Giấy mời Họp thống nhất vị trí lắp đặt, phương án kết nối hệ thống Camera giám sát đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Lạng Sơn

Thứ Hai, 12/09/2016 - 14:27

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Số: 403 /GM-UBND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.Lạng Sơn, ngày  12 tháng  9  năm 2016

 

 

GIẤY MỜI

Họp thống nhất vị trí lắp đặt, phương án kết nối hệ thống Camera

giám sát đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông

 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn

  

          Thực hiện Công văn số 2374/VP-KTN ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc lắp đặt hệ thống Camera giám sát đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. UBND thành phố tổ chức họp thống nhất vị trí lắp đặt, phương án kết nối hệ thống Camera giám sát đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố như sau:

I. THÀNH PHẦN MỜI

          - Đại diện Sở Giao thông vận tải;

          - Đại diện Công an tỉnh;

          - Đại diện Lãnh đạo UBND thành phố;

          - Đại diện Lãnh đạo phòng Quản lý đô thị thành phố;

          - Đại diện Lãnh đạo Công an thành phố.

          - Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND thành phố;

          II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

          1. Địa điểm: Tại phòng họp I – UBND thành phố Lạng Sơn.

          2. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 9 năm 2016 (thứ ba):

          * Kiểm tra các vị trí lắp đặt Camera ngoài hiện trường, sau đó họp thống nhất.

* Giao phòng Quản lý đô thị thành phố chuẩn bị báo cáo đề xuất các vị trí dự kiến lắp đặt hệ thống Camera giám sát.

* Giao Văn phòng chuẩn bị xe ô tô để đi hiện trường.

          Kính mời đồng chí đại diện có mặt đúng thời gian và địa điểm trên.

 

 

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;

- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Lê Tuấn Minh

 

Bản đồ hành chính

CÁC SỞ, NGÀNH, HUYỆN, TP
Liên kết Websites

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 30 Đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.876.672; Fax: (025) 3.870.145;

Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Tỉnh Lạng Son