Giấy mời Họp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Đầu tư xây dựng công trình Khu Tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn (Số 400/GM-HĐBT ngày 09/09/2016)

Thứ Sáu, 09/09/2016 - 16:14

 

UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

HỘI ĐỒNG BT, HT & TĐC

 

Số:  400  /GM-HĐBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Lạng Sơn, ngày  09  tháng 9  năm 2016

 

GIẤY MỜI

Họp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Đầu tư xây dựng công trình Khu Tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn

  

  Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án tổ chức họp xét tính hợp pháp về đất và thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Đầu tư xây dựng công trình Khu Tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn như sau:

            I. THÀNH PHẦN MỜI:

          - Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố;

- Đồng chí Nguyễn Phương Lâm - Uỷ viên BTV thành ủy - Trưởng Ban dân vận thành ủy (Ủy viên BTV phụ trách xã Mai Pha); 

- Đồng chí Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy;

- Đồng chí Lãnh đạo Ban Pháp chế - HĐND thành phố;

          - Chủ tịch Hội đồng BT, HT và TĐC dự án;

          - Các thành viên Hội đồng BT, HT và TĐC dự án;

          - Các thành viên Tổ lập hồ sơ BT, HT và TĐC dự án;

          - Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Mai Pha;

          - Lãnh đạo, chuyên viên XDCB, Văn phòng HĐND - UBND thành phố.

            II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

          1. Địa điểm: Tại phòng họp II - UBND thành phố Lạng Sơn.

2. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 12/9/2016 (thứ hai):

* Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chuẩn bị báo cáo, tài liệu, hình ảnh phục vụ cuộc họp, phô tô tài liệu theo thành phần tham dự.

          Đề nghị các thành phần dự họp có mặt đúng thời gian và địa điểm trên./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;

- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND

Lê Tuấn Minh

 

 

Đính kèmDung lượng
400.signed.pdf544.5 KB
Bản đồ hành chính

CÁC SỞ, NGÀNH, HUYỆN, TP
Liên kết Websites

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 30 Đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.876.672; Fax: (025) 3.870.145;

Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Tỉnh Lạng Son