Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 09 tháng 9 năm 2016)

Thứ Hai, 12/09/2016 - 14:31

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Số: 347  /TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Lạng Sơn, ngày 12  tháng 9  năm 2016

 

 

 

THÔNG BÁO

Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn

(Ngày 09 tháng 9 năm 2016)

 

Ngày 09/9/2016, tại cuộc họp giao ban thường kỳ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn, Đ/c Bùi Văn Côi - Chủ tịch UBND thành phố đã kết luận như sau:

I. YÊU CẦU CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị:

- Tiếp tục rà soát, tổ chức triển khai thực hiện đối với các nhiệm vụ trọng tâm năm 2016, chủ động đề xuất, kiến nghị các giải pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả đối với từng nhiệm vụ trọng tâm đã được giao; khẩn trương triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 42-TB/TU của Thường trực Tỉnh ủy và Nghị quyết số 62-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các Thông báo kết luận của tỉnh, của thành phố; chủ động rà soát, báo cáo kết quả thực hiện gửi về Văn phòng HĐND-UBND thành phố tổng hợp báo cáo Lãnh đạo thành phố.

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

- Hoàn thiện hồ sơ, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện cưỡng chế việc lấn chiếm đất của bà Dương Thị Thành tại phường Hoàng Văn Thụ xong trước ngày 20/9/2016.

- Tham mưu thành lập Ban chỉ đạo cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Nguyễn Mạnh Hà, ông Vũ Đình Tráng thuộc dự án Công viên bờ sông.

- Hoàn thiện báo cáo Đoàn kiểm tra phòng chống tham nhũng Trung ương về việc khai thác đât đồi tại xã Mai Pha; các nội dung liên quan đến Nghị quyết số 62-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thông báo Kết luận số 42-TB/TU của Thường trực Tỉnh ủy.

3. Ban Tiếp công dân thành phố: Rà soát, tổng hợp các đơn thư tồn đọng, kéo dài của công dân (đặc biệt là các vụ việc liên quan đến các dự án trọng điểm của Trung ương, của tỉnh trên địa bàn thành phố), báo cáo trực tiếp Chủ tịch UBND thành phố trước ngày 16/9/2016 để chỉ đạo giải quyết.

4. Chi cục Thuế thành phố: Chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã tham mưu thành lập các tổ kiểm tra việc thu các loại thuế đối với các hàng quán bán buổi tối, các dịch vụ kinh doanh dựng rạp, nấu cỗ, xây dựng cơ bản, vận tải trên địa bàn (báo cáo kết quả thực hiện trước 20/9/2016).

5. Ban QLDA đầu tư xây dựng: Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án, giải ngân, mời thầu trường Tiểu học Chi Lăng, phân trường Khuổi Khuốc xã Hoàng Đồng.

6. Phòng Nội vụ thành phố: Chủ trì phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND thành phố và các cơ quan liên quan tham mưu chuẩn bị các nội dung tổ chức họp đánh giá, xem xét công tác CCHC gắn với hoạt động của Trang thông tin điện tử thành phố (chuẩn bị xong trước 16/9/2016, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xét duyệt nội dung họp).

7. Trung tâm PTQĐ thành phố: Tiếp tục tập trung công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án công viên bờ sông giai đoạn 2, dự án Khu TĐC và dân cư Nam thành phố; yêu cầu công ty Hương Trường bàn giao mặt bằng xong trước ngày 13/9/2016 đồng thời chuyển hồ sơ sang phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND thành phố ban hành quyết định cưỡng chế nếu công ty không chấp hành.

8. UBND phường Đông Kinh: Tổ chức cưỡng chế công trình vi phạm của ông Trần A Tâm xong trước ngày 17/9/2016.

9. UBND xã Mai Pha: Tổ chức cưỡng chế đối với 15 công trình xây dựng vi phạm xong trước 17/9/2016.

10. UBND phường Hoàng Văn Thụ:

- Chủ trì phối hợp với phòng Văn hóa - Thông tin tiến hành sửa chữa, khắc phục một số hạng mục công trình và hiện vật đã bị xuống cấp tại di tích Nhà lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ xong trước ngày 07/10/2016.

- Tổ chức cưỡng chế công trình vi phạm xây dựng đối với hộ ông Đoàn Văn Sử, bà Nguyễn Thị Thúy Nga. Tập trung giải quyết các vướng mắc tại dự án tại Khu đô thị Phú Lộc 4.

11. UBND các phường, xã:

- Thông tin, tuyên truyền và niêm yết tại trụ sở UBND các phường, xã; Nhà văn hóa khối, thôn nội dung Quyết định số 1493/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn để Nhân dân trên địa bàn thành phố được biết thông tin.

- Hàng tuần báo cáo kết quả xử lý đối với các hàng quán bán quà ăn sáng, ăn đêm vi phạm về trật tự ATGT, vệ sinh ATTP (yêu cầu lồng ghép nội dung này trong báo cáo tuần gửi Văn phòng HĐND-UBND tổng hợp báo cáo Lãnh đạo UBND thành phố).

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn; xây dựng kế hoạch và tổ chức cưỡng chế đối với các công trình xây dựng vi phạm theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố xong trước ngày 30/9/2016.

II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ TRONG TUẦN TIẾP THEO

1. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 (đã được phân công phụ trách theo Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 07/3/2016 của UBND thành phố).

2. Chỉ đạo họp nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết số 62-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn đến năm 2020; Thông báo Kết luận số 42-TB/TU ngày 28/6/2016 của Thường trực Tỉnh ủy.

3. Chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Mai Pha năm 2016 theo đúng kế hoạch.

4. Chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm của Trung ương, của tỉnh trên địa bàn thành phố Lạng Sơn đảm bảo tiến độ, thời gian theo quy định (DA Công viên bờ sông Kỳ Cùng + Khu TĐC Nam dân cư thành phố phải xong trong tháng 9/2016).

5. Chỉ đạo rà soát các căn nhà bán đấu giá trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo kiểm tra vệ sinh ATTP các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (đặc biệt là các hàng quán ăn đêm), cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm.

6. Tăng cường chỉ đạo công tác CCHC, nâng cao chất lượng hoạt động của Trang thông tin điện tử thành phố.

7. Chỉ đạo tổ chức Đêm hội Trăng rằm Xứ Lạng 2016; công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 185 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn. Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động của các Đền, Chùa trên địa bàn.

Trên đây là ý kiến kết luận của Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố. Đề nghị các đồng chí Phó Chủ tịch tập trung chỉ đạo theo mảng công tác; yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

 

 

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (B/c);

- TT Thành ủy;

- TT HĐND thành phố;

- CT, PCT UBND TP;

- Các phòng ban, ngành trực thuộc;

- Chủ tịch UBND các phường, xã;

- CPVP + CV;

- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Thị Quỳnh Anh

 

 

 

Bản đồ hành chính

CÁC SỞ, NGÀNH, HUYỆN, TP
Liên kết Websites

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 30 Đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.876.672; Fax: (025) 3.870.145;

Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Tỉnh Lạng Son