Thông báo Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 8/2016 (Ngày 07 tháng 9 năm 2016)

Thứ Sáu, 09/09/2016 - 16:10

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

 

Số: 343  /TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

­­­­­­­

TP. Lạng Sơn, ngày 08  tháng 9  năm 2016

 

THÔNG BÁO

Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 8/2016

(Ngày 07 tháng 9 năm 2016)

         

Ngày 07/9/2016, Đồng chí  Bùi Văn Côi - Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 8/2016. Tham dự cuộc họp có  Thường trực HĐND thành phố, các đồng chí Thành viên UBND; Lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan thuộc thành phố; Lãnh đạo các Ban Pháp chế, Ban kinh tế - xã hội HĐND thành phố; Lãnh đạo UBND các phường, xã; Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND thành phố.

Sau khi nghe các đơn vị thông qua các nội dung dự thảo, các thành phần dự họp phát biểu ý kiến, thảo luận, đồng chí Bùi Văn Côi - Chủ tịch UBND thành phố kết luận các nội dung như sau:

1. Đối với dự thảo Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2016 (Trình kỳ họp tháng 9/2016 Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố) - Phòng Tài chính Kế hoạch trình.

Nội dung báo cáo còn chung chung, yêu cầu đánh giá kỹ kết quả đạt được đối với các lĩnh vực: ngân sách, TTĐT, TTXD, cải cách hành chính, VSATTP...; bổ sung đầy đủ các nguyên nhân của từng hạn chế theo lĩnh vực; trong phần nhiệm vụ và giải pháp cần bổ sung các chỉ tiêu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trên từng lĩnh vực, có số liệu cụ thể (theo đúng tinh thần của Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và các văn bản chỉ đạo của thành phố). Lập Biểu kèm theo báo cáo để thuận tiện cho việc xem xét, đối chiếu các chỉ tiêu, số liệu.

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố góp ý trực tiếp vào bản dự thảo báo cáo, chuyển lại Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố trước 10/9/2016 để tổng hợp, hoàn thiện hoàn thiện báo cáo.

Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo xong trước ngày 14/9/2016 trình Lãnh đạo UBND thành phố xét duyệt nội dung trước khi trình kỳ họp Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tháng 9/2016.

2. Đối với Dự thảo Phát động Phong trào thi đua “Thành phố Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 (Phòng Kinh tế trình).

Các Thành viên dự họp nhất trí với nội dung Dự thảo, giao Phòng Kinh tế trình Lãnh đạo UBND thành phố ký ban hành trước 10/9/2016.

3. Đối với Báo cáo kết quả thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng đối với phòng Kinh tế thành phố Lạng Sơn - Thanh tra thành phố trình.

Giao Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan: phòng Kinh tế, Tư pháp, Quản lý đô thị; Công an thành phố; Ban QLDA đầu tư xây dựng tổ chức họp bàn thống nhất các nội dung liên quan đến kết quả thanh tra. Báo cáo Chủ tịch UBND thành phố trước ngày 20/9/2016 để xem xét, quyết định.

 4. Đối với Báo cáo tổng hợp thông qua quy trình xử lý công trình xây dựng vi phạm tại phường Đông Kinh (Trần A Tâm), Hoàng Văn Thụ (Công ty TNHH thương mại Bích Ngọc; ông Vũ Anh Tuấn), phường Vĩnh Trại (Kiều Văn Hải) - Phòng Quản lý đô thị thành phố trình.

Các Thành viên dự họp nhất trí với nội dung Báo cáo tổng hợp do Phòng Quản lý đô thị thành phố trình. Giao UBND các phường: Đông Kinh, Hoàng Văn Thụ, Vĩnh Trại khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức cưỡng chế đối với các công trình xây dựng vi phạm nêu trên xong trong tháng 9/2016.

5. Đối với Dự thảo Chương trình hành động mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 (Phòng Lao động Thương binh và Xã hội trình)

Giao Phòng Lao động Thương binh và Xã hội: Bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố để tính tỷ lệ giảm nghèo cho thống nhất. Biên soạn lại một số nội dung liên quan đến mục tiêu cụ thể và phần nhiệm vụ, giải pháp cho phù hợp với thực tế địa bàn thành phố. Tổng hợp, tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp tại cuộc họp để hoàn thiện nội dung Chương trình, trình đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách văn xã xét duyệt nội dung trước ngày 12/9/2016 để trình Thành ủy xem xét, ban hành.

Trên đây là kết luận nội dung cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 8/2016. Ủy ban nhân dân thành phố thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

 

 

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND TP;

- Các thành phần dự họp theo GM 391/GM-UBND ngày 05/9/2016;

- CPVP, các CV;

- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH

 CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

Trần Lệnh Trưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản đồ hành chính

CÁC SỞ, NGÀNH, HUYỆN, TP
Liên kết Websites

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 30 Đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.876.672; Fax: (025) 3.870.145;

Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Tỉnh Lạng Son