Giấy mời Họp thống nhất nội dung làm việc với báo Nhân dân và Báo Đời sống và Pháp luật

Thứ Hai, 12/09/2016 - 07:55

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

 


Số:  402  /GM-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

TP. Lạng Sơn, ngày  09  tháng 9  năm 2016

 

GIẤY MỜI

Họp thống nhất nội dung làm việc với báo Nhân dân

 và Báo Đời sống và Pháp luật

 

  

UBND thành phố nhận được ý kiến của Báo Nhân dân và Báo Đời sống và Pháp luật đề nghị cung cấp thông tin về dự án: Chỉnh trang, phát triển đô thị và Quy hoạch khu dân cư khối 2, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và hồ sơ vụ việc liên quan đến gia đình bà Nguyễn Thị Thúy Nga và ông Đoàn Văn Sử. 

Sau khi xem xét, UBND thành phố tổ chức họp để thống nhất nội dung làm việc với Báo Nhân dân và Báo Đời sống và Pháp luật như sau:

I. THÀNH PHẦN MỜI:

- Đồng chí Lê Tuấn Minh - Phó Chủ tịch UBND thành phố;

- Lãnh đạo Ban pháp chế - HĐND Thành phố;

- Lãnh đạo các đơn vị: Tài nguyên - Môi trường, Quản lý đô thị, Thanh tra, Tư pháp, Trung tâm PTQĐ, Công an thành phố.

- Lãnh đạo + Chuyên viên XDCB Văn phòng HĐND – UBND thành phố.

II. THỜI GIAN: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 13/9/2016 (Thứ ba).

III. ĐỊA ĐIỂM: Tại phòng họp I - UBND thành phố Lạng Sơn.

IV. NỘI DUNG:

4.1. Họp thống nhất nội dung làm việc liên quan đến dự án: Chỉnh trang, phát triển đô thị và Quy hoạch khu dân cư khối 2, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.

- Thời gian: Từ 08 h 00 phút đến 09h 30 phút ngày 13/9/2016.

- Thành phần mời: Lãnh đạo Ban QLDA XDCB thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Trại.

4.2. Họp thống nhất nội dung làm việc liên quan đến vụ việc gia đình bà Nguyễn Thị Thúy Nga và ông Đoàn Văn Sử (đất tại phường Hoàng văn Thụ)

- Thời gian: Từ 09 h 30 phút ngày 13/9/2016.

- Thành phần mời: Lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam thành phố; Bí thư Đảng ủy, Lãnh đạo UBND phường Hoàng Văn Thụ.

V. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ.

1. Nội dung 1:

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố chuẩn bị báo cáo về công tác quản lý đất đai, thu hồi đất tại Dự án; Tổng hợp báo cáo phục vụ cuộc họp;

2. UBND phường Vĩnh Trại: Báo cáo về nội dung phản ánh của công dân về việc bị các đối tượng phá dỡ nhà tại dự án trong thời gian qua.

1. Nội dung 2:

Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố chuẩn bị báo cáo phục vụ cuộc họp.

Đề nghị các thành phần đến dự họp đúng thời gian và địa điểm trên./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;

- C, PCVP, QTM;

- Lưu VT.

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

Chu Đình Sơn

 

 

 

Bản đồ hành chính

CÁC SỞ, NGÀNH, HUYỆN, TP
Liên kết Websites

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 30 Đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.876.672; Fax: (025) 3.870.145;

Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Tỉnh Lạng Son