Chuẩn bị dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Thông báo kết luận 42-TB/TU của Thường trực Tỉnh ủy để phát cho đại biểu dự họp.

4.2. Phòng Quản lý đô thị:

- Chuẩn bị các tài liệu liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết 62-NQ/TU phục vụ chương trình họp.

- Có trách nhiệm tổng hợp, xây dựng kế hoạch, nội dung làm việc của thành phố với các sở, ngành liên quan trong Nghị quyết số 62-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

4.3. Các cơ quan đơn vị liên quan:

- Báo cáo kết quả tình hình thực hiện các nội dung liên quan thuộc chức năng, nhiệm vụ tại Thông báo kết luận số 42-TB/KL ngày 28/6//2016 của Thường trực Tỉnh ủy.

- Theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, nội dung làm việc cụ thể với sở, ngành liên quan trong thực hiện Nghị quyết số 62-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuyển phòng Quản lý đô thị để tổng hợp.

- Chuẩn bị tài liệu các nội dung liên quan đến nhiệm vụ được giao, báo cáo trực tiếp tại hội nghị.

Trân trọng kính mời đại biểu đến dự đúng thời gian, địa điểm trên./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như thành phần mời và các cơ quan được phân công chuẩn bị;

- CPVP, CV, QTM;

- Lưu: VT.                              

 

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

Bùi Thị Quỳnh Anh

 

Bản đồ hành chính

CÁC SỞ, NGÀNH, HUYỆN, TP
Liên kết Websites

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 30 Đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.876.672; Fax: (025) 3.870.145;

Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Tỉnh Lạng Son